« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Tošanovice - Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechovné úpravy provozu

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Tošanovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
_.'Ř \ívtn“.<.> <,>
<br> im Mit W VĚCÍ" 5 Lo „,JID: PCR07El'Rf077082002
<br> / € DMU Mii *? KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br> územní odbor Frýdek—Místek z.?iř'ážf'f dopravní inspektorát Tňnec
<br> Č.j.KRPT—87594-2/ČJ—2018-070208 Třinec 12.dubna 2018 Počet stran: 2
<br> Přílohy: 1! 1
<br> Magistrát města Frýdku — Místku
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148
<br> 738 22 Frýdek — Místek
<br> Žádost o vyjádření k návrhu přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú.Dolní Tošanovice a k.ú.Horní Tošanovice - stanovisko K č.j.MMFM 52463l2018
<br> Dopravní inspektorát Třinec,jako dotčený orgán při stanovení místní & přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace,dle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,souhlasí s návrhem přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú.Dolní Tošanovice a k.ú.Horní Tošanovice,z důvodu výstavby PZS přejezdu P8320 v km 123,625 na trati Frýdek-Místek — Český Těšín,dle předložené dokumentace,za těchto podmínek:
<br>.dopravní zařízení č.2 2 bude doplněno sestavou výstražných světel typu 1 <,>
<br>.po dobu užití,bude přechodné dopravní značení a zařízení udržováno v náležitém stavu,aby byla zajištěna jeho funkce,včasná viditelnost,rozpoznatelnost a nedocházelo vlivem povětrnostních podmínek nebo provozu k deformaci.posunutí,zakrytí apod.<,>
<br>.pracovní místo musí být zabezpečeno vhodným opatřením tak,aby nedošlo k ohroženi účastnků silničnho provozu <,>
<br>.dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno jen na nezbytně nutnou dobu,místní občané budou o uzavírce informováni obvyklou formou <,>
<br>.dopravní značení a dopravní zařízení musí být provedeno a umístěno vsouiadu se stávajícím dopravním značením dle platných zákonů,vyhlášek,technických předpisů a norem <,>
<br>.vyžádá-ii to bezpečnost a plynulosti silničníno prov...
bez názvu
Úplna uzavírka MK v obci Dolní Tošanovice
<br> Hami“ a?
<br> Tosanowc
<br> - 1 —05- 2019 MAGISTRÁT
<br> PŘEJ EZD UZAVŘEN
<br>._.ŽEI:EZNIČNÍ *.__ PREJEZD
<br>.? i! ji
<br> To šamvéice
<br> UZAVŘEN
<br> ŽELEZNIČNÍ PŘEJEZD
<br> UZAVŘEN
<br> “%
<br> Vypracoval: XXXXXX XXXXX Datum: XX.X.XXXX ' Úplná uzavírka MK
<br> “"""“ "="“ i vobci Dolní Tošanovice
<br> Adresa provozovny: Pavelkova 2 Olomouc 772 00
bez názvu
*MMFMX010ZA0S*
<br> IČ: 00296643 ID DS: w4wbu9s
Internet: www.frydekmistek.cz
<br> MMAAGGIISSTTRRÁÁTT MMĚĚSSTTAA FFRRÝÝDDKKUU--MMÍÍSSTTKKUU
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Radniční 1148
738 22 Frýdek-Místek
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
Č.J.: MMFM 63653/2018
SP.ZN.MMFM_S 6131/2018/ODaSH/Vrb
VYŘIZUJE: XXX XXXXXX
TEL.: XXX XXX XXX
FAX:
E-MAIL: vrbica.jan@frydekmistek.cz
DATUM: 02.05.2018
<br>
Dopravní značení Svoboda,Olomouc
s.r.o <.>
Pavelkova 222/2
Olomouc
779 00
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města Frýdku Místku,podle § 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce
s rozšířenou působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění
pozdějších předpisů,přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.<,>
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů,(dále jen „zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující
části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„správní řád“) na základě návrhu společnosti IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc <,>
se sídlem Albertova 229/21,779 00 Olomouc v zastoupení na základě plné moci Dopravní
značení Svoboda Olomouc s.r.o <.>,se sídlem Pavelkova 222/2,779 00 Olomouc a po
projednání s Policií ČR č.j.: KRPT-87594-2/ČJ-2018-070208 ze dne 12.04.2018 podle § 77
odst.1 písm.c) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
<br>
na silnici II/648 a místních komunikacích v k.ú.Dolní Tošanovice a silnicích II/648,III/4762
a místních komunikacích v k.ú.Horní Tošanovice z důvodu výstavby PZS přejezdu P8320
v km 123,625 na trati Frýdek-Místek – Český Těšín v rámci modernizace přejezdů a
vyznačení objízdné trasy za těchto podmínek:
<br>
Termín provádění prací : 25.května 2018 - 2.června 2018 a 11.září 2018
<br>
<br>
Č.J...

Načteno

edesky.cz/d/3883567

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Tošanovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz