« Najít podobné dokumenty

Obec Vrbčany - Název a anotaceOznámení veřejného projednání návrhu změny č. 1 územního plánu Vrbčany 100,4 kB 338,2 kB 250,2 kB 345,2 kB 198,2 kB 241,3 kB 284,2 kB 201,2 kB 402,8 kB 140,8 kB 401,1 kB

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Vrbčany.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

bez názvu
O b e c n í ú ř a d V R B Č A N Y
Vrbčany 25,280 02 Vrbčany,tel.: 725 021 070
<br>
<br> dne: 5.5.2020
<br>
<br>
O Z N Á M E N Í V E Ř E J N É H O P R O J E D N Á V Á N Í N Á V R H U Z M Ě N Y
<br> Č.1 Ú Z E M N Í H O P L Á N U V R B Č A N Y
<br>
<br>
<br>
<br> Obecní úřad Vrbčany,jako příslušný obecní úřad obce ve smyslu ustanovení § 6
<br> odst.2 zákona č.183/2006 Sb.(stavebního zákona v platném znění),o územním plánování
<br> a stavebním řádu (dále jen stavební zákon) oznamuje v souladu s ustanovením § 55b
<br> stavebního zákona veřejné projednávání Návrhu změny č.1 územního plánu Vrbčany
<br> a konání veřejného jednání,které se uskuteční dne
<br>
<br> 23.6.2020 v 15:00 hod <.>
<br> v kanceláři obecního úřadu Vrbčany <.>
<br>
<br> Do projednávaného návrhu změny č.1 územního plánu lze nahlédnout na obecním úřadě
<br> ve Vrbčanech ve lhůtě od 22.5.2020 do 23.6.2020 <.>
<br>
<br> Námitky proti návrhu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem
<br> řešení,oprávněný investor a zástupce veřejnosti.Námitky musí splňovat podmínky § 52
<br> odst.3 stavebního zákona <.>
<br>
<br> Dotčené orgány a Krajský úřad jako nadřízený orgán uplatní ve stejné lhůtě stanoviska
<br> k návrhu změny č.1 územního plánu Vrbčany <.>
<br>
<br> Stanoviska,námitky a připomínky uplatněte u Obecního úřadu Vrbčany nejpozději do
<br> sedmi dnů ode dne veřejného projednání <.>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Ing.Mgr.XXXXX XXXXXXXXX
<br> starostka obce
<br>
<br>
<br> Vyvěšeno na úřední desce Obce Vrbčany a zveřejněno i způsobem umožňující dálkový
<br> přístup na www.obecvrbcany.cz dne:
<br>
<br>
<br>
<br> Sejmuto dne:
bez názvu
Luu/1
<br> \\\\\\\\\\\ \\\\\
<br> \\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\
<br> %
<br> vf „ MW * i <,>
<br> III.<.>.<.>.<.> ĚL
<br>.<.> " ' * l“ 4 » =.: 1 * <.>,í'.0' '
<br> aaaaa
<br> ooooooooo
<br> Vrlo ČČČČ
<br> eeeee
<br> ;;;;;;
<br> 44444
<br> aaaaaa
<br> JJJJJ
bez názvu
Á » $$$$$
<br> \\\\\
<br> íř/m
<br> \
<br> \ & \mÍ\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\
<br> sv LS 111111 Ě A
bez názvu
VRBČANY
NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> TEXT ODŮVODNĚNÍ
<br>
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VE ZMĚNĚ ZKRÁCENÝM ZPŮSOBEM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX,autorizovaný architekt
Spolupráce: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
Pořizovatel: Obec Vrbčany
Datum: 4/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
PARÉ 1
<br>
<br>
Změna č.1 ÚP Vrbčany,text odůvodnění………….…………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.….str.2/8
<br> OBSAH:
<br>
A.PODKLADY A KONZULTACE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> B.VYHODNOCENÍ KOORDINACE VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ Z HLEDISKA ŠIRŠÍCH VZTAHŮ V ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> B.1 PÚR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
B.1.1 Republikové priority.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> B.2 ÚPD KRAJE – ZUR.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>...
bez názvu
rrrrrr
<br> Áw$np92
<br> u/suv L
<br> V LLLLLL SL/ LLLLL /
<br> e ;.““““““ „ „„„„„„„„„ &'?ĚĚWEĚĚM <.>,<.> „!$ 196 &%óýěxšxgwg-ĚLÉĚ ?
<br> L8 A /
<br> ssssss M.qqqqqq 55555 :v/ r.: ' ' [ ÁUÚQQJA „„„„„.\ „Eye <.>
<br> rv:—ar \ uL/La
<br> LLLLL
<br> vr.:
<br> „„
<br> „„„„„
<br> wan: „„S \ * * © “ “\ „„ \ \ \ J \ „ \ IIHH' m rrrrr.W „„.cm A rrrrr „„ sm „ „„ W 4 umu „„ „„
bez názvu
bez názvu
|=
<br> ! <.>
bez názvu
zo r&mšmanní
<br> Ž:
<br> Š „% | <,< \ „ Š ' c „A000 :> „ ' | | < „% l ' ' | J a,s.„„ „s „Š ;„ š.; „3 „E „S „Š :; š: „„ „„„„„ %; „Š a;: %> EĚ „% „Š „„ „aw G_ 33,„Ě „ „Š „ „s ___ Z „Ž „ _„„ _____ „a „Š „_ až „„ _ „ : „; „„ č: „„ 5% „22 „: ; „ ; Š „; % „i š „: „ „š _ „: Eš „„ „ až 55 „z; „% Šk „„š „„š Š :: „„E _ „ „; e m E\; r; „„ š :; „,až u „_ „Š _; „Š „ „š „Š „Ž „s % „Š „Ž 5; „; E\ Ž É.<.> I " Š: „„„„„ „„š „„ E š „„ „_ „ „ „_ _a „,„ „ „% mm „aš J „» Ě: __: „sš :: Š: „E a.__; š _ „š „ a „a \ Š Š !$ Ěž „Š „ „:> „É „ a „ Š; „„a „_ „Š „Š „ „Š „až Š; ;,„„„„„„ : mix: mši „Š,„a „„S „„S 5 m z se s „w „ GS „; „„ _ „ % „ „ „ „ / 023 L XXX.:Í „XXX » Š „a ; „„ š „ „Š Š :? u i) Eim 1.3; „z %.„Š \ \ „ < 5633 _ rc „:> 52 NCC „ \ „Š,„_ \ UD? „ZZ „„ „Š „Ě Zš < „ zo UQNQmŠs „„s „„š „ „ z; „„S „„3 aim \ < „„ „„Š \ „„„š „É & % Š \ š; & „Š & „Š „„š „„ „ „„ Š Š.Š „Š,„: % „š „Š Š „„ „„a až „ss „Š „& „_„Ě „: % „> „o a.: 5 3 xf: „ž „š „a,„,/ „ „ Š „ „„š „a; „: š; Š „ „ <.>,<lon03< „„za „„ „,„Š,š „„ „„ „! „_ „ > „ „„ žš „Ě „„v „„ „„ _; „Ě „„ „„ %: „Š už „„ ; „Ž „„S „Š „š: „„ „„š „š „; „„ „„ „Š „% „„ Š; „ „„ „u „ „ „„ š „„ : „„ „„S „ š „_ „ „:> „a „„ „SŠ „,„8.; „„ „„ :: ŽE „„„š „22 „S „s „„ „Š „ š; „„ Š „; „až Š E už „F? GC: mšic „š „.t „„ „„š „„ ; L „ „Š „Ž 3; „ Š „„ _É „lvi _ naši „š „,„„„„„ „š „,š,<.> „_ „Š SŠ „: „Zš Š „a „ „ „ š.\ „„ Ě A,„\ „„ „„ „ „š „„ „„.: š „„ „„ „ „S Ž 5 „„má 33 ÉĚ :; ŠŠŠ „% „Š „,„.„Ě „ š „ „až „Š ___: Ě Ž) „53 „E: ž; „$k ĚŠ _: „Š „ „Ě „„ š „aš,; =m „WTZ W.„ Ž „„„„„„ „„S za: Ž: i; Ě; Ě).ŽŠ „.mf! „_er __.„„„š _xx „Í „Guš „.<.> už Š.„„Ž „ „.:.<.>.Zš ix _wwš Bu „Š „: / „55 „„ „„ \ _ „: „Š „„ „až „Š „%,<.> | ' | ' „Š | „3% z „a: Ž; Noočwr Bím UDQŠ V\ :?.<.> mam „„ % „Š.;
<br> _zm.>xn_._._<_>de> 4C2x0<> >502No<>z< 281:qu cam>z 2m.25.0 ŠEŠŠŠ EW.0039.6an „SG
<br> mnočwšnw
<br> _zm.>xnI __ÉA> Šm_w2>xo<\y _Zm.U>2_mr mx>2xm v:._u <.>
bez názvu
; sss; š ; = ' ; s !? 5 s s \; s % š ; ;
<br> ? ! l,“ !\ * TŠĚ \,* š\ ; š \: ! š \ ! * \
bez názvu
VRBČANY
NÁVRH ZMĚNY Č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU
<br> TEXT VÝROKOVÉ ČÁSTI
<br>
NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ VE ZMĚNĚ ZKRÁCENÝM ZPŮSOBEM
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Zpracovatel: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX,autorizovaný architekt
Spolupráce: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXX,Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
Pořizovatel: Obec Vrbčany
Datum: 4/2020
<br>
<br>
<br>
<br>
PARÉ 1
<br>
<br>
Změna č.1 ÚP Vrbčany,textová část………….………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> ….str.2/9
<br> OBSAH:
<br>
A.VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> B.ZÁKLADNÍ KONCEPCE ROZVOJE.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
<br> C.URBANISTICKÁ KONCEPCE,OCHRANA A ROZVOJ URBANISTICKÝCH HODNOT.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> C.1 VYMEZENÍ PLOCHY ZMĚNY.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
C.2 PLOCHA ZASTAVITELNÁ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>....
bez názvu
VRBČANY
ÚZEMNÍ PLÁN
<br>
<br>
Textová část
<br>
<br>
Zpracovatel: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXX,autorizovaný architekt
<br> Pořizovatel: ÚÚP ORP Kolín
<br> Datum zpracování: prosinec 2011
<br>
<br>
<br>
SROVNÁVACÍ TEXT PO ZMĚNĚ Č.1
ÚZEMNÍ PLÁN - NÁVRH
TEXTOVÁ ČÁST
<br>
Zpracovatel: Ing.arch.XXXXXXX XXXXXXX,autorizovaný architekt (autorizace č.XXXX)
<br> Spolupráce: Ing.arch.XXXXX XXXXXXXXXX,autorizovaný architekt; Ing.XXXXXX XXXXXX,Ph.D <.>
<br> Pořizovatel: Obec Vrbčany
<br> Datum zpracování: DUBEN 2020
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> PARÉ 1
<br>
<br>
ÚP Vrbčany,textová část………….………………………….<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.….str.2/23
<br> OBSAH:
<br> 1 VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
<br> 1.1 VYHODNOCENÍ SOULADU V PRÁVNÍM PŘEDPISEM.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
parcela 483/3.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.> 4
Plocha u Vrbčanského potoka.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.4
jih.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<.>.<....

Načteno

edesky.cz/d/3842394

Meta

Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Územní plánování   Stavební informace   Stavby   Stavební informace   EIA   Stavby   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Vrbčany      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz