« Najít podobné dokumenty

Obec Kramolna - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravu provozu na pozemní komunikaci

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kramolna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha č. 1
SÍWVŽ'fy (JH,! —.-.3:5“ > :
<br> “A“-kl HŠ? F:_.*
<br> '!iSOLIAOWEIN \: nxwgzcod HSLNBQLOU mawmzn v gMgNLSWA omw
Kramolna omezení průjezdu stanovení.pdf (227.41 kB)
Masarykovo náměstí 40,547 01 Náchod
IČO 00272868 ID DS gmtbqhx 1/4
<br>
<br>
<br> Městský úřad Náchod
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství
Němcové 2020,547 01 Náchod
<br> PID MUNAX00O4SUY
Sp.zn.: KS 4185/2020/DSH/JB
Čj.(Če.): MUNAC 32742/2020/DSH/JB
Evid.číslo: 98A/20
Vyřizuje: Ing.XXX XXXXXX
Tel./mobil: XXX XXX XXX,XXX XXX 093
E-mail: podatelna@mestonachod.cz
<br> Datum: 4.5.2020
<br>
V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br>
Městský úřad Náchod,odbor dopravy a silničního hospodářství,jako příslušný správní
orgán podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích
a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o provozu na pozemních komunikacích“),na základě ust.§ 171 a 173 zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),k žádosti
ze dne 11.3.2020 podané Obcí Kramolna,Kramolna 172,547 01 Náchod,IČO: 00273147 <,>
po projednání s Policií České republiky,Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje <,>
územního odboru dopravního inspektorátu Náchod KRPH-16944/ČJ-2020-050506,ze dne 19.2 <.>
2020,podle ustanovení § 77 odst.1 písm.c) zákona o provozu na pozemních komunikacích
<br>
s t a n o v í
<br>
na účelové komunikaci na p.p.č.219/2 v obci Kramolna 1 x SDZ B11 (Zákaz vjezdu všech
motorových vozidel) s DT č.E 13 s textem „MIMO VLASTNÍKŮ A UŽIVATELŮ DOTČENÝCH
POZEMKŮ A NEMOVITOSTÍ“ v k.ú.Lhotky a to umístěním trvalého dopravního značení,dle
grafického znázornění v příloze návrhu <.>
<br> za podmínek:
Dopravní značení proveďte jako: stálé svislé dopravní značení
Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení: retroreflexní
Platnost úpravy: TRVALE
Důvod: odstranění průjezdů vozidel po nevyhovující komunikaci
<br> Odpovědná osoba za provedení dopravního značení:
Paní XXXXX XXXXXXXXXX,starostka obce Kramolna,tel.XXX XXX XXX
...

Načteno

edesky.cz/d/3883426

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kramolna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz