« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Zápis z XXXI. veřejného zasedání ze dne 27.08.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Vělopolí
Zastupitelstvo obce
<br> Zápis
z XXXI.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí <,>
<br> konaného dne 27.srpna 2018,od 17:00 hodin
<br> 1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce Latochovou Vladislavou (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vělopolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 20.08.2018 do 27.08.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
1.1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhla zvolit ověřovateli zápisu p.Cymorka R.a p.Michalika T.a určuje zapisovatelkou sebe,starostku obce <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje ověřovateli zápisu p.Cymorka R.a p.Michalika T.a zapisovatelkou starostku obce <.>
Hlasování: pro 4,proti 0,zdržel se 0,omluven 1 <.>
Usnesení č.1.1.bylo schváleno <.>
<br> 1.2.Schválení programu
<br> Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající dala hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu
<br> 2.MSK – žádost o poskytnutí dotace na kotlíky
<br> 3.Žádost o odprodej pozemku v majetku obce
<br> 4.Napojení ČOV OÚ do vodního toku – cenové nabídky stavby
<br> 5.Závěrečný účet SOPS za r.2017
<br> 6.Různé
<br> 7.Usnesení,závěr
<br> Hlasování: pro 4,proti 0,zdržel se 0,omluven 1 ...

Načteno

edesky.cz/d/3864369

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz