« Najít podobné dokumenty

Obec Prostiboř - USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 10. května 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Prostiboř.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Usnesení vlády č. 243/2020 - 246/2020
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 90 Rozeslána dne 13.května 2020 Cena Kč 53,–
<br> O B S A H :
<br> 243.Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných
opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
<br> 244.Nař ízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č.41/2017 Sb <.>,o údajích centrálního registru administrativních budov
<br> 245.Sdě lení Ministerstva financí o vydání výměru MF č.04/2020,kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
vydaný výměrem MF č.01/2020
<br> 246.Sdě lení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
<br>
<br> 243
<br> ZÁKON
<br> ze dne 10.května 2020
<br> o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření
a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
<br> na území České republiky
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České
republiky:
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tento zákon upravuje pravomoc orgánu Policie
České republiky a strážníka obecní policie projednat
příkazem na místě vybrané přestupky podle zákona
o ochraně veřejného zdraví a krizového zákona <,>
které postihují porušení povinností stanovených kri-
zovými opatřeními a mimořádnými opatřeními na-
řízenými z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru označovaného
jako SARS CoV-2 na území České republiky <.>
<br> § 2
<br> Zvláštní ustanovení
o ukládání pokuty příkazem na místě
<br> (1) Orgán Policie České republiky a strážník
obecní policie může příkazem na místě uložit pokutu
<br> za přestupek podle § 92n odst.1 písm.b) zákona
o ochraně veřejného zdraví,pokud byl spáchán ne-
splněním povinnosti uložené mimořádným opatře-
ním vydaným v souvislosti s prokázáním výskytu
koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na
území České republiky <.>
<br> (2) Orgán Policie České republiky a strážník
obecní poli...

Načteno

edesky.cz/d/3863868


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Prostiboř      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz