« Najít podobné dokumenty

Obec Rybné - Návrh závěrečného účtu 2019 - Mikroregion Polensko

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Rybné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Darovací smouva - TEMPO 2020
Darovací smlouva - finanční dar
uzavřená podle ust.§ 2055 a násl.občanského zákoníku mezi smluvními stranami
<br>
<br> MIKROREGION POLENSKO
<br> Zastoupený: Jindřichem Skočdopole,starostou města
<br> Sídlo: Husovo náměstí 39,588 13 Polná
<br> IČ: 70849391
<br> (dále jen "dárce")
<br>
<br> a
<br>
<br> TEMPO – středisko volného času Polná
<br> Zastoupený: Mgr.Tomášem Klímou,ředitelem
<br> Sídlo: Indusova 210,588 13 Polná
<br> IČO: 68687397
<br> (dále jen "obdarovaný")
<br>
<br>
<br>
<br> 1.Dárce se zavazuje na základě této smlouvy obdarovanému poskytnout finanční dar
v hodnotě 4 000 Kč.Částka bude zaslána převodem na účet obdarovaného č <.>
<br> 1467230349/0800 do 14 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy <.>
<br> 2.Obdarovaný se zavazuje použít dar na úhradu nákladů spojených se zajištěním
florbalového turnaje o pohár předsedy Mikroregionu Polensko <.>
<br> 3.Dárce má právo požádat o informace o použití daru <.>
<br> 4.Dárce má právo od smlouvy odstoupit,pokud obdarovaný použije dar v rozporu
s dohodnutým účelem <.>
<br> 5.Práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku o darování <.>
<br> 6.Účastníci prohlašují,že tuto smlouvu uzavřeli na základě své pravé a svobodné vůle,že
při jejím uzavírání nejednali v tísni či za nevýhodných podmínek,smlouvu si řádně
<br> přečetli a s jejím obsahem plně souhlasí,což stvrzují svými vlastnoručními podpisy <.>
<br> 7.Dáno ve dvou vyhotoveních s platností originálu,přičemž každá ze smluvních stran
obdrží jedno vyhotovení <.>
<br> 8.Tato smlouva byla schválena dne 1.června 2020 valnou hromadou Mikroregionu
Polensko <.>
<br> 9.Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany <.>
<br>
<br> V Polné dne V Polné dne
<br>
<br>
<br>
<br>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br> dárce obdarovaný
Příloha č. 6 Příloha účetní závěrky
Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko 
<br> A.1.Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst. 4 zákona
<br> A.3.Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně
od 7 do 60 tis. Kč
<br> 26.02.2020 10h 0m16s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky   2 880,00 
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901    
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902   2 880,00 
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905    
<br> 4.Vyřazené závazky 906    
<br> 5.Ostatní majetek 909    
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911    
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912    
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913    
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914    
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915    
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916    
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou    
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921    
<br> 2.Dlouh...
Příloha č. 5 Výkaz zisku a ztráty
Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko 
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 46 634,13    48 393,29   
<br> I.Náklady z činnosti 42 627,80    45 386,60   
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 1 121,00       
<br> 2.Spotřeba energie 502        
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503        
<br> 4.Prodané zboží 504        
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506        
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507        
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508        
<br> 8.Opravy a udržování 511        
<br> 9.Cestovné 512        
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 5 320,00    4 761,00   
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516        
<br> 12.Ostatní služby 518 36 186,80    40 625,60   
<br> 13.Mzdové náklady 521        
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524        
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525        
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527        
<br> 17.Jiné sociální náklady 528        
<br> 18.Daň silniční 531        
<br> 19.Daň z nemovitostí 532        
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538        
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541        
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542        
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543        
<br> 25.Prodaný materiál 544        
<br> 26.Manka a škody 547        
<br> 26.02.2020 9h58m30s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548        
<br> 28.Odpisy dlouhodob...
Příloha č. 4 Rozvaha
Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70849391
Název: Mikroregion Polensko 
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 23 081,36    23 081,36  16 822,30 
<br> A.Stálá aktiva        
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek        
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012        
<br> 2.Software 013        
<br> 3.Ocenitelná práva 014        
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015        
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018        
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019        
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041        
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051        
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035        
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek        
<br> 1.Pozemky 031        
<br> 2.Kulturní předměty 032        
<br> 3.Stavby 021        
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022        
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025        
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028        
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029        
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042        
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052        
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036        
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek        
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061        
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062        
<br> 25.02.2020 22h54m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> 3.Dluhové cenné papíry držené do splatnos...
3. Návrh závěrečného účtu 2019
Licence: DRFD strana 1 / 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Mikroregion Polensko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2019
(v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.29.03.2020 7h38m 5s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70849391
<br> název Mikroregion Polensko
<br> ulice,č.p.Husovo náměstí 39
<br> obec Polná
<br> PSČ,pošta 58813
<br>
Kontaktní údaje
<br> telefon 567559231
<br> fax 567559209
<br> e-mail vit.zacharias@mu-polna.cz
<br> WWW stránky
<br>
Doplňující údaje organizace
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Majetek
<br> VI.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VII.Inventarizační zpráva za rok 2019
<br> VIII.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> IX.Přílohy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.29.03.2020 7h38m 5s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 3 100,00 3 100,00 33,19
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 53 840,00 53 840,00 54 040,00
<br> Příjmy celkem 56 940,00 56 940,00 54 073,19
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00 3 000,00
<br> 211 Příjmy z vlastní činnosti 3 000,00 3 000,00
<br> 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00 100,00 33,19
<br> 214 Výnosy z finančního majetku 100,00 100,00 33,19
<br> 21 Příjmy z vl.činn.a odvody přeb.org.s příj.vzt.3 100,00 3 100,00 33,19
<br> 2 Nedaňové příjmy (součet za třídu 2) 3 100,00 3 100,00 33,19
<br> Vlastní příjmy (třída 1+2+3) 3 100,00 3 100,00 33,19
<br> 4121 Neinvestiční přijaté ...
Příloha č. 3 Výkaz pro plnění rozpočtu
Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (01012019 / 01012019)
<br> Ministerstvo financí FIN 2-12 M
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad
<br> sestavený k  12 / 2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> XXX XXXXX IČO
<br> XXXX XX XXXXXXXX
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Polensko 
Husovo náměstí 39
<br> 58813  Polná
<br> I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 53 840,00  53 840,00  53 840,00 
<br> 0000 Bez ODPA 53 840,00  53 840,00  53 840,00 
<br> 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3 000,00  3 000,00   
6171 2141 Příjmy z úroků (část) 100,00  100,00  33,19 
<br> 6171 Činnost místní správy 3 100,00  3 100,00  33,19 
<br> 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů     200,00 
<br> 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územní
úrovně
<br>     200,00 
<br> 6409 2328 Neidentifikované příjmy      
<br> 6409 Ostatní činnosti j.n.     
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56 940,00  56 940,00  54 073,19 
<br> 25.02.2020 22h35m14s Zpracováno systémem UCR® GORDIC® spol.s r.o.strana 1 / 8
<br>
<br> Licence: DRFD XCRGBA1A / A1A (01012019 / 01012019)
<br> II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE
Paragraf Položka Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku
<br> a b 1 2 3
<br> 6171 5139 Nákup materiálu j.n.3 890,00  3 890,00   
6171 5161 Služby pošt 1 500,00  1 500,00   
6171 5162 Služby elektronických komunikací 1 000,00  1 000,00   
6171 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00  2 000,00  2 254,24 
6171 5164 Nájemné 4 000,00  4 000,00   
6171 5168 Služby zpracování dat 10 500,00  10 500,00   
6171 5169 Nákup ostatních služeb 16 000,00  16 000,00  33 788,00 
6171 5175 Pohoštění 15 000,00  15 000,00  6 441,00 
6171 5194 Věcné dary 3 000,00  3 000,00   
6171 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ.    4 000,00 
6171 5362 Platby daní a poplatků...
Příloha č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání
Krajský úřad Kraje Vysočina
odbor kontroly
Žižkova 57,587 33 Jihlava
<br> Stejnopis č.:
<br> Č.j.: KUJI 22975/2020 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
dobrovolného svazku obcí Mikroregion Polensko
<br> se sídlem Husovo náměstí 39,588 13 Polná,IČO: 70849391
za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným
územnímu celku dne 16.října 2019 podle § 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb.<,>
o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne
XX.října 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 12.března 2020 jako konečné přezkoumání
na základě žádosti dobrovolného svazku obcí (dále jen,<,> DSO“) v souladu s § 4 zákona
o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování
této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace
o kontrolních zjištěních dne 12.března 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Město Polná
Husovo náměstí 39
588 13 Polná
<br> Přezkoumání vykonaly:
- kontrolor pověřený řízením přezkoumání: RNDr.XXXXXXXX XXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> - kontrolor: Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX
pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady za DSO předložili: XXXXXXXX XXXXXXXXXX - předseda DSO
Bc.XXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti hospodaření uvedené v § 2 odst.1 a 2
zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno
výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu
a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění
právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 70890749
ID datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta@kr-vysocina.cz
<br>
<br> A.Výsledek přezkoumání
Při přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Polensko nebyly zjištěny chyby
a nedostatky <.>
<br...
Příloha č. 1 Inventarizační zpráva
Inventarizační zpráva za rok 2019
<br> Účetní jednotka: Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Polensko
IČO: 70849391
<br> V souladu s ustanoveními zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,vyhláškou č.270/2010 Sb.<,>
o inventarizaci majetku a závazků,směrnicí k inventarizaci ze dne 11.listopadu 2015 a
Plánem inventur na rok 2019 byla provedena inventarizace veškerého majetku a závazků <.>
Inventarizace byla provedena ke dni 31.12.2019 <.>
<br> Průběh inventarizace:
Inventarizace byla zahájena dne 16.12.2019,a to školením k zajištění inventarizace
a způsobu jejího provádění.V průběhu prosince probíhaly přípravné práce včetně
doúčtování všech pohybů majetku na majetkové účty.Fyzické i dokladové inventury proběhly
dne 14.1.2020,fyzická inventura pokladny proběhla dne 2.1.2020 v souladu s plánem
inventur,na jejich základě byly vyhotoveny následující inventurní soupisy:
<br> Číslo
IS
<br> Nové
orj
<br> Původní
orj
<br> Název orj Syntetický účet Číslo DIK
<br> 1 Majetek a pokladna 902,261 DIK 1
<br> 2 Dokladová inventura
Majetek a závazky dle § 30
odst.1 písmeno b zákona
563/1991 sb.o účetnictví
<br> DIK 1
<br> Výsledek inventarizace:
Porovnáním stavu majetku a závazků zjištěného inventurami se stavem v účetnictví zjistila
dílčí inventarizační komise následující skutečnosti:
<br> Účet
Stav v majetkové
evidenci k 31.12 <.>
<br> 2019
<br> Stav zjištěný
inventurou k 31.12 <.>
<br> 2019
<br> Stav v účetnictví k
31.12.2019
<br> Rozdíl (+ přebytek <,>
- manko,schodek)
<br> 231 - 20 389,36 20 389,36 0,00
261 2 692,00 2 692,00 2 692,00 0,00
401 - - 115 824,00 0,00
406 - - -96 538,51 0,00
408 - - -1 996,00 0,00
902 2 880,00 2 880,00 2 880,00 0,00
999 - 2 880,00 2 880,00 0,00
262 - 0,00 0,00 0,00
321 - 0,00 0,00 0,00
348 - 0,00 0,00 0,00
<br> 1
<br>
<br> Z provedených fyzických i dokladových inventur vyplývá,že nebyly zjištěny žádné
inventarizační rozdíly <.>
<br> Hlavní inventarizační komise konstatuje,že inventarizace veškerého majetku a závazků
proběhly řádně a v termínech v souladu...

Načteno

edesky.cz/d/3883776

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Rybné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz