« Najít podobné dokumenty

Obec Vepřová - Návrh závěrečného účtu Obce Vepřová za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vepřová.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

20/20/7
INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
<br> souhrnná zpráva o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2019
<br> Obec Vepřová IČ: 00374440 Datum zpracování : 30.1.2020 Druh inventarizace: řádná
<br> 1.Vyhodnocení dodržení vyhlášky č.270/2010 Sb.a vnitroorganizační směrnice k inventarizaci
<br> 1.1.Plán inventur Plán inventur byl zpracován 17.12.2019.Inventarizační komise postupovala v souladu s ust.& 5 vyhl.č.270/2010 Sb.a Směrnicí 0 provedení inventarizace č.3/2011 <.>
<br> Termíny provedení inventarizace: zahájení inventarizace dne 18.12.2019 ukončení inventarizace 30.1.2020
<br> 1.2 Proškolení členů inventarizačních komisí Proškolení proběhlo v budově obecního úřadu dne 20.12.2019.Provedení proškoleníje doloženo ve složce inventarizace prezenční listinou <.>
<br> 1.3 Přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur,k informačním tokům
<br> inventarizace proběhla řádně,podklady byly řádně připraveny a ověřeny
<br> na skutečnost.U inventur byly vždy členy komise osoby odpovědné za majetek,přičemž v plánu inventur na prvním místě uvedený člen komise — předseda,plnil funkci osoby odpovědné za pro— vedení inventarizace <.>
<br> Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení prvotních inventur,které byly sestaveny ke konci rozvahového dne (31.12.2019),do data vytvoření inventarizační zprávy <.>
<br> 1.4.Inventurnísoupisy Výsledky inventurjsou zachyceny v inventurních soupisech <.>
<br> 018 0000
<br> 019 000
<br> 021 0200 021 0300 021 0400 021 0500 021 0600
<br> 022 0410 022 0510
<br> 028 0410 028 0420 028 0510 028 0610 028 0710 028 0720
<br> 031 0200 031 0300 031 0320 031 0330 031 0400 031 0420 031 0500 031061
<br> 042 0100 042 0210 042 0500 042 0600
<br> 97 126,20 Kč
<br> 416 530,00 Kč
<br> 8 093 908,20 kč 483 374,00 kč
<br> 6 291 221,10 kč 20 915 094,43 kč 7 686 759,92 Kč
<br> 4 311 493,53 Kč 796 981,20 Kč
<br> 494 345,62 Kč 76 747,48 KČ 157 145,80 Kč 122 566,40 Kč 681 337,70 Kč 43 661,00 Kč
<br> 230 ...
20/20/6
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJI 45158/2020 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vepřová
<br> se sídlem Vepřová 36,592 11 Velká Losenice,lČO: 00374440 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.listopadu 2019 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 21.května 2020 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 21.května 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vepřová Vepřová 36 592 11 Velká Losenice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X — kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> Čí ffi?
<br> 'i' !
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vepřová byl zjištěn následující nedostatek <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a us...
20/20/5
Stránka : 1
<br> Rozvaha
<br> Obec Vepřová 5z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 2 894 586,85 0,00 2 894 586,85 9 911 689,80
<br> 6.471 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.469 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.466 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.465 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.464 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.462 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> IV.0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.053 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.043 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.069 116 280,00 0,00 116 280,00 2 000,00
<br> 5.068 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.067 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.063 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.062 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.061 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> III.116 280,00 0,00 116 280,00 2 000,00
<br> 10.036 1 977 120,00 0,00 1 977 120,00 0,00
<br> 9.052 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.042 13 182 970,69 0,00 13 182 970,69 937 840,00
<br> 7.029 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.028 1 575 804,00 1 575 804,00 0,00 0,00
<br> 5.025 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.022 5 108 474,73 1 971 243,00 3 137 231,73 3 352 432,20
<br> 3.021 43 470 357,65 10 212 217,00 33 258 140,65 34 010 809,65
<br> 2.032 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.031 2 697 217,23 0,00 2 697 217,23 2 801 991,04
<br> II.68 011 944,30 13 759 264,00 54 252 680,30 41 103 072,89
<br> 9.035 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.051 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.041 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.019 416 530,00 136 914,00 279 616,00 295 151,00
<br> 5.018 97 126,20 97 126,20 0,00 0,00
<br> 4.015 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.014 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.013 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 1.012 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> I.513 656,20 234 040,20 279 616,00 295 151,00
<br> 68 641 880,50 13 993 304,20 54 648 576,30 41 400 223,89
<br> 71 536 467,35 13 993 304,20 57 543 163,15 51 311 913,69
<br> Název položky
<br> 1
<br> Rozvaha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Sestaven...
20/20/4
Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava Stejnopis č.:
<br> č.j.: KUJI 45158/2020 KO
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vepřová
<br> se sídlem Vepřová 36,592 11 Velká Losenice,lČO: 00374440 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření za rok 2019 bylo zahájeno písemným oznámením doručeným územnímu celku dne 21.listopadu 2019 podle 5 5 odst.3 zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (dále XXX XXXXX o přezkoumávání hospodaření).Přezkoumání bylo provedeno dne XX.prosince 2019 jako dílčí přezkoumání a dne 21.května 2020 jako konečné přezkoumání na základě žádosti obce v souladu s š 4zákona o přezkoumávání hospodaření.Posledním kontrolním úkonem,který předcházel zpracování této zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření,bylo podání předběžné informace o kontrolních zjištěních dne 21.května 2020 <.>
<br> Místo provedení přezkoumání: Obec Vepřová Vepřová 36 592 11 Velká Losenice
<br> Přezkoumání vykonaly:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX pověření číslo XXXXXXXXXXX__X — kontrolor: lng.XXXXX XXXXXXXXXXXX
<br> pověření číslo XXXXXXXXXXX_X
<br> Podklady předložili: XXXXXXXX XXXXXXX — XXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX - účetní
<br> Předmět přezkoumání:
<br> Předmětem přezkoumání hospodaření jsou oblasti přezkoumání uvedené v © 2 odst.1 a 2 zákona o přezkoumávání hospodaření.Přezkoumání hospodaření bylo provedeno výběrovým způsobem s ohledem na významnost jednotlivých skutečností podle předmětu a obsahu přezkoumání.Při posuzování jednotlivých právních úkonů se vychází ze znění právních předpisů platných ke dni uskutečnění tohoto úkonu <.>
<br> Žižkova 57,587 33 Jihlava,IČO: 708907491 lD datové schránky: ksab3eu,e-mail: posta©kr—vysocina.cz
<br> Čí ffi?
<br> 'i' !
<br> A.Výsledek přezkoumání
<br> Při přezkoumání hospodaření obce Vepřová byl zjištěn následující nedostatek <.>
<br> Předmět: Zákon č.420/2004 Sb.5 2 odst.2 písm.c) zadávání a us...
20/20/3
Stránka : 1
<br> Výkaz zisku a ztráty
<br> Obec Vepřová 3z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> 4.564 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.563 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.562 7 046,29 0,00 0,00 0,00
<br> 1.561 0,00 0,00 20 000,00 0,00
<br> II.7 046,29 0,00 20 000,00 0,00
<br> 36.549 0,00 0,00 180 087,00 0,00
<br> 35.558 30 944,00 0,00 179 813,00 0,00
<br> 34.557 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 33.556 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 32.555 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 31.554 0,00 0,00 91 805,30 0,00
<br> 30.553 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 29.552 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 28.551 1 051 035,00 0,00 1 056 626,00 0,00
<br> 27.548 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 26.547 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 25.544 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 24.543 54 477,00 0,00 27 588,00 0,00
<br> 23.542 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.541 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.538 44 135,00 0,00 22,00 0,00
<br> 19.532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.531 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 16.527 10 291,00 0,00 8 596,00 0,00
<br> 15.525 2 244,00 0,00 2 708,00 0,00
<br> 14.524 272 527,00 0,00 287 327,00 0,00
<br> 13.521 1 482 945,00 0,00 1 454 099,00 0,00
<br> 12.518 892 072,03 0,00 1 072 929,68 0,00
<br> 11.516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 10.513 4 705,00 0,00 3 321,00 0,00
<br> 9.512 8 194,00 0,00 20 110,00 0,00
<br> 8.511 558 072,58 0,00 286 540,00 0,00
<br> 7.508 2 691,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 5.506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.504 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 3.503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 2.502 270 462,00 0,00 252 561,00 0,00
<br> 1.501 188 193,06 0,00 195 747,00 0,00
<br> I.4 872 987,67 0,00 5 119 879,98 0,00
<br> A.5 391 766,96 0,00 5 732 009,98 0,00
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky
<br> 1 2 3
<br> Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec Vepřová
<br> 4
<br> BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ MINULÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Název:
<br> Sídlo: Vepřová ...
20/20/2
Stránka : 1
<br> Příloha
<br> Obec Vepřová 2z00374440IČ:Účetní jednotka:
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)A.1.-A.3 <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)
<br> Sestaveno k: 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Obec VepřováNázev:
<br> Sídlo: Vepřová 36
<br> Právní forma:
<br> Předmět činnosti:
<br> IČ: 00374440Účetní jednotka:
<br> Okamžik sestavení:
<br> Příloha č.5 k vyhlášce č.410/2009 Sb <.>
<br> 5.2.2020 11:47:51
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní činnosti
se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádku <.>
Prř zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha.O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
<br> Zákon č.218/2000 Sb <.>,o rozpočtových pravidlech byl novelizován zákonem č.501/2012 Sb <.>
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č <.>
563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní
jednotky byla novelizována vyhláškou č.460/2012 Sb <.>
Vyhláška č.410/2009 Sb <.>,kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb <.>,o účetnictví,ve znění
pozdějších předpisů,pro některé vybrané účetní jednotky byla novelizována vyhláškou č.473/2013 Sb <.>
Vyhláška č.383/2009 Sb <.>,o účetních záznamech v technické formě vybraných
účetních jednotek a jejich předávání do...
20/20/1
NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE VEPŘOVÁ ZA ROK 2019
<br> Obec Vepřová
<br> !
<br> Udaje 0 obcí
<br> obec.veQrova ©tiscali.cz www.veprova.cz
<br> Počet obyvatel k datu 31.12.2019: 421
<br> Vydané vyhlášky a nařízení obce platné v roce 2019
<br> Zasedání zastupitelstva obce v roce 2019
<br> Zpracování účetnictví obce
<br> 9x
<br> Plnění rozpočtu obce
<br> Rozpis plnění daňových výdajů
<br> Financování
<br> Stavy a obraty na bankovních účtech
<br> Majetek
<br> Vyúčtování finančních vztahů (kraje,obce,DSO a vnitřní převody)
<br> Vyúčtování finančních vztahů (státní rozpočet,státní fondy a národní fond)
<br> Poskytnuté neúčelové finanční prostředky v roce 2019:
<br> Finanční hospodaření PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ a hospodaření s jejich majetkem
<br> r
<br> Uplné znění závěrečného účtu je zveřejněno V elektronické podobě www.veprova.cz záložka
<br> úřední deska na http://veprova.imunis.cz/edeska/.V listinné podobě,Včetně příloh,je možno
<br> nahlédnout V kanceláři Obecního úřadu V úředních hodinách <.>
<br> Schváleno na zasedání zastupitelstva obce dne: usnesením č

Načteno

edesky.cz/d/3882578

Meta

Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Prodej   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vepřová      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz