« Najít podobné dokumenty

Obec Pozďatín - Účetní závěrka za rok 2019(12.05.2020 - 13.05.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pozďatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFO OBCE 19.4.2020
UREDNI’ HODINY A PODMI’NKY v NOUZOVEM REiIMU
UTERY a PATEK 18.00 -20.00
— nf‘ednostné W'uiivat telefon a email:
STAROSTA tel.724 201 930,email: fdu11del@cb0x.ez
<br> MlSTOSIARO/STA tel.724 225 112,email: infoobeepozdati11@seznam.ez
UCETNI tel.737 618 316,email: lleetnipozdatin@seznam.cz
<br> — do odvolzini se nepf‘ijimaji hotovostni platbv
- dodl‘iovs’mi odstupu,pouiivs'mi dezinfekce a n0§eni l‘ouEek
<br> U VSTUPU (u venkovnich (lvefi) JE DEZINFEKCE <,>
TUTO DEZINFEKCI POUZIVEJTE PRI VSTUPU I ODCHODU Z 0U
Žádost o koupi pozemeku Horka Pozďatín
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<.>.-.mne Pozimrítl Krajský urad Kraje Vysocina Došlo dm:.A'Š- „,_ z; “z „„
<br> odbor kontroly.Č-l- 40,/Zó ZÚ Zizkova 57,587 33 thlave „3.5sz cm: Stejnopis č.: 1
<br> Č.j.: KUJI 3504512020 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pozďatin
<br> se sídlem Pozďatin 75,675 03 Budišov u Třebíče,IČO: 00378356 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 18.října 2019 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obci (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 27.března 2020 jako konečně přezkoumání na základě žádosti obce vsouladu sg4zákona opřezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracováni této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních a projednání návrhu zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dne 30.března 2020 <.>
<br> Místo provedení dílčího přezkoumání: Obec Pozďatin Pozďatin 75 675 03 Budišov u Třebíče
<br> Místo provedeni konečného přezkoumání: Krajský úřad Kraje Vysočina
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXX XXXXXXXXXXX pověřeni čislo XXXXXXXXXXX_XX - kontrolor: XXXXX XXXXXXXX
<br> pověřeni číslo XXXXXXXXXXX_XX
<br> Podklady předložili: Ing.XXXXXXXXX XXXXXX - XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXX,DiS.- účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v 5 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečnosti podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Pozďatin nebyly zjišt...
VZZ 12-2019
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Pozďatín; IČO 00378356; Pozďatín 75,675 03 Pozďatín
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 20:42
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 4 797 380,55 3 088 002,61
<br> I.Náklady z činnosti 4 297 185,05 2 943 171,30
<br> 1.Spotřeba materiálu 128 110,31501 141 256,60
<br> 2.Spotřeba energie 159 038,72502 177 864,91
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 171 029,00511 359 786,00
<br> 9.Cestovné 2 154,00512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 4 555,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 860 990,72518 845 117,61
<br> 13.Mzdové náklady 581 426,00521 536 249,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 123 929,00524 115 488,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 1 243,00525 1 141,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 7 668,00532 7 609,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 3 000,00538 2 150,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 100,00
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542 2,00
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 7 553,00543 6 753,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 539 405,00551 545 268,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 1 542 116,72553
<br> 31.Prodané pozemky 52 172,08554 75 813,18
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných pol...
Rozvaha 12-2019
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Pozďatín; IČO 00378356; Pozďatín 75,675 03 Pozďatín
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 20:42
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 9 186 312,35 22 485 584,0531 671 896,40 20 966 725,33
<br> A.Stálá aktiva 9 185 659,85 17 904 166,3627 089 826,21 18 301 720,27
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 114 280,90 214 156,00328 436,90 218 764,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 98 536,9098 536,90018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 15 744,00 214 156,00229 900,00 218 764,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 9 071 378,95 17 660 010,3626 731 389,31 18 052 956,27
<br> 1.Pozemky 5 158 565,465 158 565,46 5 166 118,80031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 5 489 557,00 9 843 146,8615 332 703,86 10 338 473,76021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 2 458 419,31 2 221 493,504 679 912,81 2 419 613,50022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 123 402,641 123 402,64028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 436 804,54436 804,54 128 750,21042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 30 000,0030 000,00 30 000,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podst...
Příloha 12-2019
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Pozďatín; IČO 00378356; Pozďatín 75,675 03 Pozďatín
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 4.2.2020 v 20:43
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> Účetní jednotak bude neptřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost,která by ji omezovala nebo
jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Od 1.1.2015 došlo k změnám metod vlivem novely vyhlášky č.410/2009 Sb.(ve znění vyhlášky 301/2014) účinné od
31.12.2014 a od 1.1.2015,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších
předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky <.>
Byla noveilzována též vyhláška 323/2002 Sb <.>,o rozpočtové skladbě (ve znění vyhlášky č.362/2014) s účinnosti od 1.1.2015 <.>
Dále došlo k částečným novelizacím ČÚS č.701 až 710,které jsou účinné od 1.1.2015 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 401 044,70426 244,70
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 401 044,70426 244,70902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,00127 000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátk.podm.závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátk.podm.pohledávky z transferů 127 000,00915
<br> 6.Ostatní krátk.podm.závazky z trans...
Protokol o schválení účetní závěrky
Obec Pozd'atin KEO-W 1.11.341
<br> Protokof o schvalov6ni ridetni z6v6rky
<br> IG:
<br> tJietni jednotka: Obec pozd,atin
pozdhtin d.p.75
675 03 Pozdhtin
Ceski republika
00378356
<br> Datum 0ietni z6v6rky: 31.12.20'19
ldentifikaceschvalovan6 [6etnizav6rky: Radne
<br> Datum rozhodov6ni o schv6leni nebo neschv6leni 0detnizivirky: 03.0s.2020
Schvalujiciorg6n: Zastupitelstvoobce
<br> Osoby rozhodujici o schvdrleni nebo neschv6leni [detni z5v6rky:
lng.FrantiSek Dundel
XXXXXXXX XXXXX
lng.Jaroslav DrbXlek
Frantisek Svec
Jaroslav Sirokf
XXXXXXXX XXXXXX
Vlatimil Jura
Milan Drbdlek
<br> Vfrok o schv6leni nebo neschv6leni {6etni ziivErky: Schv6leno
<br> Zipis o neschv6leni ridetni z6v6rky podle g Z odst,3 :
<br> ldentifikace prtkaznfch ridetnich zilznamt podle $ 6 odst.3,pfipadnd popis dalsich skutednosti vfznamnfch pro uiivatele [detni
z6v6rky:
<br> Vyjidieni (6etni jednotky k q/roku o schvileni nebo neschv6leni riEetni zivdrky nebo k z6pisu o neschv6leni f6etni zdrv6rky
podle $ 7 odst.3,piipadn6 k dal5im skutednostem souvisejicim se schvalovinim 0detni ziv6rky:
<br> tl
<br> w,/ oBEc
v 675 03 POZDATfNZa Uietni jednotku: Oborn6 Miroslava
<br> Ze dnei12.5.2020 v 18:34 StrSnka 1 /'1
Fin 12-2019
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Pozďatín Pozďatín 75,675 03 Pozďatín
<br> 003783562019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 503 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 575 250,66 575 250,66114,36 100,00
<br> 0000 15 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 15 629,29 15 629,29104,20 100,00
<br> 0000 47 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 52 750,19 52 750,19112,23 100,00
<br> 0000 450 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 491 164,48 491 164,48109,15 100,00
<br> 0000 66 000,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 72 390,00 72 390,00109,68 100,00
<br> 0000 1 021 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 105 179,45 1 105 179,45108,24 100,00
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 4 556,60 4 556,600,00 100,00
<br> 0000 142 550,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 165 911,40 165 911,40116,39 100,00
<br> 0000 3 200,001341 Poplatek ze psů 3 300,00 3 300,00103,13 100,00
<br> 0000 12 500,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 13 261,03 13 261,03106,09 100,00
<br> 0000 270 000,001511 Daň z nemovitých věcí 270 000,00 245 549,3190,94 90,94
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 10 981,00 10 981,000,00 100,00
<br> 0000 60 900,004112 Neinv.přij.transfery ze st.rozp.v rámci souhrn.dotač.vzta 65 400,00 65 400,00107,39 100,00
<br> 0000 0,004116 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 11 387,00 11 387,000,00 100,00
<br> 0000 0,004122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 97 000,00 97 000,000,00 100,...

Načteno

edesky.cz/d/3883765

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pozďatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz