« Najít podobné dokumenty

Obec Skřipel - Oznámení o zápisu k předškolnímu vzdělávání

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Skřipel.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Žádost o přijetí dítěte.doc
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy,jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun,a to od 1.9.2020 <.>
<br> DÍTĚ:
Jméno a příjmení:
<br>
Datum narození:
<br> Místo narození:
<br>
Adresa trvalého pobytu:
<br>
Státní občanství:
<br> Mateřský jazyk:
<br>
<br> ŽADATELÉ - ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI DÍTĚTE:
<br> MATKA
OTEC
<br> Jméno a příjmení:
<br>
<br> Adresa trvalého pobytu:
<br>
<br> Telefon:
<br>
<br> E-mail:
<br>
<br> kontakt pro zaslání Reg.č.:
<br>
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ K OČKOVÁNÍ:
Prohlašuji,že ………………………………………………….…,……………………………………….<.> <,>
<br> (jméno a příjmení dítěte) narozen/a
<br> se podrobil/a všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví <.>
<br> Příloha: kopie očkovacího průkazu
<br>
<br>
Prohlášení:
Jsem seznámen/a s  kritérii pro přijetí do MŠ Osov od 1.9.2020 <.>
<br> Jednám ve shodě s druhým zákonným zástupcem dítěte <.>
Uvedené údaje jsou správné a beru na vědomí,že v případě uvedení nepravdivých údajů,lze kdykoliv zrušit rozhodnutí o přijetí dítěte <.>
<br> Jsem seznámen/a v souladu s § 36 odst.3 zákona č.500/2004 Sb.Správní řád ve znění pozdějších předpisů s možností vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci této žádosti,a to  po předchozí telefonické domluvě dne 20.5.2020 <.>
V souladu s § 5 zákona 101/2000Sb.o ochraně osobních údajů a v souladu s GDPR souhlasím s tím,aby osobní a citlivé informace,týkající se nás a našeho dítěte,byly využity pouze pro potřeby Mateřské školy Osov <.>
Datum podání žádosti:
<br>
<br>
Jméno a příjmení:
Podpis zákonného zástupce:
kritéria 2020.doc
Základní škola a Mateřská škola Osov,okres Beroun
Kritéria pro přijetí dětí do mateřské školy
<br> od 1.9.2020
Přijímáme:
1) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,jejichž vzdělávání v MŠ je povinné,s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov <.>
<br> 2) Děti,které před zahájením školního roku dovrší 4 let věku,s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov <.>
<br> 3) Děti,které před zahájením školního roku dosáhnou 3 let věku,s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov <.>
4) Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky,jejichž vzdělávání v MŠ je povinné,s trvalým pobytem mimo školský obvod stanovený Obecním úřadem Osov <.>
5) Děti,které před zahájením školního roku dosáhnou 2 let věku,s trvalým pobytem ve školském obvodu stanoveným Obecním úřadem Osov <.>
<br> 6) Ostatní děti řazené podle věku <.>
Do školského obvodu stanoveného Obecním úřadem Osov patří:
<br> Osov,Osovec,Lážovice,Nové Dvory,Skřipel,Velký a Malý Chlumec,Vižina Podbrdy a Nesvačily <.>
<br> V Osově,dne 5.4.2020
<br>
<br>
<br>
<br> Mgr.XXXX XXXXXXXXX
<br> ředitelka ZŠ a MŠ Osov
XXXXX XXXXXXXXXXX
<br> vedoucí učitelka v MŠ
Informace ohledně zápisu dětí do MŠ Osov .docx
ZÁPIS DO MŠ OSOV
Informace ohledně zápisu dětí do MŠ Osov od 1.9.2020
<br> Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne v souladu s právními předpisy.Uskuteční se v termínu dle školského zákona,tedy v období od 2.května 2020 do 16.května 2020 <.>
V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis organizován tímto způsobem:
<br> Zápis se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole <.>
Přihlášky můžete podávat:
1.poštou – MŠ Osov,Osov 91,267 25 (Upřednostňujeme podání přihlášky poštou)
2.e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat XXX XXXXXX email!) – skolka.txt@seznam.cz
X.do datové schránky školy - jzkmf8g <,>
4.osobní podání v kanceláři mateřské školy - V případě osobního podání je nezbytné si předem telefonicky domluvit přesný čas příchodu do školky <.>
Pokud byste podali žádost e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu,je nutné jej do 5 dnů potvrdit,jinak je žádost neplatná <.>
K žádosti je nutno doložit jako přílohu kopii rodného listu dítěte a kopii očkovacího průkazu <.>
Pro doložení rodných listů i očkovacích průkazů platí,že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem <.>
<br> Doložení řádného očkování dítěte
Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním,nebo mít doklad,že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.Tato povinnost se netýká dítěte,které plní povinné předškolní vzdělávání <.>
V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
1.v přihlášce prohlásí,že je dítě řádně očkované
2.doloží kopii očkovacího průkazu <.>
V případě,že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře,musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení,že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očko...

Načteno

edesky.cz/d/3875257

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Skřipel      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz