« Najít podobné dokumenty

Obec Tchořovice - Návrhu závěrečného účtu za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Tchořovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
-_ KRAJSKÝ ÚŘAD
<br> JIHOČESKÝ KRAJ
<br> Odbor ekonomický
<br> Oddělení přezkumu a metodiky hospodaření obcí U Zimního stadionu 1952/2 370 76 Ceské Budějovice
<br> spisová značka: OEKO-PŘ 38833120191hakr stejnopis č.2
<br> Zp ráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
<br> obce Tchořovice,IČO 00667871
<br> Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu územního celku dne 12.09.2019 jako dílčí přezkoumání ana Krajském úřadu Jihočeského kraje ve dnech 06.05.2020 a 07.05.2020 jako konečné přezkoumání <.>
<br> Přezkoumání hospodaření obce Tchořovioe za rok 2019 ve smyslu ustanovení 5 42 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů,bylo zahájeno dne 16.07.2019 Krajským úřadem Jihočeského kraje doručením písemného oznámení <.>
<br> Přezkoumané období od 01.01.2019 do 31.12.2019 <.>
<br> Přezkoumání vykonal:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXXX XXXXXXXXX
<br> Pověření k přezkoumání podle X X zákona č.420/2004 Sb.a & ji a 5 6 zákona č.255/2012 Sb.vydal Krajský úřad Jihočeského kraje pod č.545/2019/OEKO-PR dne 18.07.2019 <.>
<br> Konečné přezkoumání hospodaření bylo provedeno v podmínkách mimořádných opatření,vyvolaných vyhlášením nouzového stavu na území Ceské republiky,svyužitím postupu doporučeného Ministerstvem financí,Odbor 47 — Centrální harmonizační jednotka,zpodkladů předávaných územními celky na elektronických nosičích a konzultovaných dálkovou formou <.>
<br> Přezkoumání bylo vykonáno výběrovým způsobem <.>
<br> Při dílčím přezkoumání byli přítomni: Mgr.XXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXXXX XXXXXXXXXX - účetní
<br> identifikátor DS: kdibXrr tel: XXX XXX 111 IC: 70890650 e-podatelna: posta©kraj-jihocesky.cz fax: 38 6 359 069 DIČ: CZ70890650 Stránka 1 z 8
<br> Sp.zn.: OEKO-PŘ 38833/2019/hakr
<br> Předmět přezkoumání: Předmětem přezkoumání hospodaření jsou obla...
Výkaz zisku a ztráty 2019
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Tchořovice; IČO 00667871; Tchořovice,388 01 Tchořovice
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2020 v 16:02
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 5 345 509,10 6 349 352,02
<br> I.Náklady z činnosti 4 925 157,23 5 916 565,81
<br> 1.Spotřeba materiálu 175 727,49501 283 197,71
<br> 2.Spotřeba energie 164 212,00502 146 443,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 281 938,40511 102 332,00
<br> 9.Cestovné 20 790,00512 15 607,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 10 429,00513 20 368,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 628 328,46518 1 538 796,10
<br> 13.Mzdové náklady 939 382,00521 1 006 045,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 169 551,00524 210 546,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 497,00525 747,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 250,00538 700,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 25 627,00543 28 080,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 2 352 031,00551 2 308 258,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 31,88554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 4 610,00556 24 577,00
<...
Výkaz Fin 2-12 2019
I <.>
<br> VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Ministerstvo financí F i n 2 - 12 M
<br> XXX XXXXX IČO
<br> Název a sídlo účetní jednotky
<br> sestavený k 31.12.2019 v Kč,s přesností na dvě desetinná místa
<br> : Obec Tchořovice Tchořovice,388 01 Tchořovice
<br> 006678712019 12
<br> ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY
<br> a
<br> Paragraf Položka Text
<br> b
<br> Schválený
rozpočet
<br> Rozpočet
po změnách
<br> Výsledek od
počátku roku
<br> 1 2 3
<br> % %
<br> 0000 850 000,001111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 901 700,00 901 558,80106,07 99,98
<br> 0000 20 000,001112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 25 100,00 25 018,64125,09 99,68
<br> 0000 70 000,001113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 84 500,00 84 413,30120,59 99,90
<br> 0000 700 000,001121 Daň z příjmů právnických osob 786 200,00 786 107,02112,30 99,99
<br> 0000 0,001122 Daň z příjmů právnických osob za obce 214 320,00 214 320,000,00 100,00
<br> 0000 1 750 000,001211 Daň z přidané hodnoty 1 769 300,00 1 769 220,75101,10 100,00
<br> 0000 0,001334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,20 0,200,00 100,00
<br> 0000 118 000,001340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 120 900,00 120 850,00102,42 99,96
<br> 0000 5 400,001341 Poplatek ze psů 5 670,00 5 667,00104,94 99,95
<br> 0000 10 000,001344 Poplatek ze vstupného 70 530,00 70 052,00700,52 99,32
<br> 0000 2 600,001345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 700,00 2 685,00103,27 99,44
<br> 0000 1 000,001361 Správní poplatky 1 000,00 470,0047,00 47,00
<br> 0000 20 000,001381 Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technic.her 21 324,00 21 102,00105,51 98,96
<br> 0000 0,001382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 106,15 106,150,00 100,00
<br> 0000 350 000,001511 Daň z nemovitých věcí 350 000,00 346 388,5098,97 98,97
<br> 0000 0,004111 Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočtu 29 000,00 29 000,000,00 ...
Rozvaha 2019
R O Z V A H A
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> Obec Tchořovice; IČO 00667871; Tchořovice,388 01 Tchořovice
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Okamžik sestavení: 24.1.2020 v 16:02
<br> Předmět činnosti:
<br> BĚŽNÉNázev položky
MINULÉ
<br> BRUTTO KOREKCE NETTO
<br> 41 2 3
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> SU
<br> A K T I V A C E L K E M 91 863 096,50 166 754 020,86258 617 117,36 158 365 028,02
<br> A.Stálá aktiva 91 817 239,50 165 102 933,93256 920 173,43 155 416 302,95
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 402 924,50 255 117,00658 041,50 265 629,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 96 633,5096 633,50018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 306 291,00 105 117,00411 408,00 115 629,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 150 000,00150 000,00 150 000,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 91 414 315,00 164 847 816,93256 262 131,93 155 150 673,95
<br> 1.Pozemky 15 847 328,8315 847 328,83 15 834 275,67031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 89 086 191,00 142 379 434,88231 465 625,88 135 936 670,73021
<br> 4.Samostatné hmot.movité věci a soubory hmot.movitých věcí 1 067 901,30 1 112 515,102 180 416,40 1 098 208,10022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 260 222,701 260 222,70028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 5 508 538,125 508 538,12 2 281 519,45042
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek 0,00 0,000,00 0,00
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlive...
Obec Tchořovice - návrh závěrečného účtu za rok 2019
Návrh závěrečného účtu Obce Tchořovice za rok 2019
<br> Obec Tchořovice hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu schváleného obecním zastupitelstvem <.>
<br> Plnění rozpočtu k 31.12.2019: (v Kč)
<br> schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost Daňové příjmy 3 897 000,00 4 353 350,35 4 347 959,36 Nedaňové příjmy 970 500,00 1 473 214,00 1 443 778,07 Kapitálové příjmy 0,00 276 504,75 276 504,75 Převody z rozpočtových účtů 0,00 0,00 758 132,00 Dotace 0,00 462 996,00 462 996,00 Financování 2 000 000,00 0,00 0,00 Příjmy celkem 6 867 500,00 6 566 065,10 7 289 370,18 Běžné výdaje 2 730 500,00 3 654 173,00 3 922 133,89 Investiční výdaje 3 564 000,00 3 886 000,00 3 697 377,67 Splátky úvěrů a půiček 573 000,00 573 000,00 546 844,01 Výdaje celkem 6 867 500,00 8 113 173,00 8 166 355,57 Rozdíl — změna stavu prostředků na bankovních účtech + 1 547 107,90 + 876 985,39 Staw běžných účtů k 31.12.2019: Běžný účet u České spořitelny 1 357 347,00 Kč Běžný účet u Sparkasse 29 653,43 Kč Běžný účet u ČNB 2 990,94 Kč Hotovost v pokladně 14 985,00 Kč CELKEM 1 404 976,37 Kč Stavv dlouhodobých úvěrů a půjček k 31.12.2019: Dlouhodobý úvěr u Sparkasse 1 895 580,47 Kč Půička KVlNT 2 671 932,72 Kč CELKEM 4 567 513,19 Kč Ostatní závazky: Závazky z nevyplacených mezd a odvodů z mezd za měsíc prosinec 2019 84 486,00 Kč Daň z přidané hodnoty 7 549,00 Kč
<br> Ostatní pohledávky: Neuhrazené vystavené faktury,nájmy,poplatky za odpady
<br> 132 757,56 Kč
<br> Dotace přijaté:
<br> Neinvestiční dotace: výkon státní správy Výše dotace: 65 400,00 Kč Vyčerpáno: 65 400,00 Kč
<br> Neinvestiční dotace: Úřad práce -příspěvek na veřejně prospěšné práce Výše dotace: 88 596,00 Kč Vyčerpáno: 88 596,00 Kč
<br> Neinvestiční dotace: volby do Evropského parlamentu
<br> Výše dotace: 29 000,00 Kč Vyčerpáno: 28 843,00 Kč Vráceno: 157,00 Kč
<br> Neinvestiční dotace: úroky z úvěru 8 bytových jednotek
<br> Výše dotace: 40 000,00 Kč Vlastní podíl: 29 287,99 Kč Celkem: 69 287,99 Kč
<br> Investiční dotace: Ukazatele rychlosti ...

Načteno

edesky.cz/d/3883718

Meta

Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Prodej   Pronájem   Územní plánování   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Tchořovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz