« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - Oznámenívydání územního opatření o stavební uzávěře

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Oznámenívydání územního opatření o stavební uzávěře
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
<br> 1/3 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
útvar hlavního architekta a stavebního řádu
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení vydání Územního opatření o stavební uzávěře č.01/2020
<br>
<br> Rada města Ostravy,příslušná dle § 6 odst.6 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
<br> plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon),v souladu
<br> s § 97 odst.1,za použití ustanovení § 98 a § 99 stavebního zákona a ve spojení s ustanovením
<br> § 171 až 174 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů a přiměřeně podle
<br> § 17 vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě územního rozhodování,územního opatření
<br> a stavebního řádu,ve znění platných předpisů dne 19.5.2020 usnesením č.03898/RM1822/59 vydala
formou opatření obecné povahy Územní opatření o stavební uzávěře č.01/2020.Smyslem stavební
uzávěry je zákaz zřizování nových deponií a skladovacích ploch a rozšiřování těch stávajících
v rozsahu stanoveném tímto opatřením obecné povahy <.>
<br>
<br> Do Územního opatření o stavební uzávěře č.01/2020 včetně jejího odůvodnění může každý
<br> nahlédnout:
<br>  na Magistrátu města Ostravy,útvaru hlavního architekta a stavebního řádu,Prokešovo nám <.>
8,v budově Nové radnice,ve 4.poschodí,v kanceláři č.425
<br>  způsobem umožňující dálkový přístup (po dobu vyvěšení veřejné vyhlášky)
na https://ulozna.ostrava.cz/data/public/9c2d09.php
<br>
Poučení
<br> Proti Územnímu opatření o stavební uzávěře č.01/2020 vydanému formou opatření obecné povahy
<br> nelze podle ustanovení § 173 odst.2 správního řádu podat opravný prostředek <.>
<br>
<br> Účinnost
<br> Územní opatření o stavební uzávěře č.01/2020 dle § 173 odst.1 správního řádu nabývá účinnosti
<br> patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky,tj.9.6.2020.Po nabytí účinnosti bude Územní
<br> opatření o stavební uzáv...

Načteno

edesky.cz/d/3881973

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz