« Najít podobné dokumenty

Obec Radotín - Závěrečná zpráva MR Záhoří Helfštýn 2019 (6 příloh)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radotín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva 2019 Z-H (1)[1].pdf [2,18 MB]
Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Odbor kontroly Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
<br> ngn.: KUOK/23846/2019/OK/7758 Počet listů: 0 C.j.: KUOK 5508/2020 Počet stran: 6 Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
<br> Počet listů/svazků příloh: 0
<br> Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Mikroregion Záhoří- Helfštýn za rok 2019 <,>
<br> IČ 70010030
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího přezkoumání hospodaření vykonaného dne 3.9.2019 a na základě výsledku dílčího přezkoumání hospodaření vykonáného dne 22.1.2020 <.>
<br> Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle š 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb„ o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním úkonem.jímž došlo kzahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení přezkoumání dobrovolného svazku obcí Mikroregion Záhoří - Helfštýn za rok 2019 dne 7.8.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 22.1.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Sobíšky
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 — 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 22.1.2020 vykonali:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.Veronika Ondrušková Najmanová,DiS.kontrolor: Ing.XXXXXXXX XXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu % X zákona c.420/2004 Sb.a g 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXXXXXXX XXX - předseda Hana Nehýbová - účetní
<br> Tato zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obsahuje i výsledek konečného dílčího přezkoum...
Výkaz Z a Z 12-19 Z-H (1)[1].pdf [0,64 MB]
<,>,<,>,Výkaz zisku a ztráty UZEMNI SAMOSPRAVNE CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavený k 31.12.2019 IČO: 70010030 Název: DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn Sídlo: Soběchleby čp.141,753 54 Soběchleby Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb©seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> Ústa <.>,1 „ |,2 3 [,<,> 4 pol.Nazev polozky SU BEZNE OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ Hlavnr'črirmost ) Hospodářská činnost Hlavních/vost ! Hospodářská činnost
<br> A NAKLADY CELKEM 1 03'1 848,79 - 604 474,92 - 1 Náklady : činnosti 1 021 848,79 — 554 474,92 - 1 Spotřeba materiálu (501) 65 403,00 _ 30 08?,00 - 2 Spotřeba energie (502) - _._ 3 Spotřeba jinych neskladovatelných dodávek (503) - -._ 4 Prodané zboží (504) - -.<.> 5 Aktivace dlouhodobého majetku (506) - -.<.> 6 Aktivace oběžného majetku (507),<.> <.>,7 Změna stavu zásob vlastní výroby (505) - _._ & Opravy a udržování (511) - - - - 9 Cestovné (512) 5 211,00,2 624,00 - 10 Náklady na reprezentaci (513) 25 077,00 - 23 605,00 - 11 Aktivace vnitroorganizačních služeb (516),-._ 12 Ostatní služby (518) 131 762,3'9 - 100 958,92,13 Mzdové náklady (521),- _ _ 14 Zákonné sociální pojištění (524) - -,<,> 15 Jiné sociální pojištění (525) _ -._ 15 Zákonné sociální náklady (527),-._ Jiné sociální náklady (528) - -,„ 18 Daň silniční (S31),-._ 19 Daň z nemovitostí (532) - _.<.> 20 Jiné daně a poplatky (538) - - _,22 Smluvní pokuty a úroky z prodlení (541) » - -.23 Jiné pokuty a penále (542) -,-.24 Dary a jiná bezúplatné předání ' (543) — — -,25 Prodaný materiál (544) -,-.26 Manka & škody (547) ' - -,<,> 2? Tvorba fondů (548),- -.28 Odpisy dlouhodobého majetku (551) 794 330,00 - 397 17000 - 29 Prodaný dlouhodoby nehmotný majetek (552) -,-.30 Prodaný dlouhodoby hmotný majetek (553) - - -,31 Prodané pozemky (554).- <.>,32 Tvorba a zúčtování rezerv (555) - _ - - 33 Tvorba a zúčtování opravných položek (556) - - <.>,34 Náklady z vyřazených pohledávek (557),<,> - - 35 Náklady z drobného dlouhodobého majetku (558) - -...
Rozvaha 12-19 Z-H (3)[1].pdf [1,08 MB]
Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONů SOUDRŽNOSTI (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestaveno k 31.12.2019
<br> IČO: 70010030 Název: DSO Mikroregion Záhoří - Helfštýn Sídlo: Soběchleby čp.141,753 54 Soběchleby
<br> Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb©seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> „,! l 2 | 3 4 051,0 Název položky su BĚŽNÉ OBDOBÍ <.>,pol.MINULÉ OBDOBÍ BRUTTO | KOREKCE | Almo AKTIVA CELKEM 4 304 107,83 1 498 737,00 2 805 370,83 3 627 448,43 A Stálá aktiva 4 278 880,97 1 498 737,00 2 780 143,97 3 574 473,97 !.Dlouhodobý nehmotný majetek 13 000,00 13 000,00 — - 1 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012) - - _ - 2 Software (013).- - — 3 Ocenitelná práva (014),- - - 4 Povolenky na emise a preferenční limity (015),„ — _ 5 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (018) 13 000,00 13 000,00 - — 6 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (019) -,- - 7 Nedokončeny dlouhodobý nehmotný majetek (041) - — - - 8 Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek (051) - - f — 9 Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji (035) — - — - II.Dlouhodobý hmotný majetek 4 265 880,97 1 435 737,00 2 780 143,97 3 574 473,97 1 Pozemky (031) — *.- 2 Kulturní předměty (032) - — - — 3 Stavby (021) - f - - 4 Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věci (022) 3 971 643,97 1 191 500,00 2 780 143,97 3 574 473,97 5 Pěstitelské celky trvalých porostů (025) - — - - 6 Drobný dlouhodobý hmotný majetek (028) 294 237,00 294 237,00 — „ 7 Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (029) - - _ - 8 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (042) - - - - 9 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek (052),- - v
<br> 10 Dlouhodobý hmotný majetek určeny k prodeji (036) -,-
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek - <.>
<br> 1 Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem (061) - - 2 2 Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem (062) -.<.> 3 Dluhová cenné papiry držené do splatnosti (063) A.<.> 4 Dlouhodobé půjčky (057) - - 5 Terminované vklady dlouhodobé (068) — » - 0 Ostatní dlouhodobý Hnanční maje...
Příloha12-19 Z-H (3)[1].pdf [3,14 MB]
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) sestavená k 31.12.2019 IČO: 70010030 Název: oso Mikroregion Záhoří - Helfštýn Sídlo: Soběchleby čp.141,753 54 Soběchleby Kontaktní osoba: XXXX XXXXXXXX,masmb©seznam.cz,XXXXXXXXX
<br> [ Příloha ]
<br> A.:.<.> Informace podle 5 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka nemá informaci o XXX,že u ní nastává skutečnost,která jí zabraňuje nepřetržitě pokračovat v její činnosti <.>
<br> Účetrní jednotka účtuje podle zákona 563/1991 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,vyhlášky 383/2009 Sb <.>,vyhlášky 410/2009 Sb.účetních standardů 701,702,703,704 a vnitřních smernic <.>
<br> A.2.Informace podle 5 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> V účetní jednotce s platností od 01.01.2010 došlo k přechodu účetnictví státu.V účetní jednotce nedošlo ke změně předmětu podnikání.Účetní jednotka účtuje podle platných předpisů <.>
<br> A.3.Informace podle 5 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> Účetní jednotka používat tyto účetní postupy:
<br> a) dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
<br> Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně od 500- Kč do 40 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 XXX a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do XX 000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok <.>
<br> b) zásoby
<br> Materiál je oceňován v pořízovacích cenach.Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení,celní poplatky,skladovací poplatky,případně dopravně <.>
<br> o) stanovení opravných položek a rezerv
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> Účetní jednotka tvoři opravne položky k dlouhodobému hmotnému majetku na základě porovnání zůstatkově hodnoty budov,pozemků s jejich tržním oceněním <.>
<br> Pohledávky
<br> Účetní jednotka stanoví opravne položky k pohledávkám po splatnosti na základě požadavku % 65 vyhlášky č.410/2009 Sb <.>
<br> d) časové rozlišení
<br> v souladu s š 69 vyhlášky 410/2009 Sb <.>,je časově rozlišení účtováno pouze v případě...
Návrh závěrečného účtu MR Z-H za rok 2019[1].pdf [1,00 MB]
DSO mikroregion Záhoří — Helfštýn,IČO 70010030
<br> Návrh závěrečného účtu DSO mikroregion Záhoří — Helfštýn za rok 2019
<br> Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
<br> '
<br> Udaje o DSO:
<br> Adresa: DSO Mikroregion Záhoří * Helfštýn.Soběchleby čp.141,753 54 Soběchleby
<br> Telefonické spojení: předseda DSO 581 791 015,mobil 724 861 328 kancelář 581 694 243,mobil 732 699 320
<br> Podatelna: e—mailox'á pošta: masmbíýseznamcz
<br> Bankovní spojení:
<br> Základní běžný účet zřízen u Ceské Spořitelny,a.s.Přerom č_ú.1884075319/0800 DSO Mikroregion Záhoří — Helfštýn je tvořen 14 obcemi: Bezuchov,Dolní Nětčice,Hlinsko__ Horní Nětčice,Hradčany,Kladníkya Lhota._ Oprostovice,Pavlovice u Přerova,Radotín,Soběchleby,Sišma: Týn nad Bečvou a Zákovice <.>
<br> Internetové stránky DSO: www.inr-zahorícz
<br> Plnění rozpočtu DSO za rok 2019:
<br> Položka Rozpočet Rozpočet po Skutečnost změnách
<br> Třída 1 Daňové příjmy 0,— 0,— 0,— Třída 2 Nedaňovc příjmy 24 890; 79 990; 79 25 8,93 Třída 3 Kapitálové příjmy 0; 0.— 0,— Třída 4 Přijaté transfery 136 110; 171 1 10,— 171 110,-
<br> Příjmy celkem 161 000; 251 100; 250 368,93 Třída 5 Běžné výdaje 161 000,— 301 100; 278 116.53 Třída 6 Kapitálové výdaje 0.— 0„— 0_—
<br> Výdaje celkem 161 000.— 301 100; 278 116,53 Třída 8 Financování 0,— 50 000; 27 747,60
<br> Rozpočet DSO Mikroregion Záhoří _ Hellštýn byl schválen Valnou hromadou dne 1 1.10.2018.Během roku bylo schváleno DSO Mikroregion Záhoří — Helfštýn 7 rozpočtových změn <.>
<br> Příjmové položky v roce 2019 s komentářem:
<br> Text Schválený Rozpočet po Skutečnost rozpočet změnách
<br> fil-'; "x* “."; Neinvesticm prijatc 136 110: 136 110: 136 110,— transicryod obcr _ Neinvesncni prijate 0.- 35 000_- 35 000_- transiery od kraju Příjmy z po'skyt.služeb 24 600,— 79 700,— 79 200,- Příjem z úroků 290; 290: 58,93 Příjem celkem 161 000; 251 100.: 250 368,93
<br> Poplatek činil v roce 2019 částku 30,- KČ:/občana.Příjmy z poskytovaných služe...
FIN 2-12 12-19 Z-H (3)[1].pdf [3,14 MB]
Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 = 12 M sestaveno k 12/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV.::.) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních: r.405051.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 161 000,00 = 161000,00 251 100,00 = 251 100,00 250 368,93 = 250 368,93 r.406051 41,42,43 = r.(4250 - 4460)s1 41,42,43 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.42005141,42,43 = r.(4050 - 4060)st.41,42,43 161 000,00 : _161 000,00 251 100,00 = 251 100,00 250 368,93 = 250 368,93 r.4240s1 41,42,43 = r.(4210 + 4220)s|.41,42,43 161 000,00 = 161000,00 301 100,00 = 301 100,00 278 116,53 = 278 116,53 r.443051 41,42,43 = r.(4240 - 4250)5I.41,42,43 161 000,00 : 16100000 301 100,00 = 301 100,00 278116,53 = 278116,53 r.443051.41,42,43 = r.(4200 + 4470)s141,42,43 161 000,00 = 161000,00 301 100,00 : 301 100,00 278 116,53 = 278 116,53 r.44405141,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43 0,00 = 0,00 50 000,00- = 50 000,00— 27 747,60- = 27 747,60- r.445051 41,42,43 = r.80003|.1,2,3 0,00 = 0,00 50 000,00 = 50 000,00 27 747,60 = 27 747,60 (.447051 41,42,43 = r.(4450 - 4460)s141,42,43 0,00 = 0,00 50 000,00 = 50 000,00 g;,27 747,60 : 27 747,60 r.44405141,42,43 : - r.447051 41,42,43 0,00 = 0,00 50 00000- = 50 000,00- 27 747,60- = 27 747,60-
<br> 2 dat systému GIN'IS Express vytiskl XXXX XXXXXXXX Strana XX.XX.XXXX Finanční okruhy — Učetnictví 6.190 (Záhoří — Helfštýn DSO),verze: 2019 1 z 2 8:20:18
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M sestaveno k 12/2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky: r.40605|.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.42505141,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)5141,42,43 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 r.446051 41,42,43 = 0 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00
<br> 8.5 vazby mezi části IV.a části VII.: r.41915I.41,42,43 : r.70905I.71,72,73
<br> 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 0,00 = 0,00 ...

Načteno

edesky.cz/d/3883725

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radotín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz