« Najít podobné dokumenty

Obec Žiželice (Louny) - Výpis usnesení ze zápisu č.14/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Žiželice konaného dne 6.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Žiželice (Louny).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
meszumwmu-WW <.>
nun-Mc-mumkm-mMKMkhnlwa—vfimmm
<br> Cum-Inna nmm-fl-mlmmvnhflww‘wwmmm
mumm.<.> <.>
<br> 'wmmimlwfluwu-vbmwwu‘!.<.> <.>
mm.mmmm.mm~mmmmm
<.> mymmu—Ca.<.> wuu-x vmeuammnum
<br> My Luna-Am awe mm mum ha! 2 :5 m.xmum _
mmrmmv-Mxlmm
<br> Wmumkbflmmfigzmu mmmnmuv
mhwmmmmmmmwucmlz u ZflllalhrtmdluNyMI-glnns w
Mmmmumwm
<br> Wmmimmm-mmmmm‘ye
mmmym w‘wumbHu-memwfiu
mmekWV-hm TM‘nramxfim
<br> mm mm a»: mm man has mm a 2x 72.”.<.> <.>
nr—m m - 2.<.>.V WI ul- 1.my mum _ u.—_-1‘w
I»:
<br> mm “mm m mm Khulna: mm mm n.”mm“
«mm Mm.w mum- W‘m.mm 11 m.<.>.m mum v: M
n um u
<br> Wmmmmzmmwmmum-am mum
)wxlkannwwmmlmnW-Swrwmmm
Mmmvmlav’um.u
<br> WlwmmzmanWI-MVuAM-tmn
Mflflwlmmhmmumuw um <.>
my mmwm,mw.ow¢m,‘u.nth-minim;
<br> sum-m,\ <,>
“a”,2“ «4,1,<,> mm.<.>.“ a; v;
olvffllluu
my
mam <.>,w/w mam
<br> Sow-mu m
bez názvu
<.> my»: mung: n.run-1mm um «mvmwmm
numxm-Mo—nwtnmlnflkmw‘u‘
w-wmu—anflflmzsmmmnmzzmn u may
Walmb ”mushy—av: zmumm
mm n‘m! ummva-uma.u um » mm
whwuimlmhlu—Llnlmrp—‘M mun-1M»:
wm.mm»._um.umrp—uluwm-smue
mmumwvvyxyk‘flwrm vmlflmusfla'mm
Aazowumnyplwlnamuus-m
<br> mmmu.v,<.> m”mmmmm <.>
m‘aym-fl‘mnm
<br> a: g mm.mum»: 2mm mm mm m e l
<br>
<br>
<br> wwmmnmmmmu
mummx‘mm Why‘aaulmml-mmm
mmmsw Sumpdlnumm
<br> www.m«wmmm MIN u: m‘ a mmmmm
Mmmm-‘mmmmm
<br> Wmnunkimumm m.<.>.mun/um
mmmkmmnmm-vyw
<br> WWmnmuV—Jflsnzmzuumlmm
m.MmuunWhka—_mwwm
mm“.<.>.mmmmmmmm—‘nvm
<br> memlmmvmxfiumzuumzpmn!
mom—MMnm—m' mm—wmm
mammmmmkm mm an.“ Wampum" <.>
mum.“Mmu.kuum.<.> kmmnw-mmw
“M <.>
<br> Wmngwmunmmumum)
<.> x_o¢m_mm.m.mm mmmm-umm—
-wmmesm KA-m mum-«cummm
mxnfl‘pflmwhwwmlnwmumjmnmnw
<br> mmmmmammhmuvwv‘
Wde-anwmmm-Mkm m
KA-W-flkflawn-m
<br> Win-such» in mm mm.5mm,m mm u»
yummy mm mm
<br> mekmmm‘wzwwanWy-mm
m.mwmmxmflmmfl.mm~ew
wmmmu 5 mm
bez názvu
am 2.1mm
72:0“ I A75 0! Zeno
<br>
<br> mum“.m
u.Mmmhmummmm
W “mummm <.>
<br> W Wm m 2mm mm mm.a.“ mu: mm <.>
Wu.umk mam- m
<br> wmmwz‘hnnmwwm
<br> Wmummmummmxmlmummm
2w I mum-1M
<br> wmmmmmwwwmkmmnnw
wump‘mkz} u mmumm kn-Mnhlnluflvuh
m.mugthMwM-kavnuln:
<br> w mama m Imlm m mm at: mm WW
-m,m_w-m.m.mwmm,uw
<br> wwmmim‘mn‘mmmfiummm
mammmm
<br> WM Mmmzmmnmmmmmw
mwfl‘mmlmvwwtpkmumm
mama
<br> W Drum : mwlmy mammals-x mmllmhdp‘lny
mum” mmmummummmvumw D: W)
(«on Immumm.<.>.mb-«mvlmwm‘mI—mym
mhw.mwwmmm.wmflm”«.m
bummmnlmnmnlw(mlm
<br> mam
<br> Wmombuumlpmfidml
usmuuwubfln
ne nunnnnu mu <,>
n» mmumn mdmnnwmu lynx-tom“ usmm
u‘mnxmmm‘nwwgmmnmy
<br>.mm:mlmrmpuzhmmm
<br>.min-mumaxmmmaImlmsrmnznuunum
<br>.<.> mmumlmmgmm: m“: 221mm."
Výpis usnesení ze zápisu č.14/2020 ze zasedání zastupitelstva obce Žiželice konaného dne 6.5.2020
Obec Ziželice Žiželice č.p.7,438 01 Žatec
<br> Výpis usnesení ze _zápisu č- 140020 ze zasedání zastupitelstva obce Zíželice konaného dne 6.5.2020 od 17.00 hodin v kulturním domě v Žiželicich
<br> Usnesení č.2020!14ll: Zastupitelstvo obce Žiželice určuje ověřovateli zápisu zastupitele Vladimira Kočku & zastupí tele XXXXXXXX XXXXX <.>
<br> Usnesení č.XXXX/XXXX: Zastupitelstvo Obce Žiželice schvaluje předložený program
<br> Usnesení č.202011413: Zastupitelstvo obce Žiželice námitce proti zápisu zjednání zastupitelstva dne 29.1.2020 vyhovuje <.>
<br> Usnesení č.202W1U4: Zastupitelstvo obce Žiželice mší pověření udělené Petru Kvítkovi schválené ZO na jeho jednání dne 22.12.201? usnesením č 7301708 k zastupování Obce Ziželice při všech úkonech,které se týkají Honebm'ho společenstva Ziželicc u Žatce <.>
<br> Usnesení č.2020/1415: Zastupitelstvo obce Žiželice pověřuje starostku obce uzavřít pojistnou smlouvu s Hasičskou vzájemnou pojišťovnou,as <.>,v celkové výši 7.450; Kč ročně <.>
<br> Usnesení č.2020/1415: Zastupitelstvo obce Žiželice schvaluje předložený Organizační řád,který nabývá účinnosti dnem přijetí usnesení <.>
<br> Usnesení č.202011440: Zastupitelstvo obce Žiželice schvaluje přispěvek dle pravidel pro poskytování příspěvků na vybudování domovní ČOV ve Stroupči č.p.36 žadatelce Stanislavč Králíková <.>
<br> Usnesení č.2020f14i'8: Usnesení č.2020f12119: Zastupitelstvo Obce Žiželice schvaluje bezúplatný převod pozemků p.č.5768 v k.ú.Hořetice u Žiželíc,p.č.227,235 a 23? v k ú.Příviaky,p.č.460.1 (dle GP č.FIS—3712018 označená jako p.č.4603) a 462/4 v k.ú Stroupeč včemě závazků zaslaných Státním pozemkovým úřadem Teplice,které bylo přijato na veřejném zasedání zastupitelstva Obce Žiželice konaném dne 29.1.2020 se nevokuje (mění) takto:
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo Obce Žiželice schvaluje baúplatný převod pozemků: p.č.576.9 v k.ú.Hořetice u Žiželice,p.č.227,235 a 237 v k.ú- Přívlaky,p.č.část 460/1 (dle GP č.175-3712018 označená jako p.č.46018) a 46714 v ...

Načteno

edesky.cz/d/3879178

Meta

Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Územní plánování   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Žiželice (Louny)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz