« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MZ- návrh závěrečného účtu 2019+písemnosti

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
14771/ 2n2n/ KHK
<br>
<br>
<br> Krajský úřad Královéhradeckého kraje
<br> Odbor ekonomický – oddělení kontroly obcí a analýz
<br> ________________________________________________________
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1# «Územní_celek»«DeleteField»dobrovolného svazku obcí«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Mariánská zahrada«DeleteField»«Nazev» <,>
IČ: «DeleteField»71227075«DeleteField»«IC»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:0# «Územní_celek»
za rok «DeleteField»2019«DeleteField»«Rok»
«Přezkoumání»
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: «Přezkoumání»«Přezkoumání_orgánem»
«DeleteField»
· 13.11.2019
· 3.2.2020
«DeleteField»
«Úkoly_seznam»
· «Úkol_přezkoumání»«Skutečný_termín»«Úkol_přezkoumání»
«Úkoly_seznam»«Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0# «Přezkoumání»
na základě písemné žádosti«Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:1#«Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:0#«Přezkoumání_orgánem»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0#«Přezkoumání» «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Územní_celek \* MERGEFORMAT DS:UC#ST:1#«Územní_celek»«DeleteField»dobrovolného svazku obcí«DeleteField»«Právní_forma_2._pád» «DeleteField»Mariánská zahrada«DeleteField»«Název» «Územní_celek»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání \* MERGEFORMAT DS:Prezkoumani#ST:0#«Přezkoumání»v souladu
s ustanovením § 42 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
a v souladu se zákonem č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů <.>
<br> Zahájeno bylo dne «Přezkoumání»
<br> MERGEFIELD Přezkoumání_orgánem \* MERGEFORMAT DS:PrezkoumaniOrganem#ST:1#«Přezkoumání_orgánem»«DeleteField»27.06.2019«DeleteField»«Oznámení_...
k nahlédnutí
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
DSO Mariánská zahrada71227075
<br> sestavená k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> Informace podle § 7 odst.3 zákona (TEXT)A.1 <.>
<br> Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu
ukončení činnosti <.>
<br> Informace podle § 7 odst.4 zákona (TEXT)A.2 <.>
<br> Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám,prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví <,>
především č.410/2009 Sb.s účinností od 1.1.2012 <.>
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona (TEXT)A.3 <.>
<br> 1.Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena,způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech - v roce 2019 nebyl pořízen
dlouhodobý majetek vlastní činností.¨
Účetní jednotka nevlastní majetkové podíly a jiné dlouhodobé finanční investice <.>
<br> 2.Změny způsobu oceňování - nenastaly
<br> 3.Odpisový plán - odpisový plán je stanoven dle příloh ČSÚ 708
<br> 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven,protože žádné platby v roce 2019 nebyly realizovány
v cizí měně <.>
<br> Strana
1 z 16
<br> 10.1.2020
7:15:35
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (GORDIC),verze: 2019.01
<br>
<br> Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Název položky Podr.účet
Číslo
pol <.>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4 <.>
<br> - -Majetek a závazky účetní jednotkyP.I <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011 <.>
<br> - -Jiný drobný dlouhodobý hmotný ...
k nahlédnutí
Výkaz zisku a ztráty
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> DSO Mariánská zahrada71227075
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> IČO: Název:
Sídlo: Bukvice 28,506 01 Jičín
Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> XXX,00 -Spotřeba materiálu (501)1
<br> Název položky SU
Číslo
pol <.>
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -Spotřeba energie (502)2
<br> - -Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek (503)3
<br> - -Prodané zboží (504)4
<br> - -
<br> Cestovné
<br> (511)
<br> - -
<br> Náklady na reprezentaci
<br> (512)
<br> - -
<br> Ostatní služby
<br> (513)
<br> 930 542,50 -
<br> Mzdové náklady
<br> (518)
<br> 8
<br> 130 517,00 -
<br> Zákonné sociální pojištění
<br> (521)
<br> 9
<br> 4 860,00 -
<br> Jiné sociální pojištění
<br> (524)
<br> - -
<br> Zákonné sociální náklady
<br> (525)
<br> - -
<br> Jiné sociální náklady
<br> (527)
<br> 12
<br> - -
<br> Daň silniční
<br> (528)
<br> 13
<br> - -
<br> Daň z nemovitostí
<br> (531)
<br> 14
<br> - -
<br> Jiné daně a poplatky
<br> (532)
<br> 15
<br> - -
<br> Smluvní pokuty a úroky z prodlení
<br> (538)
<br> 16
<br> - -
<br> Jiné pokuty a penále
<br> (541)
<br> 17
<br> - -
<br> Dary a jiná bezúplatná předání
<br> (542)
<br> - -
<br> Prodaný materiál
<br> (543)
<br> 19
<br> - -(544)
<br> 20
<br> XXXXX a škody - -
<br> Tvorba fondů
<br> (547)
<br> - -(548)
<br> 22
<br> Odpisy dlouhodobého majetku 52 408,00 -
<br> Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (551)
<br> 23
<br> - -
<br> Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (552)
<br> 24
<br> - -
<br> Prodané pozemky
<br> (553)
<br> 25
<br> - -
<br> Tvorba a zúčtování opravných položek
<br> (554)
<br> 26
<br> - -
<br> Náklady z vyřazených pohledávek
<br> (556)
<br> 28
<br> - -(557)
<br> 29
<br> Opravy a udržování
<br> 48 194,00 -
<br> Hlavní činnost Hospodářská činnost
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> 846 639,13 -
<br> 149 914,00 -
<br> 4 860,00 -
...
k nahlédnutí
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Rozvaha
<br> sestaveno k 31.12.2019
<br> 71227075IČO:
Název:
Sídlo:
<br> DSO Mariánská zahrada
Bukvice 28,506 01 Jičín
<br> Kontaktní osoba: XXXXXXXX XXXXXXXX,tourkova@tiscali.cz,XXXXXXXXX
<br> X XXX,00 4 641,00Dlouhodobý nehmotný majetekI <.>
<br> Název položky SU
Číslo
pol <.>
<br> BRUTTO KOREKCE
<br> - -Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje (012)1
<br> - -Software (013)2
<br> - -Ocenitelná práva (014)3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (015)4
<br> 4 641,00 4 641,00
<br> Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (018)5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
<br> (019)6
<br> - -(041)7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhod.nehm.majetek - -
<br> Dlouhodobý hmotný majetek
<br> (051)
<br> 1 284 850,60 896 223,00
<br> Pozemky
<br> 8
<br> - -
<br> Kulturní předměty
<br> (031)
<br> II <.>
<br> - -
<br> Stavby
<br> (032)
<br> 1
<br> 311 576,60 249 264,00
<br> Samostatné hm.movité věci a soubory hm.mov.věcí
<br> (021)
<br> 2
<br> 689 378,00 363 063,00
<br> Pěstitelské celky trvalých porostů
<br> (022)
<br> 3
<br> - -
<br> Drobný dlouhodobý hmotný majetek
<br> (025)
<br> 4
<br> 283 896,00 283 896,00
<br> Ostatní dlouhodobý hmotný majetek
<br> (028)
<br> 5
<br> - -
<br> Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
<br> (029)
<br> - -(042)
<br> 6
<br> 7
<br> Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek - -
<br> Dlouhodobý finanční majetek
<br> (052)
<br> 8
<br> - -
<br> Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - -
<br> Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
<br> (061)
<br> 9
<br> - -
<br> Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
<br> (062)
<br> III <.>
<br> - -(063)
<br> 1
<br> Termínované vklady dlouhodobé
<br> 2
<br> - -
<br> Ostatní dlouhodobý finanční majetek
<br> (068)
<br> - -(069)
<br> 4
<br> Povolenky na emise a preferenční limity
<br> - -
<br> NETTO
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<br> - -
<...
k nahlédnutí
(v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> a) obecné vazby,které platí na všech vykazovaných úrovních:
r.4050sl.41,42,43 = r.(4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl.41,42,43
<br> 1 056 797,00 = 1 056 797,00
1 117 134,00 = 1 117 134,00
1 116 924,00 = 1 116 924,00
<br> r.4060sl.41,42,43 = r.(4250 - 4460)sl.41,42,43
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4200sl.41,42,43 = r.(4050 - 4060)sl.41,42,43
1 056 797,00 = 1 056 797,00
1 117 134,00 = 1 117 134,00
1 116 924,00 = 1 116 924,00
<br> r.4240sl.41,42,43 = r.(4210 + 4220)sl.41,42,43
1 016 800,00 = 1 016 800,00
1 111 014,00 = 1 111 014,00
1 083 068,50 = 1 083 068,50
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4240 - 4250)sl.41,42,43
1 016 800,00 = 1 016 800,00
1 111 014,00 = 1 111 014,00
1 083 068,50 = 1 083 068,50
<br> r.4430sl.41,42,43 = r.(4200 + 4470)sl.41,42,43
1 016 800,00 = 1 016 800,00
1 111 014,00 = 1 111 014,00
1 083 068,50 = 1 083 068,50
<br> r.4440sl 41,42,43 = r.(4200 - 4430)sl.41,42,43
39 997,00 = 39 997,00
6 120,00 = 6 120,00
<br> 33 855,50 = 33 855,50
r.4450sl.41,42,43 = r.8000sl.1,2,3
<br> 39 997,00- = 39 997,00-
6 120,00- = 6 120,00-
<br> 33 855,50- = 33 855,50-
r.4470sl.41,42,43 = r.(4450 - 4460)sl.41,42,43
<br> 39 997,00- = 39 997,00-
6 120,00- = 6 120,00-
<br> 33 855,50- = 33 855,50-
r.4440sl.41,42,43 = - r.4470sl.41,42,43
<br> 39 997,00 = 39 997,00
6 120,00 = 6 120,00
<br> 33 855,50 = 33 855,50
<br> 8.4 - vazby v části IV <.>
<br> Strana
1 z 2
<br> 10.1.2020
7:12:11
<br> Z XXX systému GINIS Express vytiskl XXX XXXXXXXX XXXXXXXX
Finanční okruhy - Účetnictví X.XX.X (GORDIC),verze: 2019.01
<br>
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> sestaveno k 12/2019
<br> Kontrola vnitrovýkazových vazeb Fin 2 - 12 M
<br> b) kromě obecných vazeb,platí na úrovni vykazující jednotky:
r.4060sl.41,42,43 = r.(4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl.41,42,43
<br> 0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
0,00 = 0,00
<br> r.4250sl.41,42,43 = r.(4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl.41,42,43
0,...
k nahlédnutí
Návrh závérečného účtu svazku obcí Mariánská,zahraďa 7,a XXX XXXX (§ XX zákona é.XXXXXXXX Sb <.>,o rozpoětových pravidlech územních rozpočtů,ve znéní platn}ch p edpisri) 1.ÚOale o plnění p íjmri a v dajri za rok 2019 ( ridaje jsou v Kč ) úaa3e o plnění rozpočtu p íjmri,v,dajťr a o daiších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové,ťtuauy jsou obsaž.riv u prir""e č,1 a jsou k nahlédnutí v kancela i svazku 00 0 T,ída1-Daňové 547 005550 000 Tíida2 - Nedaňové 00T ída3 - I(apitálové 1a62 I1311 006 197 T ída4 - P iiaté 9ó5 l965 l 00l 006 797 0a4l2l p íspěvlqlv tom: od obcí 0097 1 116 0097 l111l1 056 791 4I22,etii,ertiční ptYijaté transfenl od lvaje 1 0B3 0681 111 0141 016 8 Tída5-Běžné l 0831 l11 01 0 00 T ída6-I(apitálové vydaie 1 016V e celkem 3361997 Saldo: p íjmy - e T.ída8- Financování 0,00 0 P ljaté pťrjčky a 0 00,Youveru 0 33 855 500061239 997 Prost edky minulych let l l L l i l l 39 obcí Marianská zahrada a jsou souěástí závěrečného účtu (výkaz FIN 2 _ Iz}t/r,rozbor čerpaní příjmů a výdajů).Svazek obcí v rcce 2019 dle čísla smlouvy 19RRD02-0013 obdrŽel neinvestiČní dotaci ve výŠÍ 97 000 KČ na projekt:,<,> Profesion alizace svazku obcí Mariánská zahradaz}l9",2.úaale o hospodaření s majetkem a dalších finančních operací Yýkazy: o Rozvaha,o Yýkazzisků azttáý,o příloha účetní závérky jsou k nahlédnutí v kancelaři DSO a jsou dostupné dálkovým přístupem k nahlédnutí na internetových strankách svazku.Výkazry obsahují údaje o stavu a vývoji majetku zabéžný rok _ viz příloha ó,2,3 a 4,Tabulka - qtručnÝ přehle$ q,raietku Majetek uveden v daňouých zůstatkovllch cenach v kč etek Stav k 3l;IZ.ZUI9 0,00 ostatrrí dlouhodo etel< 0,00 0,00 T{ dlolrhodo etek 0,00 0,00 0,00 0,00 11 89 1,60 62 312,60 samostatné movité věct a Vec1 363 144,0a 326 3 1 5,00 Dro dlorrlrodo 0,00 0,00 N 0,00 0,00 Ostatní dlouhodoby finanění rnajetek 0,00 0,00 Podrobny rozpis viz vyL

Načteno

edesky.cz/d/3873148

Meta

Veřejná zakázka   Rozpočet   Prodej   Rozpočet   Pronájem   Prodej   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz