« Najít podobné dokumenty

Obec Sokolnice - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Sokolnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

MeU_Slapanice_OOP_situace-22.05.2020
Legend:
mpmmmw:
<.> vnw‘visus
<br> - mm» mm <,>
- mwl-Mlxmtn-
a mum <.>
”Human“
<br> - flavwkhnnuxmmy
<.> "Human-n <.>
a mm" <.>
<br> lwwnmlkl
<br>
<br> _ mum.- v-a-
— um"
_ ummwm.<.>.‘
<br> Mm,WW“
<br>
<br> SOKOLNICE
<br> W
<br>
<br> m ‘ H mm m ‘
<br> "*2 mfiw \
<br> r) ww‘www H.2942020
<br> mu ‘ m 55:32
<br>
<br>
<br>
<br> 1 M «Quin m
L "19mm :n
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 77/Zh pm A.2me»th
1mm 2“,“: :W.W.N,<.>,<.> gram <,>
”mum.“
w mm
<br> mm stAcE 5 novmw PAsPamu DovnAvNVHo mcsm
<br>
<br> 2
MeU_Slapanice_navrh_stanoveni_MUP_22.05.20
[[
<br> ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice
<br> pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno
Odbor výstavby,silniční správní úřad
<br>
<br>
Číslo jednací: OV-ČJ/37239-20/HAS
Spisová značka: OV/9121-2020/HAS
Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450
E-mail: hanzlova@slapanice.cz
V Brně dne: ………………… <.>
Datová schránka: 2xfbbgj
<br> Příloha „Oznámení o návrhu opatření obecné povahy“
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br> N á v r h
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.§ 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o
provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení
místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní
komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,v řízení zahájeném na základě podnětu obce
Sokolnice,se sídlem Komenského 435,664 52 Sokolnice,IČO 00282596 (dále též „podatel“) ze
dne 19.05.2020 ve věci vedeného správního řízení o opatření obecné povahy podle ust.§ 171
a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „správní řád“) a podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) a ust.§ 77 odst.5 zákona o silničním provozu a
po předchozím projednání s dotčeným orgánem podle ust.§ 77 odst.2 písm.b) a odst.3 zákona o
silničním provozu,kterým je Policie ČR,Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje <,>
Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a BO,Kounicova 687/24,611 32 Brno <,>
IČO 7515149 a po písemném stanovisku tohoto dotčeného orgánu,vydaného pod č.j.: KRPB-
66883-1/ČJ-2020-0600DI dne 29.04.2020; podle ust.§ 77 odst.1 písm.c) zákona o silničním
provozu
<br> stanovuje místní úpravu provozu
<br> na místní komunikaci ul.U Cihelny – MK 2c a 3c (označení dle pasportu místních
komunikací a dopravního zna...
MeU_Slapanice_oznameni_o_navrhu_OOP_22.05.20
|||Illllílllll|||í||||í|||ílllll||l||||I||||I|||íu
<br> rrmslvp20v00d5t ]
<br> MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE
<br> Masarykovo náměstí 100/7,664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2,656 70 Brno £
<br> Odbor Výstavby.silniční správní—úřadř— -.H <.>,-„mámy Obecní úřad obce SOKOLíííCEj počet/HSW: <.>
<br> Číslo jednací: OV-ČJ/37158—20/HAS | | ) Á/Ý | Spisová značka: OV/9121-2020/HAS Dmčanof,Ž 2.<.> 35- “23293 _____.<.> Vyřizuje/linka: Ing.arch.Soňa Hanzlová/533304450 Í i __) 2 ' E-mail: hanzlova©slapanice.cz —-————'*'—*—— | počet.l v Brně dne: 21.05.2020 ff! Ě „sw,(,___' Datová schránka: 2xfbbgj _ "“ __
<br> sp.?
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva
<br> Městský úřad Šlapanice,odbor výstavby,podle ust.g 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“),příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - na silnici II.a III.třídy,místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci,zahájil dne 19.05.2020 na základě podnětu obce Sokolnice,se sídlem Komenského 435,664 52 Sokolnice,IČO 00282596 (dále jen „podáte/“),řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust.5171 a následující části šesté zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle ust.& 77 odst.1 písm.c) a ust.š 77 odst.5 zákona o silničním provozu,ve věci:
<br> stanovení místní úpravy provozu
<br> na místní komunikaci uI.U Cihelny - MK 2c a 3c (označení dle pasportu místních komunikací a dopravního značení v obci Sokolnice)
<br> (pozemky p.č.426/2 a 437/1 v k.ú.Sokolnice) í
<br> zdůvodu: zamezení dlouhodobého stán vozidel poškozující uvedenou pozemní komunikaci
<br> podle předložené dokumentace pro akci: „5.DOPLNĚK PASPORTU DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ PRO OBEC SOKOLNICE",výkres č.1 a 2; vypracované spol.Vertigia s.r.o <.>,Hrnčířská 890/15,602 00 Brno,IČO 03060764 ...

Načteno

edesky.cz/d/3883343

Meta

Veřejná vyhláška   Stavby   Dopravní informace   Územní plánování   Stavební informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Sokolnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz