« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 2/2020
Zápis č.zrzaza ze zasedání zastupitelstva obce Naliovice dne 13.dubna 2020
<br> Přítomno: členů :astupítelstva 11
<br> hl: prezenční lístlna — příl.č.11 Iasedánízahájeno : 19.D5 hodin zasedání ukončeno: 19.53 hodin
<br> Starostka zahájila zasedání a seznámila přítomné s jeho programem.Program bvl řadně zveřeiněn na pozvánce v souladu se zákonem č.1zalzoaa Sb.<.> o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů lpříloha E.2).Členové zastupitelstva obdrželi pozvánku na zasedání a podkladv kjednaní tvčetně účetních výkazů školv i obce] v souladu s lednacím řadem <.>
<br> Starostka zařazuje z důvodu naléhavosti další bod k jednání zastupitelstva a to Dodatek č,1 k Servisní smlouvě o provozu a údržbě vodovodu a kanalizace s firmou 1.Sč'v',a.s <.>
<br> Program :
<br> J.Volha ověřovatelú záplsu <.>
<br> 2.Schválení účetní závěrky příspěvkové argonlzace obce ZŠ a MŠ Chlum a hospodářského výsledku <.>
<br> 3.Žádost o převedení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ XXXXX do reaervního Jíonolu a souhlas s odplsovým plánem <.>
<br> cl.Žádost o udělení výjímký.; počtu dětí Mateřské s'kolý Chlum no 23 dětí pro první a na 23 děti" pro
<br> druhou třídu mateřské s'kolý pro školní rok EDEÚIŽDEI <.>
<br> Schválení účetní závérký obce za rok 2519 <.>
<br> &.Odkup pozemkú parc.č.926K? o výměře 35 mJ a parc.č.925,5 o výměře 5 m7 v k.ú.Nalžovíce v lokolíté CJV?
<br> ?.Výsledek výběrového řízení k zakázce „Hříště pro dětí 25 a MŠ Chlum “,podpls smlouvv s dodavatelem <.>
<br> B.Rozpočtové opatření once č.2 a č.352020 <.>
<br> 9.Žádost o souhlas s projektem stavba; a podpis Smlouvy o smí.budoucí a zřízení UB k pozemku parc.č.?42 k.ú.Nalžovlce no Chlumu <.>
<br> ICl.Dodatek č.] k Servlsnl smlouvě o provozu a údržbě vodovodu o kanalízace s fírmou 1.EČV,0.5 <.>
<br> 11.lnformace starostkv o dískuze <.>
<br> '!—"'
<br> Hlasování: pro 11 proti D zdržel se U Navržený program bvl schválen <.>
<br> 1.Ia ověřovatele bvli navržení g.XXXXXXX XXXXXX a p.XXXXX XXXXXXXXX <.>
<br> Hlasování: pro XXX pro...

Načteno

edesky.cz/d/3859212

Meta

Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz