« Najít podobné dokumenty

MČ Ostrava - Nová Bělá - OOP - PDZ - kanalizace III.etapa - Mitovicka, Vydrova

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede MČ Ostrava - Nová Bělá.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

5626_213079_OOP_kanal_Mitrovicka_prilSSZ.pdf
2020-05-12T13:04:12+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX cXXcdaXXfXbXfddXcXXXXXXfebaXXaXXebXXXeXe
5626_213079_OOP_kanal_Mitrovicka_pril1.pdf
2020-05-12T13:04:05+0200
Ing.XXXXX XXXXXXXXX XXXXXcfXXecaXfXXcXXXcXXdeXfXXXaaXdaeXXXc
5626_213079_OOP_kanal_Mitrovicka.pdf
Prokešovo nám.8,729 30 Ostrava IČ 00845 451 DIČ CZ 00845 451
1/4 www.ostrava.cz Číslo účtu 27-1649297309/0800
posta@ostrava.cz ID DS 5zubv7w
<br> Magistrát města Ostravy
odbor dopravy
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
Kanalizace Nová Bělá,III.etapa,ul.Mitrovická,úsek Hrabovská - Vydrova
___________________________________________________________________________
<br> Opatření obecné povahy
<br> podle §§171-173 zákona č.500/2004 Sb.správní řád,ve znění pozdějších předpisů a
podle §77,odst.5,zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních komunikacích a
změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu),ve znění pozdějších předpisů
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení (dočasném)
<br>
Odbor dopravy Magistrátu města Ostravy podle §124,odst.6,zákona
č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů věcně příslušný a podle §2,zákona č.314/2002 Sb <.>
a §19,vyhlášky č.388/2002 Sb.místně příslušný úřad obce s rozšířenou působností stanoví pro
silnice II.-III.tř.a pro místní komunikace I.-II.tř.ve svém územním obvodu a na základě předání
žádosti zástupcem ÚMOb Nová Bělá z důvodu vhodnosti i pro MK III.a IV.tř.na jeho území ve
smyslu §77,zákona č.361/2000 Sb.ve znění pozdějších předpisů,se souhlasem DI MŘ Policie
ČR Ostrava č.j.KRPT-6194-76/ČJ-2020-070706 přechodnou úpravu silničního provozu takto:
<br>
<br> Příkaz o dopravním značení č.5626 / 20
<br>
ul.Mitrovická
Podmínky příkazu:
1.Příkaz bude proveden podle ověřených příloh: Kanalizace Nová Bělá – III.etapa,Přechodné
<br> dopravní značení,Ul.Mitrovická – usměrnění provozu kyvadlovou SSZ (výkr.č.1,zprac <.>
XXXX XXXXXX,březen XXXX,formát XAX,+ výpočet sig.plánu SSZ,zprac.Ostravské
komunikace,a.s <.>,formát A4 -za účelem zveřejnění zmenšeno na 2x formát A4) <.>
<br> 2.Po uplynutí doby stanovené v bodě č.6 příkazu bude dopr.značení
a zařízení včetně změn v této souvislosti vyvolaných uvedeno do původ.stavu <.>
<br> 3.Dopravní značení a zařízení užité podle tohoto příkazu musí ...

Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od MČ Ostrava - Nová Bělá      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz