« Najít podobné dokumenty

Město Mohelnice - Závěrečný účet Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Město Mohelnice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Příloha 12-2019
Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> PŘÍLOHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70626812
Název: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko vznikl z důvodu koordinace členských obcí při rozvoji samospráv v oblasti hospodářské,kulturní a sociální,při získávání dotací a z sůvodu podpory rozvoje
jendotlivých obcí v oblasti školství,kultury,sportu atd <.>
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
Svazek oceňuje majetek takto: DDHM od 3.000 kč do 40.000 Kč,DDNM od 5.000 Kč do 60.000 Kč.Nakoupený majetek se oceňuje pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením,u
majetku darovaného nebo bezplatně převedeného repordukčně pořizovací cenou <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 20.04.2020 14h26m41s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 14
<br>
<br> Licence: D90D XCRGUPXA / PXA (01012019 / 01012019)
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> Číslo Podrozvahový ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> položky Název položky účet BĚŽNÉ MINULÉ
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 4 703 994,75 4 703 994,75
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 4 690 994,75 4 690 994,75
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909 13 000,00 13 000,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů
<br> 1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů...
Výkaz zisku a ztráty 12-2019
Licence: D90D XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70626812
Název: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> A.Náklady celkem 1 796 200,08 2 908 804,12
<br> I.Náklady z činnosti 1 721 200,08 2 838 804,12
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 40 590,00 140 636,00
<br> 2.Spotřeba energie 502
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 511 12 365,00
<br> 9.Cestovné 512
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 6 774,00 6 380,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 518 182 302,90 1 102 784,23
<br> 13.Mzdové náklady 521 926 546,00 1 079 680,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 310 087,00 350 346,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 4 046,96 4 265,78
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 543
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.XX.XXXX 14h25m23s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 3
<br>
<br> Licence: D90D XCRGUVXA / VXA (01012019 / 01012019)
<br> Číslo Syntetický Běžné období Minulé období
<br> položky Název položky účet Hlavní činnost Hospodářská činnost Hlavní činnost Hospodářská činnost
1 2 3 4
<br> 27.Tvorba fondů 548
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 551 100 474,11 100 474,11
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad 12-2019
Licence: D90D ***** GINIS Express - UCR ***** UCRGBA1A (v Kè) verze 01012019
Zpracoval: Jaromíra Saòáková Datum zpracování: 20.04.2020 Èas zpracování: 14h28m31s Strana: 1
IÈO: 70626812
<br> Ministerstvo financí
FIN 2-12 M
<br>
VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNÌNÍ ROZPOÈTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKÙ,DOBROVOLNÝCH SVAZKÙ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky **********
sestavený k 12/2019
(v Kè na dvì desetinná místa)
<br> Rok Mìsíc I È O
2019 12 70626812
<br> Název a sídlo úèetní jednotky:
Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> I.ROZPOÈTOVÉ PØÍJMY
<br> Schválený rozpoèet Rozpoèet Výsledek od È/RS % È/RU %
OdPa XXX XXXXX po zmìnách poèátku roku
a b X X X
<br> 0000 4116 Ostatní neinv.pøijaté transfery ze st.roz 1.092.262,50 1.092.262,50 ******* 100,00
0000 4121 Neinvestièní pøijaté transfery od obcí 363.000,00 363.000,00 363.920,00 100,25 100,25
0000 4122 Neinvestièní pøijaté transfery od krajù 154.200,00 154.200,00 ******* 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 0000 Bez ODPA 363.000,00 1.609.462,50 1.610.382,50 443,63 100,06
<br> 3900 2324 Pøijaté nekapitálové pøíspìvky a náhrady 768.600,00 1.010.932,00 1.010.932,00 131,53 100,00
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 3900 Ost.èinnosti souvis.se službami pro obyv 768.600,00 1.010.932,00 1.010.932,00 131,53 100,00
<br> 6310 2141 Pøíjmy z úrokù (èást) 500,00 500,00 557,15 111,43 111,43
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6310 Obecné pøíjmy a výdaje z finanèních operac 500,00 500,00 557,15 111,43 111,43
<br> 6330 4134 Pøevody z rozpoètových úètù 1.092.262,50 ******* *******
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
* 6330 Pøevody vlastním fondùm v rozpoètech územn 1.092.262,50 ******* *******
<br> - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -...
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor kontroly
<br> Jeremenkova 40a,779 00 Olomouc
SpZn.: KÚOK/43921/2019/OK/7346 Počet listů: 7
Č.j.: KUOK 9253/2020 Počet stran: 7
Počet stejnopisů: 2 Počet příloh: 0
Počet listů/svazků příloh: 0
<br>
Zpráva
<br> o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
Mikroregionu Mohelnicko za rok 2019 <,>
<br> IČ 70626812
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření byla zpracována na základě Zápisu z dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 9.10.2019 a na základě výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření vykonaného dne 22.4.2020 <.>
Přezkoumání hospodaření se uskutečnilo na základě žádosti dle § 42 zákona
č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),v platném znění a v souladu se zákonem
č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
a dobrovolných svazků obcí,v platném znění (dále XXX XXXXX č.XXX/XXXX Sb.).Kontrolním
úkonem,jímž došlo k zahájení přezkoumání,bylo doručení Oznámení o zahájení
přezkoumání dobrovolného svazku obcí Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko za rok 2019
dne 25.9.2019.Posledním kontrolním úkonem předcházejícím zpracování této zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření bylo podání předběžné informace o kontrolních
zjištěních dne 30.4.2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obecní úřad Moravičany
<br> Krajský úřad Olomouckého kraje
<br> Přezkoumané období: 1.1.2019 - 31.12.2019
<br> Dílčí přezkoumání hospodaření dne 22.4.2020 vykonal:
<br> kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXXX XXXXXXXX Odehnalová
<br> Pověření k přezkoumání hospodaření ve smyslu § 5 zákona č.420/2004 Sb <.>
a § 4 zákona č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád),v platném znění (dále jen
zákon č.255/2012 Sb.) vydala vedoucí odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje
Mgr.Bc.Zuzana Punčochářová <.>
<br> Zástupci dobrovolného svazku obcí: XXXX XXXXXXXXX - předsedkyně
Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX - manažerka
Ing.XXXXXXXX XXXXXXXX - účetní
<br>
Tato zpráva o výsledku přezkoumání hosp...
Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace
Zpráva o průběhu a výsledcích inventarizace 2019
<br> Inventarizace majetku Svazku obcí Mikroregionu Mohelnicko byla provedena podle 929 a30 vyhl.563/1991 Sb.v platném znění a vyhl.č.270/2010 Sb.k 31.12.2019 a podle plánu inventur <.>
<br> Předsedkyně svazku „lana Kubíčková vydala dne 16.12.2019 „Příkaz k provedení inventarizace" a jmenovala inventarizační komisi pro fyzickou i dokladovou inventuru ve složení: předseda: Mgr.XXXXX XXXXXXXXXX
<br> člen: Ing.Vladimíra Slouková
<br> Tato komise byla řádně proškolena dne 17.12.2019 <.>
<br> Fyzická inventura byla provedena od 18.12.2019 do 31.12.2019 a byly zjištěny tyto stavy majetku:
<br> Budovy a stavby 54.728,50 Kč Samostatné movité věci.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.1.201.530,00 Kč Drobný dlouhodbý nehmotný majetek.<.> 6.676,78 Kč Ostatní dlouhodobý majetek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 115.650,00 Kč Drobný dlouh.hmotný majetek.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.507.373,98 Kč Operativní evidence.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4.690.994,75 Kč
<br> Během roku 2019 Svazek obcí nepořídil žádný hmotný ani nehmotný majetek <.>
<br> Všechny stavy jsou řádně doloženy inventurními soupisy majetku a podepsány inventarizační komisi,jejichž podpisy souhlasí <.>
<br> Dokladová inventura byla provedena v době od 20.1.2020 do 24.1.2020 a touto inventarizací se ověřovaly stavy u účtů oprávek,nedokončeného majetku,stav na bankovním účtě,účtě transferů,podrozvahových účtech <.>
<br> Stav na bankovním účtě byl k 31.12.2019 1.361.638,11 Kč
<br> Všechny stavy majetku zjištěného inventarizací byly předány účtárně do 25.1.2020 k odsouhlasení stavů s účetní evidencí— nebyly zjištěny žádné rozdíly <.>
<br> inventarizací nebyly zjištěny XXXXX XXXXX XXX přebytky majetku <.>
<br> Předseda u< : Mngitka Macháčková M/
<br> Člen IK: lng.Vladimíra Slouková L/Lcr/LLČLV'
<br> V Mohelnici 24.2.2020
Rozvaha 12-2019
Licence: D90D XCRGURXA / RXA (01012019 / 01012019)
<br> ROZVAHA
územní samosprávné celky,svazky obcí,regionální rady regionu soudržnosti
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Období: 12 / 2019
IČO: 70626812
Název: Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> Období
<br> Číslo Syntetický Běžné Minulé
<br> položky Název položky účet Brutto Korekce Netto
<br> AKTIVA CELKEM 6 627 421,82 889 098,51 5 738 323,31 3 962 186,74
<br> A.Stálá aktiva 1 905 959,26 889 098,51 1 016 860,75 1 117 334,86
<br> I.Dlouhodobý nehmotný majetek 122 326,78 83 776,78 38 550,00 77 100,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012
<br> 2.Software 013
<br> 3.Ocenitelná práva 014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 6 676,78 6 676,78
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 115 650,00 77 100,00 38 550,00 77 100,00
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určení k prodeji 035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 1 783 632,48 805 321,73 978 310,75 1 040 234,86
<br> 1.Pozemky 031
<br> 2.Kulturní předměty 032
<br> 3.Stavby 021 54 728,50 24 018,80 30 709,70 32 557,31
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 1 201 530,00 273 928,95 927 601,05 987 677,55
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 507 373,98 507 373,98
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 20 000,00 20 000,00 20 000,00
<br> 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052
<br> 10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036
<br> III.Dlouhodobý finanční majetek
<br> 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061
<br> 2.Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062
<br> 20.04.2020 14h24m21s Zpracováno systémem GINIS Express - UCR GORDIC spol.s r.o.strana 1 / 5
<br>
<br> Licence: D90D XCRGURXA / RXA (01012...
Závěrečný účet - návrh
Licence: D90D strana 1/ 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br>
<br> Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU
ZA ROK 2019
<br>
<br> (v Kč)
<br>
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.14.05.2020 8h25m25s
<br>
<br> Údaje o organizaci
<br> identifikační číslo 70626812
<br> název Svazek obcí Mikroregionu Mohelnicko
<br> ulice,č.p.U Brány 2
<br> obec Mohelnice
<br> PSČ,pošta 789 85
<br>
<br> Kontaktní údaje
<br> telefon +420 731 104 001
<br> e-mail mohelnicko@mohelnice.cz
<br> WWW stránky https://www.mohelnice.cz/region.asp
<br>
<br> Doplňující údaje organizace
<br>
<br> Svazek tvoří tyto obce: Mohelnice,Loštice,Moravičany,Pavlov,Líšnice,Mírov,Maletín,Palonín,Krchleby,Třeština,Klopina,Stavenice <,>
Police,Úsov
<br>
<br>
Obsah závěrečného účtu
<br> I.Plnění rozpočtu příjmů
<br> II.Plnění rozpočtu výdajů
<br> III.Financování (zapojení vlastních úspor a cizích zdrojů)
<br> IV.Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> V.Peněžní fondy - informativně
<br> VI.Majetek
<br> VII.Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů,obcí,DSO a vnitřní převody
<br> VIII.Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu,státním fondům a Národnímu fondu
<br> IX.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
<br> X.Finanční hospodaření zřízených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem
<br> XI.Ostatní doplňující údaje
<br>
<br>
<br>
<br> Licence: D90D strana 2/ 5 XCRGBZUC / ZUC (24012019 / 01012019)
<br> Zpracováno systémem GINIS Express UCR (14.05.1) GORDIC spol.s r.o.14.05.2020 8h25m25s
<br> I.PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ
Text Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Skutečnost
<br>
<br> Daňové příjmy
<br> Nedaňové příjmy 769 100,00 1 011 432,00 1 011 489,15
<br> Kapitálové příjmy
<br> Přijaté transfery 363 000,00 1 609 462,50 2 702 645,00
<br> Příjmy celkem 1 132 100,00 2 620 894,50 3 714 134,15
<br>
<br> Detailní výpis položek dle druhového třídění rozpočtové skladby Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Sku...

Načteno

edesky.cz/d/3883201

Meta

Prodej   Rozpočet   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Rozpočet   EIA   Veřejná zakázka   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Město Mohelnice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz