« Najít podobné dokumenty

Obec Kuňovice - Závěrečný účet obec Kuňovice

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Kuňovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Nahlížení ostatních dokumentů ZÚ
Ostatní dokumenty týkající se návrhu závěrečného účtu obce Kuňovice jsou k nahlédnutí v kanceláři OÚ v pátek mezi 19.00 -20.00 hod <.>
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
K rajský ú řad Středočeském kraje (')lÍllí-(Ířll NTÍŽi-lNlř Inf? Fat.ll'll l l_J ;\_ l'-„_'í Jlú'ííxtf'iýw' Zborovská 11 150 21 Praha 5
<br> SpZn: SZ_067181/2019/KUSK Stejnopis č- 5- Čj.: 001603/2020/KUSK
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> KUNOVICE IČ: 00473553 za rok 2019
<br> Přezkoumání hospodaření obce Kuňovicc za rok 2019 bylo zahájeno dne 10.1.2020 doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím orgánem <.>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo dne:
<br> ' 23.4.2020 na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků & dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br> Přezkoumávaně období: 1.1.2019 - 31.12.2019 Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Kuňovice Kuňovicc 7
<br> 257 65 Čechtice
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Bc.XXXXXXXX XXXXXX
<br> — kontroloři: Bc.XXXX XXXXXXXXXX Zástupci obce: XXXXX XXXXX - starosta
<br> XXXX XXXXXXX - účetní
<br> Pověření kpřezkoumání podle X X odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,5 4 a 5 6 zákona č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.š') 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,údaje o měním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rOZpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatelské činnosti územního celku,_
<br> - peněžní operace,týkající se sdružených prostředků vynakládaných na základě smlouvy mezi dvěma nebo více územními celky,anebo na základě smlouvy s ...
závěrečný účet 2019 – návrh
1
<br> NÁVRH
Závěrečný účet
<br> hospodaření obce Kuňovice
v roce 2019
<br> -------------------------------------------------------------------------------------
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet na rok 2019 dne 28.12.2018 jako vyrovnaný <.>
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
Příjmy celkem 1 888 000,00 Kč 2 864 063,00 Kč 2 794 832,32 Kč
Výdaje celkem 1 888 000,00 Kč 2 029 750,00 Kč 1 912 459,08 Kč
Převaha výdajů nad příjmy 0,00 Kč -834 313,00 Kč -882 373,24 Kč
<br>
Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů obce
<br>
Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost
<br> Daňové příjmy 1 562 000,00 Kč 1 633 000,00 Kč 1 566 840,21 Kč
Nedaňové příjmy 264 000,00 Kč 606 300,00 Kč 603 229,83 Kč
Kapitálové příjmy 0,00 Kč 265 704,00 Kč 265 703,28 Kč
Přijaté dotace 62 000,00 Kč 359 059,00 Kč 359 059,00 Kč
Příjmy celkem 1 888 000,00 Kč 2 864 063,00 Kč 2 794 832,32 Kč
Běžné výdaje 1 419 000,00 Kč 1 369 750,00 Kč 1 257 184,88 Kč
Kapitálové výdaje 469 000,00 Kč 660 000,00 Kč 655 274,20 Kč
Výdaje celkem 1 888 000,00 Kč 2 029 750,00 Kč 1 912 459,08 Kč
<br>
Konečný stav základního běžného účtu k 31.12.2019 1.858.054,51 Kč
<br> Hospodaření obce se vyvíjelo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem.Zastupitelstvo
obce schválilo v roce 2019 změny rozpočtu celkem 5 rozpočtovými opatřeními.V příjmové
části se úpravy rozpočtu týkaly převážně navýšení původně plánovaných jednotlivých druhů
příjmů.Ve výdajové části byly upravovány položky s přihlédnutím ke skutečnému plnění <.>
Bylo XXXXX do rozpočtu přidat i některé položky,které nebyly ve schváleném rozpočtu
zahrnuty.Byla dokončena přístavba požární zbrojnice a započata oprava kapličky a úpravy
návsi <.>
<br>
Přezkoumání hospodaření obce v roce 2019
Obec požádala na základě zákona o obcích o provedení přezkoumání hospodaření Krajský
úřad Středočeského kraje,odbor interního auditu a kontroly,Zborovská 11,Praha 5 <.>
<br> Zastupitelstvo schvaluje celoroční hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2019 včetně...
výkazy 13-2019
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Fin 2 - 12 M
<br> ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ
<br> A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč na dvě desetinná místa)
<br> IČOROK MĚSÍC
<br> 004735532019 13
<br> Název a sídlo účetní jednotky: Obec Kuňovice
<br> Kuňovice 7
<br> 257 65 Kuňovice
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> Schválený Rozpočet Výsledek od
<br> rozpočet po změnách počátku roku %RS %RpZParagraf Položka
<br> 1 2 3a b
<br> Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 350 850,00 350 850,00 343 368,33 97,9 97,90000 1111
<br> Daň z příj.fyz.os.z XXX.výd.č.XX XXX,XX XX 000,00 9 298,23 93,0 93,00000 1112
<br> Daň z příj.fyz.os.z kapit.výn.30 000,00 32 000,00 31 361,71 104,5 98,00000 1113
<br> Daň z příjmů právnických osob 280 000,00 293 000,00 292 107,97 104,3 99,70000 1121
<br> Daň z příjmů práv.osob za obce 54 150,00 54 150,00 54 150,00 100,0 100,00000 1122
<br> Daň z přidané hodnoty 630 000,00 688 000,00 657 574,92 104,4 95,60000 1211
<br> Poplatek ze psů 2 000,00 2 000,00 390,00 19,5 19,50000 1341
<br> Správní poplatky 2 000,000000 1361
<br> Zruš.odvod z loterií a pod.her 8 000,00 8 000,00 7 874,69 98,4 98,40000 1382
<br> Daň z nemovitých věcí 195 000,00 195 000,00 170 714,36 87,5 87,50000 1511
<br> Neinv.přijaté transf.z VPS SR 13 599,00 13 599,00 100,00000 4111
<br> Neinv.přij.tran.ze SR-s.d.vzt.62 000,00 65 400,00 65 400,00 105,5 100,00000 4112
<br> Ost.neinv.přij.transfery ze SR 141 060,00 141 060,00 100,00000 4116
<br> Neinv.přijaté transf.od krajů 100 000,00 100 000,00 100,00000 4122
<br> Příj.z poskyt.služeb a výrobků 200 000,00 551 000,00 550 039,00 275,0 99,81032 2111
<br> Podpora produkční činnosti 200 000,00 551 000,00 550 039,00 275,0 99,81032
<br> Příjmy z pronájmu pozemků 46 000,00 46 000,00 45 297,00 98,5 98,52141 2131
<br> Vnitřní obchod 46 000,00 46 000,00 45 297,00 98,5 98,52141
<br> Příj.z pronáj.ost.nemovitostí 1 000,00 1 000,00 500,00 50,0 50,03613 2132
<br> Nebytové hospodářství 1 000,00 1 000,00 50...

Načteno

edesky.cz/d/3843272

Meta

Rozpočet   Rozpočet   Jednání zastupitelstva   Veřejná zakázka   Rozpočet   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Kuňovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz