« Najít podobné dokumenty

MČ Plzeň 2 - Slovany - rozhodnutí - společné povolení (U+S): Bytový dům

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Plzeň 2 - Slovany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

19-07611.pdf
Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany
odbor stavebně správní a dopravy
<br> Koterovská 83,307 53 Plzeň
<br> Plzeň,dne: 20.05.2020
<br> Sp.zn.: SZ UMO2/07611/19/DaZe
<br> Č.J.: UMO2/08087/20
<br>
<br>
<br> Vypraveno dne: 20.05.2020
<br> Vyřizuje:
<br> Telefon:
<br> E-mail:
<br> IDDS:
<br> XXXXXX XXXXXXXX
<br> XXX XXX XXX
<br> zemanovad@plzen.eu
<br> egwbyju
<br>
<br>
<br> ROZHODNUTÍ
<br> Rozhodnutí je v souladu s ustanovením s § 144 zákona č.500/2004 Sb <.>,(správní řád)
<br> Doručován formou veřejné vyhlášky
<br> Výroková část:
<br> Úřad městského obvodu Plzeň 2 - Slovany,odbor stavebně správní a dopravy,jako stavební úřad
<br> příslušný podle § 13 odst.1 písm.c) zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu
<br> (stavební zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") ve společném územním a
<br> stavebním řízení (dále jen "společné řízení") posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání
<br> společného povolení,kterou dne 02.05.2019 podal
<br> T.G <.>,a.s <.>,IČO 45349088,K Cihelnám 699/35a,Černice,326 00 Plzeň 26
<br> (dále jen "žadatel"),a na základě tohoto posouzení:
<br>
<br> I.Podle § 94p odst.1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č.503/2006 Sb <.>,o podrobnější úpravě
územního rozhodování,územního opatření a stavebního řádu,ve znění pozdějších předpisů
<br> s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r
<br> na stavbu:
<br> Bytový dům
<br>
<br> (dále jen "stavba") na pozemku parc.č.2336/90 (ostatní plocha),parc.č.2336/92 (ostatní plocha),parc <.>
<br> č.5453/3 (ostatní plocha),parc.č.5453/4 (ostatní plocha),parc.č.5453/5 (ostatní plocha),parc.č <.>
<br> 5454/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Plzeň <.>
<br>
<br> Druh a účel umisťované stavby:
<br> Jedná se o nový bytový dům – stavba trvalá
<br> Umístění stavby na pozemku:
<br> Záměr bude umístěn dle koordinačního situačního výkresu M 1:250 z 8/2018 opatřeného razítkem Ing <.>
<br> Miloslava Ulče (ČKAIT – 0200641)
<br> Určení prostorového řešení stavby:
<br> celko...

Načteno

edesky.cz/d/3878556

Meta

EIA   Stavby   Územní plánování   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Plzeň 2 - Slovany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz