« Najít podobné dokumenty

Obec Pazderna - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu, č.j. MMFM 65194/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pazderna.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

vyjadreni-pcr-silnice-ii-a-iii-tridy-pro-ssmsk-po.pdf
((*/14157 Jiziii? “MMO
<br> KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
<br> územní odbor Frýdek-Místek dopravni inspektorát Frýdek-Místek
<br> mawa-Iz.: masa—“__ m zasvzr—r Jenze—mm;; g_i-fm mz“
<br> Č.j.KRPT—G5674-2/ČJ-2020-070206 '“.dubna 2020
<br> Počet stran.3
<br> Magistrát města Frýdku-Místku
<br> Odbor dopravy a silničního hospodářství Radniční 1148
<br> 738 22 Frýdek-Místek
<br> IČ: 00296643 ID DS: w4wbu95
<br> Vaše č.j.: MMFM 4247972020 K rukám: XXX XXXXXX
<br> Přechodná úprava provozu na silnicích II.a III.tříd „v působnosti Mag.m.Frýdku-Místku,jako obce s rozšířenou působností“ - stanovisko
<br> Policie České republiky,Dopravni inspektorát Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje,Územního odboru Frýdek-Místek,jako dotčený orgán při stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích a užití zařízení pro provozní informace podle ustanovení 5 77 odst.2 písm.b) a g 77 odst.3 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů <,>
<br> souhlasí
<br> s předloženým návrhem přechodné úpravy provozu dle ustanovení 5 81 odst.4 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích,ve znění pozdějších předpisů,resp.užitím obecných schémat řady „B“ — pracovní místa v obci a řady „C" —— pracovní místa mimo obec,podle technických podmínek TP 66 - Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích Ili.vydání,na silnicích II.a III.tříd „v působnosti Mag.m.Frýdku-Místku,jako obce s rozšířenou působností",resp.v územní působnosti Dopravního inspektorátu ve Frýdku-Místku,ato v rámci vybrané nebo opakované činnosti spojené se správou,údržbou,měřením,opravami silnic II.a III.tříd ve výše uvedeném správním území,prováděné XXX a pouze organizací Správa silnic Moravskoslezského kraje příspěvkové organizace,sídlem Horymírova 2287,738 33 Frýdek- Mistek,iČO: 00095711,za účelem zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na dotčených silnicích II.a III.tříd (dále jen „PK") <,>
<br> Be...
vv-oop-stanoveni-pdz-silnice-ii-a-iii-tridy-v-pusobnosti-orp-f-m-obecna-schemata-udrzba-mereni-pro-ssmsk-po-001.pdf
*MMFMX01BATVM*
<br>
<br> IČO: 00296643,DIČ: CZ00296643 │ ID datové schránky: w4wbu9s
www.frydekmistek.cz │ Bankovní spojení: 928781/0100
<br>
<br>
<br>
<br>
Odbor dopravy a silničního hospodářství
pracoviště Radniční 1148,Frýdek
<br> Váš dopis značka:
Ze dne:
Číslo jednací: MMFM 65194/2020
Spisová značka: MMFM_S 4844/2020/ODaSH/Vrb
Vyřizuje: XXX XXXXXX
Telefon: XXX XXX XXX
E-mail: vrbica.jan@frydekmistek.cz
Datum: 13.05.2020
<br>
<br> V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU
<br>
Magistrát města Frýdku Místku,podle § 19 vyhlášky MV č.388/2002 Sb <.>,úřad obce s rozšířenou
působností,vykonávající podle zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích,ve znění pozdějších předpisů <,>
přenesenou působnost stanovenou § 124 odst.6 zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na
pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„zákon o silničním provozu),v souladu s ustanovením § 171 a následující části šesté zákona
č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „správní řád“) na základě
návrhu Správy silnic Moravskoslezského kraje,p.o <.>,středisko Frýdek-Místek,se sídlem
Horymírova 2287,738 33 Frýdek-Místek a po projednání s Policií ČR DI Frýdek-Místek č.j.: KRPT-
65674-2/ČJ-2020-070206 ze dne 14.04.2020 a Policií ČR DI Třinec č.j.: KRPT-65738-2/ČJ-2020-
070208 podle § 77 odst.1 písm.c) odst.3 a odst.5 zákona o silničním provozu ve znění
pozdějších předpisů
<br>
stanoví přechodnou úpravu provozu
<br>
na silnicích II.a III.tříd v územní působnosti Magistrátu města Frýdku-Místku,jako úřadu obce
s rozšířenou působností,umístění přechodného dopravního značení v souladu s § 61 odst.4
zákona č.361/2000 Sb <.>,o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů,podle TP – 66 „Zásady pro označování pracovních míst na
pozemních komunikacích III.vydání“ - obecných schémat řady „B“ – pracovní místa v obci a řady
„C“ – pracovní místa mimo obe...

Načteno

edesky.cz/d/3855560

Meta

Dopravní informace   Veřejná vyhláška   Dopravní informace   Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pazderna      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz