« Najít podobné dokumenty

Obec Radíkovice - VYHLÁŠKA POPLATEK ZA ODPADY (1 příloha)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Radíkovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

2020-2_VYHLÁŠKA_Poplatek_za_odpady.docx [0,04 MB]
OBEC RADÍKOVICE
Zastupitelstvo obce
<br>
Obecně závazná vyhláška
č.2/2020 <,>
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Radíkovice se na svém zasedání dne 26.2.2020 usnesením č.: 3/2020 usneslo vydat na základě § 14 zákona č.565/1990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.2 písm.h) zákona č.128/2000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
Čl.1
Úvodní ustanovení
(1) Obec Radíkovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
(2) Správcem poplatku je obecní úřad Radíkovice (dále jen „správce poplatku“) <.>
Čl.2
Poplatník
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí[footnoteRef:1]: [1: § 10b odst.1 zákona o místních poplatcích]
<br> a) fyzická osoba přihlášená v obci <,>
b) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
(2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek platí.[footnoteRef:2] [2: § 10b odst.2 zákona o místních poplatcích]
<br> Čl.3
Ohlašovací povinnost
(1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své p...

Načteno

edesky.cz/d/3843618

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Radíkovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz