« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Zápis z X. veřejného zasedání dne 20.04.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Vělopolí
Zastupitelstvo obce
<br> Zápis
<br> z X.veřejného zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí <,>
<br> konaného dne 20.dubna 2020,od 17:00 hodin
1.Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostkou obce Latochovou Vladislavou (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vělopolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 9.4.2020 do 20.4.2020.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“.Z důvodu pandemie koronaviru zasedání se konalo v rouškách <.>
Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
1.1.Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
<br> Předsedající navrhla zvolit ověřovateli zápisu pana Pietrzyka XXXXXXXXXX a Ing.Burawu Tomáše a určuje zapisovatelkou sebe <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje ověřovateli zápisu pana Pietrzyka XXXXXXXXXX a Ing.Burawu Tomáše a určuje zapisovatelkou starostku obce <.>
<br> Výsledek hlasování: pro 5,proti 0,zdržel se 0 <.>
Usnesení č.1.1.bylo schváleno <.>
<br> 1.2.Schválení programu
<br> Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s informací zaslanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.Předsedající dala hlasovat o návrhu programu <.>
<br> Návrh usnesení:
<br> Zastupitelstvo obce Vělopolí schvaluje následující program veřejného zasedání:
1.Zahájení,volba ověřovatelů zápisu
<br> 2.Účetní závěrka obce za rok 2019
<br> 3.Závěrečný účet obce za rok 2019
<br> 4.Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí za rok 2019
<br> 5.DČOV – informace k projektu
<br> 6.Žádosti o ...

Načteno

edesky.cz/d/3864368

Meta

Stavby   Jednání zastupitelstva   Stavební informace   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz