« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Otevření Dětské skupiny Lhota dne 25. 5. 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

příloha_čestné_prohlášení.pdf
ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
<br> Jméno a příjmení (dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání)
<br>
<br> ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>
<br>
<br> datum narození:.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> trvale bytem: ….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> 1.Prohlašuji,že se u výše uvedeného dítěte/žáka/studenta/účastníka vzdělávání neprojevují
a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového infekčního onemocnění (např <.>
horečka,kašel,dušnost,náhlá ztráta chuti a čichu apod.) <.>
<br> 2.Prohlašuji,že jsem byl seznámen s vymezením osob s rizikovými faktory a s doporučením,abych
zvážil tyto rizikové faktory při rozhodování o účasti na vzdělávacích aktivitách <.>
<br> V.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> Dne.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> <.>
<br> ………………………………………………………………………………
<br> Podpis zletilého žáka/studenta/účastníka vzdělávání
nebo
<br> Podpis zákonného zástupce nezletilého
<br> Osoby s rizikovými faktory
<br> Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
<br> 1.Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami <.>
<br> 2.Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středn...
opatření v DS.pdf
Cesta do dětské skupiny a z dětské skupiny (DS)
Při cestě do DS a ze DS se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými
opatřeními,zejména:
Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“).1,2
<br> Dodržení odstupů 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné
např.u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti) <.>
1 Za ochranné prostředky dýchacích cest (nos,ústa) se považuje nejenom rouška,ale i ústenka,šátek,šál nebo jiné prostředky <,>
které brání šíření kapének <.>
2 Uvedené neplatí pro osoby s výjimkou z povinného zakrytí nosu a úst (mimořádná opatření viz webové stránky www.mzcr.cz) <.>
<br>
Příchod k DS a pohyb před DS
Minimalizovat velké shromažďování osob před DS,před DS pohyb dětí i doprovázející osoby
v roušce <.>
<br> Před DS dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy
není nutné např.u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)
<br> Doprovázející osoba zaklepe (zazvoní)e na dveře DS,chůva si převezme dítě.Doprovázející XXXXX do DS
nevstupuje <.>
<br> 
<br> V prostorách DS
Doporučuje se organizovat aktivity tak,aby bylo možné větší než obvyklou část dne strávit venku <.>
<br> Děti a chůvy roušky v prostorách DS nosit nemusí <.>
<br> Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ,včetně zahrady,nádvoří,hřiště školy.Dle místních
podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen oddělený prostor pro jednotlivé skupiny <.>
<br> Toalety musí být vybaveny tekoucí pitnou vodou,mýdlem v dávkovači a jednorázovými
papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou <.>
<br> Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně <.>
Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné,potřebné jsou např.při dopomoci s osobní hygienou
dětí,při přípravě jídla,likvidaci odpadů atd <.>
<br> DS ve spolupráci se zřizovatelem zajistí dostatečné množství dezinfekce <.>
<br> Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po...

Načteno

edesky.cz/d/3863355

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz