« Najít podobné dokumenty

Město Mohelnice - Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mohelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 12-2019
Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70626812
Název: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko vznikl z důvodu koordinace členských obcí při rozvoji samospráv v oblasti hospodářské,kulturní a sociální,při získávání dotací a z sůvodu podpory rozvoje
jendotlivých obcí v oblasti školství,kultury,sportu atd <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Svazek oceňuje majetek takto: DDHM od 3.000 kč do 40.000 Kč,DDNM od 5.000 Kč do 60.000 Kč.Nakoupený majetek se oceňuje pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením,u
majetku darovaného nebo bezplatně převedeného repordukčně pořizovací cenou <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 20.04.2020 14h26m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4 703 994,75 4 703 994,75
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 690 994,75 4 690 994,75
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909 13 000,00 13 000,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů...
Výkaz zisku a ztráty 12-2019
Licence: D90D XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70626812
Název: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 796 200,08 2 908 804,12
<br> I.Náklady z činnosti 1 721 200,08 2 838 804,12
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 40 590,00 140 636,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 12 365,00
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 6 774,00 6 380,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 182 302,90 1 102 784,23
<br> 13.Mzdové náklady 521 926 546,00 1 079 680,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 310 087,00 350 346,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 046,96 4 265,78
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 14h25m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D90D XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 100 474,11 100 474,11
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 12-2019
Licence: D90D ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 01012019
Zpracoval: Jaromíra Saòáková Datum zpracování: 20.04.2020 Èas zpracování: 14h28m31s Strana: 1
IÈO: 70626812
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2019
(v Kè na dvì desetinná místa)
<br> Rok Mìsíc I È O
2019 12 70626812
<br> Název a sídlo úèetní jednotky:
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> I.ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
<br> Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa XXX XXXXX po zmìnách poèátku roku
a b X X X
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st.roz 1.092.262,50 1.092.262,50 ******* 100,00
0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 363.000,00 363.000,00 363.920,00 100,25 100,25
0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 154.200,00 154.200,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 363.000,00 1.609.462,50 1.610.382,50 443,63 100,06
<br> 3900 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 768.600,00 1.010.932,00 1.010.932,00 131,53 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.èinnosti souvis.se službami pro obyv 768.600,00 1.010.932,00 1.010.932,00 131,53 100,00
<br> 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 500,00 500,00 557,15 111,43 111,43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 500,00 500,00 557,15 111,43 111,43
<br> 6330 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1.092.262,50 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 1.092.262,50 ******* *******
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/43921/2019/OK/7346 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 9253/2020 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Mikroregionu Mohelnicko za rok 2019 <,>
<br> IČ 70626812
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9.10.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22.4.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2019
dne 25.9.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 30.4.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Moravičany
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 22.4.2020 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXX XXXXXXXXX - předsedkyně
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX - manažerka
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hosp...
Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace
Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace 2019
<br> Inventarizace majetku Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko byla provedena podle 929 a30 vyhl.563/1991 Sb.v platném znění a vyhl.č.270/2010 Sb.k 31.12.2019 a podle plánu inventur <.>
<br> Předsedkyně svazku „lana Kubíčková vydala dne 16.12.2019 „Příkaz k provedení inventarizace" a jmenovala inventarizační komisi pro fyzickou i dokladovou inventuru ve složení: předseda: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> člen: Ing.Vladimíra Slouková
<br> Tato komise byla řádně proškolena dne 17.12.2019 <.>
<br> Fyzická inventura byla provedena od 18.12.2019 do 31.12.2019 a byly zjištěny tyto stavy majetku:
<br> Budovy a stavby 54.728,50 Kč Samostatné movité věci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1.201.530,00 Kč Drobný dlouhodbý nehmotný majetek.<.> 6.676,78 Kč Ostatní dlouhodobý majetek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 115.650,00 Kč Drobný dlouh.hmotný majetek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.507.373,98 Kč Operativní evidence.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4.690.994,75 Kč
<br> Během roku 2019 Svazek obcí nepořídil žádný hmotný ani nehmotný majetek <.>
<br> Všechny stavy jsou řádně doloženy inventurními soupisy majetku a podepsány inventarizační komisi,jejichž podpisy souhlasí <.>
<br> Dokladová inventura byla provedena v době od 20.1.2020 do 24.1.2020 a touto inventarizací se ověřovaly stavy u účtů oprávek,nedokončeného majetku,stav na bankovním účtě,účtě transferů,podrozvahových účtech <.>
<br> Stav na bankovním účtě byl k 31.12.2019 1.361.638,11 Kč
<br> Všechny stavy majetku zjištěného inventarizací byly předány účtárně do 25.1.2020 k odsouhlasení stavů s účetní evidencí— nebyly zjištěny žádné rozdíly <.>
<br> inventarizací nebyly zjištěny XXXXX XXXXX XXX přebytky majetku <.>
<br> Předseda u< : Mngitka Macháčková M/
<br> Člen IK: lng.Vladimíra Slouková L/Lcr/LLČLV'
<br> V Mohelnici 24.2.2020
Rozvaha 12-2019
Licence: D90D XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70626812
Název: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 6 627 421,82 889 098,51 5 738 323,31 3 962 186,74
<br> A.Stálá aktiva 1 905 959,26 889 098,51 1 016 860,75 1 117 334,86
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 122 326,78 83 776,78 38 550,00 77 100,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 676,78 6 676,78
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 115 650,00 77 100,00 38 550,00 77 100,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 783 632,48 805 321,73 978 310,75 1 040 234,86
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 54 728,50 24 018,80 30 709,70 32 557,31
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 201 530,00 273 928,95 927 601,05 987 677,55
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 507 373,98 507 373,98
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 20.04.2020 14h24m21s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D90D XCRGURXA / RXA (01012...
Závěrečný účet - návrh
Licence: D90D strana 1/ 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2019
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.14.05.2020 8h25m25s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70626812
<br> název Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> ulice,č.p.U Brány 2
<br> obec Mohelnice
<br> PSČ,pošta 789 85
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon +420 731 104 001
<br> e-mail mohelnicko@mohelnice.cz
<br> WWW stránky https://www.mohelnice.cz/region.asp
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Svazek tvoří tyto obce: Mohelnice,Loštice,Moravičany,Pavlov,Líšnice,Mírov,Maletín,Palonín,Krchleby,Třeština,Klopina,Stavenice <,>
Police,Úsov
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: D90D strana 2/ 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.14.05.2020 8h25m25s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 769 100,00 1 011 432,00 1 011 489,15
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 363 000,00 1 609 462,50 2 702 645,00
<br> Příjmy celkem 1 132 100,00 2 620 894,50 3 714 134,15
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Sku...

Načteno

edesky.cz/d/3883201

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Další dokumenty od Město Mohelnice
29. 05. 2020
27. 05. 2020
27. 05. 2020
26. 05. 2020
26. 05. 2020
  ...a další
Více dokumentů od Město Mohelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz