« Najít podobné dokumenty

Obec Máslovice - VZ - projekt kanalizace - Pril 2 Vyzvy - Prohlaseni vazanost nabidkou

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Máslovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace,včetně zadávací dokumentace - veřejná zakázka
„Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“
zadavatel: obec Máslovice,Pražská 18,Máslovice,250 69 Vodochody,IČ: 00240443
<br>
Příloha č.2
<br>
Čestné prohlášení UCHAZEČE O vázanosti nabídkou a o pravdivosti údajů uvedených v nabídce
(vzor)
<br> Název / obchodní firma
(příp.jméno a příjmení) …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> se sídlem: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> IČO: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br> zastoupený: …………………………………….<.> ………………………………………………………………………………………….<.>
<br>
<br> jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Projektové práce a inženýrská činnost – kanalizace pro veřejnou potřebu v obci Máslovice“,jejímž zadavatelem je obec Máslovice <,>
<br> tímto čestně prohlašuje,že
<br> a) je vázán celým obsahem předložené nabídky,a to po celou zadávací lhůtu <,>
b) veškeré údaje a informace,které ve své nabídce uvedl,jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti <,>
c) veškeré doklady a dokumenty,kterými jako prokazuje svoji kvalifikaci,jsou věrohodné,pravdivé a odpovídají skutečnosti <.>
<br>
Uchazeč současně prohlašuje,že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami,že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je <.>
<br>
<br>
V ………………….<.> …………… dne …………………….<.>
<br> ……………….<.> …………………………
jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Načteno

edesky.cz/d/3883575

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Máslovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz