« Najít podobné dokumenty

Obec Dolní Stakory - Zatrubnění vodoteče

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Dolní Stakory.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zatrubnění vodoteče
Výzva k podání nabídky – veřejná zakázka
<br> „Dolní Stakory zatrubnění vodoteče – 1.etapa“
zadavatel: obec Dolní Stakory,Dolní Stakory 48,293 01 XXXXX XXXXXXXX,IČ: XXXXXXXX
<br> Příloha č.X
Čestné prohlášení UCHAZEČE o vázanosti nabídkou a o pravdivosti údajů uvedených v nabídce
(vzor)
<br> Název / obchodní firma
(příp.jméno a příjmení)
…….<.> ….…………………………………………………………………………….<.>
se sídlem:
<br>
…….<.> ….…………………………………………………………………………….<.>
IČ:
<br>
<br> …….<.> ….…………………………………………………………………………….<.>
zastoupený:
<br>
…….<.> ….…………………………………………………………………………….<.>
jako uchazeč o veřejnou zakázku s názvem „Dolní Stakory zatrubnění vodoteče – 1.etapa“,jejímž zadavatelem je obec Dolní Stakory <,>
<br> tímto čestně prohlašuje,že
<br> a) je vázán celým obsahem předložené nabídky,a to po celou dobu zadávací lhůty <,>
<br> b) veškeré údaje a informace,které ve své nabídce uvedl,jsou pravdivé a odpovídají skutečnosti <,>
<br> c) veškeré doklady a dokumenty,kterými jako prokazuje svoji kvalifikaci,jsou věrohodné,pravdivé a odpovídají skutečnosti <.>
<br> Uchazeč současně prohlašuje,že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a zadávacími podmínkami,že si před podáním nabídky vyjasnil veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti a že s podmínkami zadání a zadávací dokumentací souhlasí a respektuje je <.>
<br> V ………………………… dne …………………….<.>
<br> ……………….<.> ………………………………………….<.> ……
<br> jméno a podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče

Načteno

edesky.cz/d/3876384

Meta

Veřejná zakázka  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Dolní Stakory      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz