« Najít podobné dokumenty

Obec Vlastějovice - Veřená vyhláška - Stavební záměr Vodovod Kounice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vlastějovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Vodovod Kounice
||||||||||||||l||||||||||||||||||||||||I|||||||lllll|||l||||||IIIIIIIIIIIIIIIIII
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA ÉŠB Havlíčkovo náměstí 552/1,284 01 Kutná Hora,IČ: 0023619š“—Tj———r— odbor životního prostředí ; been: uřad Vlastějovice sídlo odboru: Radnické 178,Kutná Hora Došlo 5 05 2020! tel.: 327 710 111*,fax: 327 710 364,ID: b65bfx3 J““ e-mail: podatelna ©kutnahora.cz,www.mu.kůtnahora.cz _,„Ý/JÚPJ
<br> oui-“„"
<br> _ _.„w.-w.—
<br> v Kutné Hoře dne: !& 12070 “"./d
<br> Spis.zn 010542/2020/ZPR/MEL |—
<br> Č.j.MKII/040698/2020
<br> Vyřizuje: Bc.XXXXX XXXXX Dle rozdělovníku Telefon: XXX XXX XXX
<br> E—mail: mensa© mukutnahoracz
<br> 1_ _l VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ
<br> Výroková část:
<br> Městský úřad Kutná Hora,odbor životního prostředí,jako vodoprávní úřad příslušný podle 5 104 odst.2 písm.c) a g 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb <.>,o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"),a speciální stavební úřad příslušný podle 5 15 odst.5 vodního zákona a & 15 odst.1 písm d) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"),ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle š940 stavebního zákona žádost o vydání společného povolení,kterou dne 29.1.2020 podala
<br> Obec Vlastějovice,IČO 00236594,Vlastějovice 4,285 23 Vlastějovice
<br> (dále jen "stavební "),a na základě tohoto posouzení:
<br> I.Podle ?; 94p odst.1 stavebního zákona a % 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu
<br> schvaluje stavební záměr na stavbu vodního díla: Vodovod Kounice
<br> (dále jen "stavba") na pozemku st.p.15 (zastavěná plocha a nádvoří),parc.č.130/11 (ostatní plocha),parc.č.520/3 (orná půda),parc.č.520/7 (ostatní plocha),parc.č.724/1 (ostatní plocha),parc.č.724/5 (ostatní plocha),parc.č.724/6 (ostatní plocha),parc.č.726 (ostatní plocha),parc.č.788 (osta...

Načteno

edesky.cz/d/3883495

Meta

Územní plánování   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Stavby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vlastějovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz