« Najít podobné dokumenty

MČ Brno - Líšeň - Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Brno - Líšeň.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška - Veřejné projednání Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM Areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská
Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje N|o|B R
<br> č.j.: MMB/0201284/2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně plánovací
dokumentace dle § 6 odst.1 písm.a),§ 188 odst.3,§ 52 odst.1,2,3,4 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů,a § 25 odst.2 zákona č.500/2004
Sb <.>,správní řád,oznamuje
<br> veřejné projednání
(II.v pořadí)
<br> Návrhu změny Územního plánu města Brna B3/15-CM
Areál bývalé Zbrojovky a motorárny,Nová Dukelská <,>
<br> upraveného dle § 51 odst.1 stavebního zákona
včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území <.>
<br> Veřejné projednání s odborným výkladem zpracovatelů se bude konat
<br> ve středu 8.července 2020 v 16:00 hod <.>
v sále Zastupitelstva města Brna
<br> Dominikánské nám.1.Brno <.>
<br> Předmětem změny je prověření možnosti změny funkčních ploch s cílem vytvořit podmínky pro revitalizaci
brownfieldů bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrti,která navrátí do městského
organismu dnes nevyužité plochy <.>
<br> Upravený návrh změny Územního plánu města Brna B3/15-CM je vystavený v zasedací místnosti č.360 ve
III.podlaží,Kounicova 67,Brno,je přístupný od čtvrtka 07.05.2020 do středy 15.07.2020 včetně,a dále na
internetové adrese:
<br> https://upmb.brno.cz/platnv-uzemni-plan/zmeny-uzemniho-planu/zmenv-upmb-samostatne/zmena-upmb-b3-15-
cm-areal-byvale-zbroiovkv-a-motoramv-nova-dukelska-2/
<br> Dle § 52 odst.2 a 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání,tj.do 15.07.2020
včetně,může každý uplatnit své připomínky.Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení <,>
oprávněný investor a zástupce veřejnosti mohou ve stejné lhůtě podat námitky,ve kterých musí uvést
odůvodnění,údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou <.>
<br> Dotčené orgány a krajský úřad jako nadřízený orgán ...

Načteno

edesky.cz/d/3881954

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Brno - Líšeň      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz