« Najít podobné dokumenty

Obec Němčice (Pardubice) - Rozhodnutí- veřejná vyhláška Zdvojení tlakové splaškové kanalizace Hrobice- Staré Hradiště (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Němčice (Pardubice).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nemcice_Obec_zdvojeniTlakKan_StavPovoleni_rozh.pdf [0,29 MB]
Magistrát města Pardubic
<br> Odbor životního prostředí | Oddělení vodního hospodářství
<br> Štrossova 44,530 21 Pardubice
<br>
<br>
Č.jednací: MmP 49205/2020
Č.spisu: OŽP/VOD/125958/19/St
Počet listů/stran: 6/11
<br> Vyřizuje: Ing.XXXXXXX XXXXXXXXX Strnadová
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: marketa.strnadova@mmp.cz
<br> *S00BX01KKC6N*
S00BX01KKC6N
<br> Datum: 21.05.2020
<br>
<br>
<br> R O Z H O D N U T Í
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
účastník řízení dle § 27 odst.1 zák.č.500/2004 Sb.- Správní řád: Obec Němčice nad Labem,Němčice nad
Labem 96,533 52 Staré Hradiště,zastupuje na základě plné moci XXX XXX XXXXX,Bezdíčkova XXXX,XXX
XX Pardubice <,>
<br> Výroková část
Magistrát města Pardubic,odbor životního prostředí,oddělení vodního hospodářství,jako vodoprávní
úřad příslušný podle § 104 odst.2,písm.c) a § 106 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých
zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále vodní zákon),jako speciální stavební úřad podle
§ 15 odst.5 vodního zákona a § 15 odst.1 písm.d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jako místně
příslušný správní orgán podle § 11 odst.1,písm.b) zákona č.500/2004 Sb.– správní řád,ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),ve správním řízení posoudil žádost,kterou dne 04.12.2019
podal
Obec Němčice nad Labem,IČ: 00580589,Němčice nad Labem 96,533 52 Staré Hradiště,zastupuje na
základě plné moci XXX XXX XXXXX,nar.XXXX,Bezdíčkova XXXX,XXX XX Pardubice
(dále jen „stavebník“),a na základě tohoto posouzení:
<br> Podle ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona a § 115 odst.1 stavebního zákona
<br>
v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í
k provedení vodního díla:
<br> SO 01 Tlakový řad
v rámci stavby:
<br> Zdvojení tlakové splaškové kanalizace Hrobice – Staré Hradiště
<br> a) Údaje o místu a předmětu rozhodnutí:
katastrální území: Němčice nad Labem,Staré Hradiště,Brozany
p.p.č.: k.ú.Němčice nad L...

Načteno

edesky.cz/d/3883982

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Jednání zastupitelstva   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Němčice (Pardubice)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz