« Najít podobné dokumenty

Obec Vělopolí - Zápis z ustavujícího zasedání dne 1.11.2018

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vělopolí.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
Obec Vělopolí
Zastupitelstvo obce
<br> Zápis
<br> z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí <,>
<br> konaného dne 1.listopadu 2018,od 18:00 hodin
Zahájení zasedání zastupitelstva
<br> Zasedání Zastupitelstva obce Vělopolí (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadní starostkou obce Latochovou Vladislavou (dále jako „předsedající“) <.>
Předsedající schůze konstatovala,že zasedání bylo řádně svoláno tak,aby se v souladu s § 91 odst.1 zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení) v platném znění,konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování.Informace podle § 93 odst.1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Vělopolí zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní,a to od 23.10.2018 do 1.11.2018.Současně byla zveřejněna na „elektronické úřední desce“ <.>
<br> Předsedající zasedání dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatovala,že přítomno je 5 členů zastupitelstva (z celkového počtu všech 5 členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
Složení slibu členy zastupitelstva
<br> Předsedající v souladu s § 69 odst.2 zákona o obcích vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu.Před složením slibu předsedající upozornila přítomné členy zastupitelstva,že odmítnutí složit slib,nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zákona č.491/2001 Sb <.>,o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,v platném znění) <.>
<br> Složení slibu proběhlo tak,že předsedající přečetla slib stanovený v § 69 odst.2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České republice.Slibuji na svou čest a svědomí,že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,v zájmu obce Vělopolí a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky“ a jmenovitě vyzvala přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č.2).Žád...

Načteno

edesky.cz/d/3863373

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Volby  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vělopolí      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz