« Najít podobné dokumenty

Město Bílovec - Veřejná vyhláška - oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatnění Územního plánu Kujavy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Bílovec.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

(165)Zpráva o uplatňování územního plánu Kujavy-návrh k projednání.pdf
návrh
<br>
Zpráva o uplatňování Územního plánu Kujavy
2020
<br> pro projednání podle § 55 odst.1 stavebního zákona
<br>
<br>
<br>
<br> Pořizovatel: Městský úřad Bílovec,odbor životního prostředí a územního plánování,17 <.>
listopadu 411,743 01 Bílovec
<br>
<br>
<br>
<br>
Orgán příslušný ke schválení zprávy: Zastupitelstvo obce Kujavy
<br> Určený zastupitel (v souladu s ustanovením § 47 zákona č.183/2006 Sb.):
<br> Bc.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> Zpráva o uplatňování Územního plánu Kujavy byla projednaná,doplněna a odsouhlasena
určeným zastupitelem dne ….<.>
<br> Návrh zprávy,doplněný a upravený na základě konzultací a došlých vyjádření dotčených
orgánů a krajského úřadu,byl předložen Zastupitelstvu obce Kujavy ke schválení dle § 6 odst <.>
5 písm.e) zákona č.183/2006 Sb.na jeho zasedání dne …….<.> Zastupitelstvo obce Kujavy
schválilo tuto Zprávu pod usnesením………….<.> Dle § 165 odst.3 stavebního zákona bude
schválená Zpráva o uplatňování územního plánu Kuajvy zveřejněna způsobem umožňujícím
dálkový přístup <.>
<br>
5/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Obsah str <.>
<br> Úvod 1
A.Vyhodnocení uplatňování územního plánu včetně vyhodnocení změn podmínek <,>
<br> na základě kterých byl územní plán vydán (§ 5 odst.6 stavebního zákona) <,>
a vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na udržitelný
rozvoj území 1
A.1 Uplatňování územního plánu 1
A.2 Vyhodnocení změn podmínek 4
A.3 Vyhodnocení případných nepředpokládaných negativních dopadů na
<br> udržitelný rozvoj území 7
B.Problémy k řešení v územním plánu vyplývající z územně analytických podkladů 7
C.Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a s územně
<br> plánovací dokumentací vydanou krajem 7
C.1 Soulad s Politikou územního rozvoje ČR,ve znění Aktualizací č.1,2 a 3 7
C.2 Soulad se Zásadami územního rozvoje Moravskoslezského kraje po vydání
<br> Aktualizace č.1 9
D.Vyhodnocení potřeby vymezení nových zastavitelných ploch podle § 55 odst.4
<br> stavebního zákona 12
D.1 Vývoj ...
(165)VV-oznámení o projednávání.pdf
MĚSTSKÝ ÚŘAD BÍLOVEC
Odbor životního prostředí a územního plánování
17.listopadu 411
<br> 743 01 Bílovec
<br> www.bilovec.cz IČO 00297755 Bankovní spojení: Česká spořitelna,a.s <.>,pobočka Bílovec,č.účtu: 1761833319/0800
<br>
<br>
<br>
VÁŠ DOPIS ZN.:
<br> ZE DNE:
<br> Č.j.: MBC/11099/20/ŽP/Vav 1080/2020
<br> VYŘIZUJE: Ing.Vavříková
<br> TEL.: 556 414 213
<br> FAX: 556 414 217
<br> E-MAIL: darja.vavrikova@bilovec.cz
<br>
<br> DATUM: 11.května 2020
<br>
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kujavy
<br>
<br>
<br> Městský úřad Bílovec,odbor životního prostředí a územního plánování,jako pořizovatel
<br> územního plánu obce Kujavy,příslušný dle § 6 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.183/2006 Sb.“)
<br> oznamuje tímto v souladu s § 55 odst.1,§ 20,za použití § 47 odst.1 až 4 zákona č.183/2006 Sb.a
<br> § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů zahájení
<br>
<br> projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Kujavy <.>
<br>
<br> Územní plán Kujavy byl zastupitelstvem obce Kujavy vydán dne 17.2.2010 usnesením č.179/2010
<br> formou opatření obecné povahy a nabyl účinnosti dne 19.3.2010 a je tvořen jedním katastrálním
<br> územím Kujavy <.>
<br>
<br> Návrh Zprávy o uplatňování Územního plánu Kujavy,který je zpracován v souladu s ustanovením
<br> § 15 vyhlášky č.500/2006 Sb <.>,o územně analytických podkladech,územně plánovací dokumentaci a
<br> způsobu evidence územně plánovací činnosti,ve znění pozdějších předpisů,bude vystaven
<br> k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě od 15.5.2020 do 15.6.2020
<br>
<br> 1.v tištěné podobě:
<br> • na Městském úřadě v Bílovci,odboru životního prostředí a územního plánování (budova
Radnice na Slezském náměstí 1 v 1.patře),ul.17.listopadu 411,743 01 Bílovec denně,v pondělí a
<br> středu od 8:00 do 17:00 hodin,v úterý a čtvrtek od 8:00 do 14:00 hodin a v pátek po předchozí
<b...

Načteno

edesky.cz/d/3883328

Meta

EIA   Územní plánování   Veřejná vyhláška   Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Bílovec      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz