« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Pril 3 Vyzvy - Prohlaseni zakladni zpusobilost

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace - veřejná zakázka
„Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“
zadavatel: obec Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,IČ: 00240443
<br>
Příloha č.3
<br>
Čestné prohlášení UCHAZEČE o splnění základní způsobilosti
(vzor)
<br> Název / obchodní firma
(příp.jméno a příjmení) …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> se sídlem: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> IČO: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> zastoupený: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“,jejímž zadavatelem je obec Máslovice <,>
<br> tímto čestně prohlašuje,že
<br> a) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č.3 k zákonu o zadávání veřejných zakázek nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele,nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; pro uvedené trestné činy nebyl pravomocně odsouzen XXX XXXXX z členů statutárního orgánu uchazeče a v případě,že je členem statutárního orgánu uchazeče právnická osoba,ani tato právnická osoba,XXX XXXXX z členů statutárního orgánu této právnické osoby,XXX XXXXX zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu uchazeče;
b) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek;
c) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění;
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti;
e) není v likvidaci,nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o...

Načteno

edesky.cz/d/3883576

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz