« Najít podobné dokumenty

Obec Rybné - Návrh závěrečného účtu 2020 a účetní uzávěrka za rok 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Informace podle zákona 250_DSO1
Informace podle zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech ÚSC:
<br> - schválený rozpočet DSO na rok 2020
- schválený rozpočtový výhled (střednědobý výhled rozpočtu) na roky 2020 – 2022
- schválená rozpočtová opatření k rozpočtu na rok 2019
- návrh závěrečného účtu za rok 2019
jsou k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce www.jamneujihlavy.cz ve složce Svazek obcí oblasti Jamenska a v listinné podobě na obecním úřadě v úředních hodinách <.>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO za rok 2019
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,53? 33 Jihlava 4 Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 43841í2020 K0
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí oblasti Jamenska
<br> se sídlem Jamné 166.588 2? Jamné,IČO: 70904472 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 12.září 2019 podle 5 5 odst.3 zákona č.420l'2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne X.října 2019 jako dílčí přezkoumání a dne ?.května 2020 jako konečná přezkoumání na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen „DSO“) vsouladu sš4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne ?.května 2020 <.>
<br> Místo provedeni přezkoumání: Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí oblasti Jamenska Jamné 166 538 2? Jamné
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.Michael \fecheta pověření číslo 2019508432L11
<br> Fodktady za DSO předložili: Euboš varhaník - předseda XXXX XXXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova sr.se? 33 Jihlava.IČO: reasons ID datové schránky: helmu,o-lnail: mtůr—vyuclnamz
<br> A.výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí oblastí Jamenska nebyly zjištěny chyby
<br> a nedostatky <.>
<br> B.Plnění opatření přijatých k nápravě chvb a nedost...
Výkaz ZaZ DSO 2019
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí oblasti Jamenska70904472
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Jamné čp.166,588 27 Jamné
Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,matrika.jamne@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> - -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SUČíslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 7 963,25 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 4 000,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> - -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 343 309,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> - -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 7 426,54 -
<br> 4 000,00 -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - ...
Příloha k UZ DSO 2019
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Jamné čp.166,588 27 Jamné
Svazek obcí oblasti Jamenska70904472
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXXX,matrika.jamne@seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Nemáme informace o XXX,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny vyhášky č.410/2009,kterou se provádějí některá ustanovení zákona 563/1991
Sb.o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů a vydání nových ČÚS <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> Účetní jednotka nevede žádné zásoby.Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování.Účetní jednotka
netvoří opravné položky a nevede peněžní fondy <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 11.05.2020
11:06:36
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Svazek obcí oblasti Jamenska),verze: 2020.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr <.>
účet
<br> Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> 3 685,50 3 685,50Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> 3 685,50 3 685,50Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022 <.>
<br> - -Vyřazené pohledávky 9053 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111 <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122 <.>
<br> - -Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III <.>
<br> - -Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211 <.>
<br> - -Dlouhodobé podmíněné p...
Návrh závěrečného účtu DSO 2019
sestavený k 31.12.2019
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> Svazek obcí oblasti Jamenska
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2019
<br> IČO
<br> Adresa
<br> Kontaktní údaje
<br> 70904472
<br> ulice,č.p <.>
obec
PSČ,pošta
<br> Jamné čp.166
Jamné
58827 Jamné u Jihlavy
<br> telefon
fax
e-mail
<br> 567 277 095
<br> obec.jamne@seznam.cz
<br> Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech a v pokladně
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br> Strana
1 z 5
<br> 11.05.2020
11:07:37
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXXX XXXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (Svazek obcí oblasti Jamenska),verze: 2019.01
<br>
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 3633 2132 Přijmy z pronájmu ost.nem.věcí a jejich částí 274 746,00 267 004,00 267 004,00
<br> 274 746,00 267 004,00 267 004,003633 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
<br> 6171 2141 Příjmy z úroků (část) 250,00 362,00 361,76
<br> 250,00 362,00 361,766171 Činnost místní správy
<br> 274 996,00 267 366,00 267 365,76Rozpočtové příjmy
<br> ODPA POL Název položky Schválenýrozpočet
Rozpočet po
<br> změnách Skutečnost
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů (výpis položek dle odvětvového a druhového třídění)
<br> 3633 5171 Opravy a udržování 120 000,00 120 000,00 -
3633 5321 Neinvestiční transfery obcím - 267 002,00 267 002,00
3633 5901 Nespecifikované rezervy 144 996,00 - -
<br> 264 996,00 387 002,00 2...

Načteno

edesky.cz/d/3883779

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz