« Najít podobné dokumenty

Obec Jinačovice - Návrh závěrečného účtu obce Jinačovice za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Jinačovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Protokol o kontrole OSSZ B v
OKRESNÍ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ BRNO-VENKOV
<br> Kounicova 14,602 00 Brno
<br> emar—Ě.<.> :::—„,<.> : <.>
<br> Mně/M,<.>
<br> č.j.47003/069453/19/010/NR
<br>.<.> <.>,—,; <.>,meám.„ <.>
<br> „i
<br> PROTOKOL O KONTROLE č.1596/19I773
<br> Vsouiadu sustanovením 56 odst.4 písm.0) zákona č.582/1991 Sb <.>,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů a ustanovením & 84 odst.2 písm.i) zákona č.187/2006 Sb <.>,o nemocenském pojištění,ve znění pozdějších předpisů provedla dne 6.11.2019 a 28.11.2019 Okresní správa sociálního zabezpečení Brno—venkov kontrolujícím Renatou „Neckařovou uzaměstnavatele Obec Jinačovice,Jinačovice 83,variabilní symbol 7735106192,IC 00281883 plánovanou kontrolu plnění povinností v nemocenském pojištění,v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné) stanovených zákonem č.187/2006 Sb <.>,o nemocenském pojištění,ve znění pozdějších předpisů,zákonem č.582/1991 Sb <.>,o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů a zákonem č.589/1992 Sb <.>,o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> V souladu s ustanovením 5 5 odst.2 písm.b) zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),ve znění pozdějších předpisů,byla kontrola zahájena prvním kontrolním úkonem dne 9.10.2019,kterým bylo doručení oznámení o zahájení kontroly ze dne 8.10.2019,č.j.47003/059390/19/010/NR <.>
<br> Kontrola byla provedena v sídle OSSZ Brno - venkov,Brno,Kounicova 14.Kontrolované období od 1.10.2016 do 30.9.2019.Předmětem kontroly nebyla vlastní úhrada pojistného a včasnost této úhrady <.>
<br> Kontrola byla provedena ve spolupráci s paní Janou Párovou na základě plné moci.Podklady ke kontrole byly předloženy v elektronické podobě <.>
<br> Ke kontrole byly předloženy tyto účetní doklady a další podklady a písemnosti:
<br> Pracovní smlouvy,dohody o proveden...
Zpráva o přezkumu hospodaření obce 2019
Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právní - oddělení přezkumu obcí Zerotínovo náměstí 3
<br> 601 82 Brno „_ _.___„L \_ __me Obecní“ úřad Jmacovaee SpZn.: s - JMK 81883/2019 OKP DOfUČeno fnei Íf/Wď o Www/z *.Liswf ' __ÍPĚÉÉQWP
<br> ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce JINAČOVICE,okres Brno-venkov
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla vypracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření,které proběhlo dne 5.listopadu 2019 a na základě výsledku konečného přezkoumání hospodaření,které se uskutečnilo dne 28.dubna 2020.Přezkoumání hospodaření proběhlo na základě ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání
<br> hospodaření) <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: dílčí přezkoumání: Obecní úřad Jinačovice _ Jinačovice 83,664 34 Kuřim konečné přezkoumání: Krajský úřad Jihomoravského kraje Žerotínovo náměstí 3,601 82 Brno
<br> Přezkoumání vykonal: Kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXX
<br> Kontrolor: XXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu X X zákona o přezkoumávání hospodaření vydala JUDr.XXXXXX XXXXXXXX — pověřena vedením odboru kontrolního a právního
<br> Krajského úřadu Jihomoravského kraje <.>
<br> Při přezkoumání byli přítomni: Ing.XXX XXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání: _
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření,posouzené podle hledisek uvedených v © 3 tohoto zákona.Přezkoumání hospodaření bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Podle ustanovení 5 2 odst.3 zákona o přezkoumávání hospodaření nebyly předmětem přezkoumání údaj e,na které se vztahuje pov...
Stavy a obraty na bankovních účtech rekapitulace příjmů, výdajů a financování a jejich konsolidace
oddíl IV./ 1
<br> 5367-Výdaje z fin.vyp.min.let mezi obc.4322 0,00 0,000,00
<br> 5366-Výdaje z fin.vyp.min.let 4321 0,00 0,000,00
<br> 5349-Ost.převody vlast.fondům 4310 0,00 0,000,00
<br> 5348-Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,000,00
<br> 5347-Převody mezi stat.městy a j.o.4305 0,00 0,000,00
<br> 5345-Přev.vlast.rozp.fondům 4300 0,00 6 084 550,320,00
<br> 5344-Přev.vlast.rez.fondům úz.rozp.4290 0,00 0,000,00
<br> 5342-Převody FKSP a soc.fondu obcí a kr 4281 0,00 0,000,00
<br> 5329-Neinv.transf.veř.rozp.míst.úr 4280 8 400,00 8 400,008 400,00
<br> 5325-Neinv.transfery reg.radám 4271 0,00 0,000,00
<br> 5323-Neinv.transfery regionům 4270 0,00 0,000,00
<br> 5321-Neinv.transfery obcím 4260 12 000,00 16 500,0016 500,00
<br> Konsolidace výdajů 4250 0,00 6 084 550,320,00
<br> Výdaje celkem 4240 19 165 900,00 25 409 139,9623 135 700,00
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 12 467 300,00 12 469 814,7415 046 700,00
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 698 600,00 12 939 325,228 089 000,00
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 4200 11 926 900,00 15 543 252,2014 816 700,00
<br> ZJ029-Splátky půjček př.z území j.kra 4194 0,00 0,000,00
<br> ZJ028-Transfery př.z území jin.kraje 4193 0,00 0,000,00
<br> ZJ025-Spl.půjček přijaté z jiného okr 4192 0,00 0,000,00
<br> ZJ024-Transfery přijaté z úz.jiného ok 4191 0,00 0,000,00
<br> 4229-Inv.přijaté tr.od rozp.úz.úr.4190 0,00 0,000,00
<br> 4223-Inv.přijaté transfery od reg.rad 4181 0,00 0,000,00
<br> 4222-Inv.přijaté transfery od regionů 4180 0,00 230 000,00230 000,00
<br> 4221-Inv.přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,000,00
<br> 4139-Převody z vlastních fondů j.n.4150 0,00 0,000,00
<br> 4138-Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,000,00
<br> 4137-Převody mezi stat.městy a j.o.4145 0,00 0,000,00
<br> 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 6 084 550,320,00
<br> 4133-Převody z vlastních rezerv.fondů 4130 0,00 0,000,00
<br> 4129-Neinv.přij.tr.od rozp.úz.úr.4120 0,00 0,000,00
<br> 4123-Neinv.přij.transf.od reg.rad 4111 0,00 0,000,00
<br>...
Financování
oddíl III./ 1
<br> Financování (součet za třídu 8) 8000 7 239 000,00 3 781 337,448 319 000,00
<br> Nepřevedené částky vyrovnávající schodek 8905 0,00 0,000,00
<br> Nerealiz.kurz.rozdíly pohybů na dev.ú.8902 0,00 0,000,00
<br> Oper.z peněz.účtů organ.bez char.P a V 8901 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8228 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8227 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8225 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8224 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky 8223 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8222 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy 8221 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- vý.8218 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8217 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu krátk.prostřed.na ůčtech 8215 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8214 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé přijaté půjčky 8213 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky krát.vyd.dl 8212 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy 8211 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- vý.8128 0,00 0,000,00
<br> Aktivní dlouh.operace řízení likv.- př.8127 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu dlouh.prostř.na bank.ůčtech 8125 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.přij.půjček 8124 -480 000,00 -4 110 591,29-480 000,00
<br> Dlouhodobé přijaté půjčky 8123 0,00 3 609 000,000,00
<br> Uhrazené splátky dlouh.vyd.dl.8122 0,00 0,000,00
<br> Dlouhodobé vydané dluhopisy 8121 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- vý.8118 0,00 0,000,00
<br> Aktivní krát.operace řízení likv.- př.8117 0,00 0,000,00
<br> Změna stavu krátk.prostřed.na ůčtech 8115 7 719 000,00 4 282 928,738 799 000,00
<br> Uhrazené splátky krát.přij.půjček 8114 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé přijaté půjčky 8113 0,00 0,000,00
<br> Uhrazené splátky krát.vyd.dl.8112 0,00 0,000,00
<br> Krátkodobé vydané dluhopisy 8111 0,00 0,000,00
<br> III.Financování - třída 8
<br> Název položky
Čí...
Rozpočtové výdaje
oddíl II./ 1
<br> 3314 22 600,00 21 307,005136 22 600,00Výdaje na knihy, učební pomůcky a tisk
3314 27 000,00 33 965,005021 34 000,00Ostatní osobní výdaje
<br> 3314 Činnosti knihovnické
<br> 3111 **** 3 572 600,00 474 773,001 120 700,00
<br> 3111 3 145 200,00 76 850,006121 693 300,00Budovy, haly a stavby
3111 422 400,00 392 967,005331 422 400,00Neinv. přísp. zřízeným PO
3111 5 000,00 4 956,005171 5 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 3111 Mateřské školy
<br> 2341 **** 10 000,00 2 541,0010 000,00
<br> 2341 10 000,00 2 541,005171 10 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2341 Vodní díla v zemědělské krajině
<br> 2321 **** 803 000,00 974 400,461 027 400,00
<br> 2321 588 000,00 747 386,856121 748 000,00Budovy, haly a stavby
2321 1 000,00 26 257,005171 50 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2321 12 000,00 23 311,005169 23 900,00Nákup ostatních služeb
2321 202 000,00 177 445,615141 205 500,00Úroky vlastní
<br> 2321 Odvád.a čišt.odp.vod a nakládání s kaly
<br> 2310 **** 8 900,00 8 400,008 900,00
<br> 2310 8 400,00 8 400,005329 8 400,00Ost.neinv.transf.veřej.rozp.místní úrov <.>
2310 500,00 0,005171 500,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
<br> 2310 Pitná voda
<br> 2292 **** 55 000,00 54 621,0055 000,00
<br> 2292 55 000,00 54 621,005193 55 000,00Výdaje na dopravní územní obslužnost
<br> 2292 Dopravní obslužnost veř.službami
<br> 2212 **** 2 413 500,00 4 264 270,995 509 900,00
<br> 2212 2 013 400,00 3 981 746,846121 5 091 800,00Budovy, haly a stavby
2212 199 000,00 80 949,005171 199 000,00Výdaje na dodavatel.zajišť.opravy a údrž
2212 85 000,00 100 218,155169 103 000,00Nákup ostatních služeb
2212 10 000,00 2 500,005166 10 000,00Výdaje na dodav. pořízení informací
2212 100,00 15,005164 100,00Nájemné
2212 20 700,00 20 055,505156 20 700,00Pohonné hmoty a maziva
2212 3 000,00 1 540,005154 3 000,00Elektrická energie
2212 42 300,00 42 156,505139 42 300,00Nákup materiálu  j.n <.>
2212 35 500,00 35 090,005137 35 500,00Drobný hmotný dlo...
Rozpočtové příjmy
oddíl I./ 1
<br> 2212 **** 100 000,00 100 000,00100 000,00
<br> 2212 100 000,00 100 000,002321 100 000,00Přijaté neinvestiční dary
<br> 2212 Silnice
<br> 1032 **** 500 000,00 653 614,82585 000,00
<br> 1032 500 000,00 653 614,822111 585 000,00Příjmy z poskytování služeb a výrobků
<br> 1032 Podpora ostatních produkčních činností
<br> 0000 **** 10 930 900,00 13 223 229,3212 742 200,00
<br> 0000 0,00 230 000,004222 230 000,00Inv. př. transfery od krajů
0000 0,00 1 060 000,004216 1 060 000,00Ost. př. transfery ze státního rozpočtu
0000 0,00 174 500,004122 174 500,00NI. př. transf. od krajů
0000 0,00 323 765,004116 323 800,00Ost. NI př.transfer. ze státního rozp <.>
0000 166 600,00 160 600,004112 160 600,00NI př.transf. ze st.r. v rám. souh. dotv
0000 0,00 29 000,004111 29 000,00NI př.transf. ze všeob.pokl.sp.st.rozp <.>
0000 490 000,00 550 584,931511 490 000,00Daň z nemovitých věcí
0000 1 000,00 283,601382 1 000,00Zrušený odv. z loterií a pod. her kromě
0000 50 000,00 56 376,661381 50 000,00Daň z hazardních her
0000 13 000,00 16 110,001361 13 000,00Správní poplatky
0000 1 000,00 0,001343 1 000,00Poplatek ze užívání veř. prostr <.>
0000 19 300,00 19 665,001341 19 300,00Poplatek ze psů
0000 300 000,00 325 254,801340 300 000,00Poplatek za provoz systému KO
0000 140 000,00 424 302,301334 140 000,00Odvody za odnětí půdy ze zem. půd. fon
0000 4 800 000,00 4 726 907,681211 4 800 000,00Daň z přidané hodnoty
0000 200 000,00 164 350,001122 200 000,00Daň z příjmů práv. osob za obce
0000 2 000 000,00 2 100 256,971121 2 000 000,00Daň z příjmů práv. osob
0000 190 000,00 225 526,981113 190 000,00Daň z příjmu fyz. osob vybíraná srážkou
0000 60 000,00 66 843,271112 60 000,00Daň z příjmu fyz. osob placená poplatník
0000 2 500 000,00 2 568 902,131111 2 500 000,00Daň z příjmů fyz. osob placená plátci
<br> 0000
<br> I. Rozpočtové příjmy
<br> Schválený
rozpočet
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 3
<br> Paragraf Položka
<br> a b
<br> Rozpočet
po změnách
<br> 2
<br> Text
<br> Ministerstvo ...
Závěrečný účet 2019
1
<br>
<br>
<br>
Obec Jinačovice,Jinačovice 83,664 34 Kuřim
Telefon : 608 88 78 04,e-mail: obec@obecjinacovice.cz
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Návrh závěrečného účtu obce Jinačovice za rok 2019
<br>
Na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,v platném znění <,>
zveřejňuje obec Jinačovice návrh závěrečného účtu obce za rok 2019 <.>
Návrh závěrečného účtu poskytuje souhrnné údaje o ročním hospodaření obce <.>
<br>
<br> Obsah:
1) Plnění rozpočtu příjmů,výdajů,financování
2) Tvorba a použití fondů
3) Hospodaření s majetkem obce
4) Přijaté dotace,vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,rozpočtům krajů,obcí,státním
fondům,jiným rozpočtům a dotace poskytnuté
5) Hospodaření příspěvkové organizace
6) Cizí prostředky – přehled čerpání a splátek úvěru
7) Protokol o kontrole č.1596/19/773 – OSSZ Brno-venkov
8) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2019
9) Seznam příloh
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
V Jinačovicích dne 12.05.2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
2
<br>
<br>
1) Plnění rozpočtu příjmů,výdajů,financování
<br>
<br> TEXT RADEK SR UR ZUST % SR %UR
<br> Třída 1 - Daňové příjmy 4010 10764300 10764300 11245364,32 104,4691 104,4691
<br> Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 995000 1513500 1738347,88 174,7083 114,8562
<br> Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 1000 561000 581675 58167,5 103,6854
<br> Třída 4 - Přijaté transfery 4040 166600 1977900 8062415,32 4839,3849 407,625
<br> Příjmy celkem 4050 11926900 14816700 21627802,52 181,3363 145,9691
<br> Konsolidace příjmů 4060 0 0 6084550,32 0 0
<br> 4122-Neinv.přij.transf.od reg.org.4110 0 174500 174500 0 100
<br> 4134-Převody z rozpočtových účtů 4140 0 0 6084550,32 0 0
<br> 4222-Inv.přijaté transfery od regionů 4180 0 230000 230000 0 100
<br> Příjmy celkem po konsolidaci 4200 11926900 14816700 15543252,2 130,321 104,9036
<br> Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6698600 8089000 12939325,22 193,1646 159,962
<br> Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 12467300 15046700 12469814,74 100...

Načteno

edesky.cz/d/3883976

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Zveřejnění záměru   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Volby   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Jinačovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz