« Najít podobné dokumenty

Obec Pozďatín - Uzavírka silnice Pozďatín - Pyšel(22.05.2020 - 10.08.2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pozďatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFO OBCE 19.4.2020
UREDNI’ HODINY A PODMI’NKY v NOUZOVEM REiIMU
UTERY a PATEK 18.00 -20.00
— nf‘ednostné W'uiivat telefon a email:
STAROSTA tel.724 201 930,email: fdu11del@cb0x.ez
<br> MlSTOSIARO/STA tel.724 225 112,email: infoobeepozdati11@seznam.ez
UCETNI tel.737 618 316,email: lleetnipozdatin@seznam.cz
<br> — do odvolzini se nepf‘ijimaji hotovostni platbv
- dodl‘iovs’mi odstupu,pouiivs'mi dezinfekce a n0§eni l‘ouEek
<br> U VSTUPU (u venkovnich (lvefi) JE DEZINFEKCE <,>
TUTO DEZINFEKCI POUZIVEJTE PRI VSTUPU I ODCHODU Z 0U
Žádost o koupi pozemeku Horka Pozďatín
Pozďatín_-_Pyšel_-_uzavírka
Pyšels'k'á llgrjka
<br> &*
<br> io mg,“
<br> <.>,Ě
<br> Tel.558 843 045 % mob.603 812 506 ?;
<br> \“ DQFRAVNÍ ZNAČEN-Í _ “! Úplná uzavírka
<br> sil.mezi obci Pyšei-Pozd'atin uzavřena
<br> Zelená Hos'ěoo'; „z
<br> Úplná uzavírka sil.|||/39010 Pyšel - Pozďatín.- akce: Vyrovnávka povrchu komunikace.Souvisejíci DZ ISSa-d bude přelepeno škrtací páskou <.>
<br> Termín: od 3.7.2020 7,00 hod.- do 4.8.2020 20,00 hod <.>
<br> —-F Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny,p.o.Hrotovická 1102,Třebíč 674 O1
30319-2020_SH_-_Opatření_obecné_povahy_přechodná_úprava_prov
MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ
Odbor dopravy a komunálních služeb
<br>
<br> Karlovo nám.104/55,674 01 Třebíč,adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám.116/6,674 01 Třebíč
<br>
<br>./2
<br>
<br> Č.j.: ODKS 30319/20 - SPIS 5656/2020/PJ V Třebíči 20.05.2020
<br>
<br> VYŘIZUJE: ING.XXXXXXX XXXXXXXXX
<br> TELEFON: XXX XXX XXX
<br> E-MAIL: jarmila.prokesova@trebic.cz
<br>
<br>
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y
<br>
Městský úřad Třebíč,odbor dopravy a komunálních služeb,příslušný dle ust.§ 124 odst <.>
1 a 6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách
některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“) <,>
v souladu s ust.§ 77 odst.1 písm.c) a odst.5 zákona o silničním provozu ke stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na silnicích II.a III.třídy,místních komunikacích a na
veřejně přístupných účelových komunikacích (dále jen „zdejší úřad“),po projednání
s dotčeným orgánem Policií ČR,KŔ policie Kraje Vysočina,územním odborem vnější služby <,>
dopravním inspektorátem Třebíč pod č.j.KRPJ-44486-1/ČJ-2020-161006 ze dne 4.5.2020 a
v souladu s § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád (dále jen „správní řád“) vydává
opatření obecné povahy,kterým se
<br>
stanoví
<br> přechodná úprava provozu na silnicích č.III/39011,III/39010,III/3906 a III/3908ve správním
obvodu ORP Třebíč
<br> o kterou požádala společnost SIGNEX CZ Třebíč s.r.o <.>,Na bojišti č.p.1459/28,Nové Město <,>
<br> 120 00 Praha 2,IČ: 25574850 (dále jen „žadatel“) z důvodu označení místa úplné uzavírky
<br> na sil.č.III/39010 mezi obcemi Pozďatín a Pyšel během provádění opravy jejího povrchu a
<br> vyznačení objízdné trasy <.>
<br> Termín umístění PDZ: od 7:00 hod.dne 3.7.2020 do 20:00 hod.dne 4.8.2020
<br> Přechodná úprava provozu bude provedena v rozsahu dopravních značek a dopravních
zařízení uvedených v grafické příloze,která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné
povahy <.>
<br>
<br> Při umístění doprav...

Načteno

edesky.cz/d/3883766

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pozďatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz