« Najít podobné dokumenty

Obec Pozďatín - Rozpočtové opatření č.3/2020 (12.05.2020 - 15.05.2021)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Pozďatín.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

INFO OBCE 19.4.2020
UREDNI’ HODINY A PODMI’NKY v NOUZOVEM REiIMU
UTERY a PATEK 18.00 -20.00
— nf‘ednostné W'uiivat telefon a email:
STAROSTA tel.724 201 930,email: fdu11del@cb0x.ez
<br> MlSTOSIARO/STA tel.724 225 112,email: infoobeepozdati11@seznam.ez
UCETNI tel.737 618 316,email: lleetnipozdatin@seznam.cz
<br> — do odvolzini se nepf‘ijimaji hotovostni platbv
- dodl‘iovs’mi odstupu,pouiivs'mi dezinfekce a n0§eni l‘ouEek
<br> U VSTUPU (u venkovnich (lvefi) JE DEZINFEKCE <,>
TUTO DEZINFEKCI POUZIVEJTE PRI VSTUPU I ODCHODU Z 0U
Žádost o koupi pozemeku Horka Pozďatín
Rozpočtové opatření č.3-2020
Obec Pozdhtin,tao 00378356 KEO4 1.6.15 UR0o6 Rozpodtov6 zmdny s d0vodovou zpravou Schv6len6 rozpodtov6 opatieni e.gl2OZO Zastupitelstvu piedloZeny ke schvdlenl Ipravy rozpodtu: PYiimy P* Il,org.rsr.!:?u,4!76 29030 0,00 go ooo,oo so Celkem za Par: 0,00 90 000,00 90 000,00 3723 2Ltt Celkem zaPat 3'?23 71,00 71,00 27,OO 27,O0 98,00 Piijmy z poskytovdni sluZeb a 98,00 Sbdr a svoz ostatnich odpad0 flinfch 6330 4134 Celkem za Par: 6330 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Pievody z rozpodtorn/ch 71,00 160 027,00 70 000,00 PYevody vlastnim fond0m v 160 098,00 Vidaie XXX XXX Org orgX N+z+Uz zJ pttvodni hodnota Po zmdnd Ndzev XXXX 6121 3 141 840,00 76 777,OO 3 218 6L7,00 Eludovy,XXXX a stavby Celkerm za Par: XXXX X XXX XXX,00 76 777,oo 3 218 617,00 Vfstavba a (driba mistnich 52:t3 5139 0,00 13 250,00 13 2SO,O0 Ndkup materidlu linde nezaiazeny Celkerm zaPafi 5213 0,00 13 250,00 13 250,00 Krizovit opatYeni 6330 5348 Celkem za Par: 6330 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Pievody do vlastni pokladny 70 000,00 PYevody vlastnim fond0m v Vfdaje celkem 3 141 840,00 160 027,00 3 301 867,00 Drivodov6 zprAva k rozpoitov6mu opatieni 6.3 V souladu s ustanovenim S L6 zitkona1,<.> 2SOI2OOO Sb <.>,o rozpodtornich pravidlech (zemnfch rozpodt0 dojde k rozpodtov6mu opatfenf v pfipadd zm6n rozpodtou.ich prostfedkfi naz6vaznych ukazatelfch (napi.zm6na objemu nebo piesuny mezi ukazateli).Schviileno usnesenim: Na zased6ni dne: 30.04.2020 Zpracoval: Obornd Miroslava dne: 06.05.2020 U.-1.--< 1.11 Piiimy celkem Obec tPozd'arin,leO 00378356 KEO4 1.6.15 UR006 Rozpodtov6 zmdny s drivodovou zpr6vou Ndvrh rozpodtov6ho opatieni e.SDIZO Zastupitelstvu piedloZeny ke schviileni 6pravy rozpodtu: Pifjmy l'ar Pol org org2 N+z+lJz zJ pfivodni hodnota zmdna po zm6ndNdzev 4L!6 29030 Celkem za Par: 0,00 90 000,00 90 000,00 Ostatni neinvestic.piijat6 transterl,zE 0,00 90 000,00 90 000,00 3723 2tL1 71,00 27,oo 98,00 pfijmy z poskytov6ni stuzeb a rnirobkrl Celkem zaPari3723celkem zaPari 3723 71,00 27,oo 98,0...

Načteno

edesky.cz/d/3852196

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Pozďatín      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz