« Najít podobné dokumenty

Obec Roudné - Přechodná úprava provozu ve dnech od 11.5. do 15.5.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Roudné.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Přechodná úprava provozu ve dnech od 11.5. do 15.5.2020
str.1
<br>
<br> Magistrát města České Budě jovice
O d b o r d o p r a v y a s i l n i čn í h o h o s p o d á ř s t v í
n á m.P ř e my s l a O t a ka r a I I.1 / 1
<br>
<br>
Magistrát města České Budějovice
Ing.XXXXXXXX XXXX
Odbor dopravy a silničního hospodářství
Kněžská XX
370 92 České Budějovice
Internet: http://www.c-budejovice.cz
<br>
sp.zn.: ODSH/5659/2020 So vyřizuje: tel.: e-mail: datum:
č.j.: ODSH/5659/2020-3 Ing.Součková 386804431 souckovaa@c-budejovice.cz 11.5.2020
<br>
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br> Magistrát města České Budějovice,odbor dopravy a silničního hospodářství (dále také jako „správní
orgán“) jako příslušný orgán státní správy pro stanovení místní a přechodné úpravy provozu na
pozemních komunikacích podle § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.361/2000
Sb.“),obdržel dne 5.5.2020 žádost navrhovatele:
<br> Veronika Jordánová,Třídomí 727,373 44 Zliv
<br> o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.Správní orgán v souladu
s ustanovením § 171 zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
č.500/2004 Sb.“),na základě vyjádření Policie ČR,kr.řed.- DI v Českých Budějovicích č.j.KRPC-
45064-1/ČJ-2020-020106 ze dne 30.4.2020 a dále v souladu s ustanovením § 77 odst.1,odst.2,odst.4
a odst.5 zákona č.361/2000 Sb.tímto
<br>
stanovuje přechodnou úpravu provozu
<br> na pozemní komunikaci – pracovní místo pro realizaci Kanalizační a vodovodní přípojky v ul.Boršovská <,>
Roudné - místní komunikace obce Roudné,viz DIO,jež tvoří nedílnou součást tohoto opatření obecné
povahy <.>
<br> Termín: od 11.5.2020 do 15.5.2020 (cca 3 dny v tomto termínu)
<br> Podmínky pro provedení a osazení dopravního značení:
1.Provedení a umístění dopravního značení musí být v souladu s vyhláškou č.294/2015 Sb <.>,kterou
<br> se provádí pravidla provozu na pozemních komu...

Načteno

edesky.cz/d/3856086

Meta

Veřejná vyhláška   Dopravní informace  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Roudné      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz