« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Obecně závazná vyhláška obce Češov č.3/2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
OBEC ČEŠOV Zastupitelstvo obce Češov Obecně závazná vyhláška obce Češov č.3.12020 <,>
<br> o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
<br> Zastupitelstvo obce Češov se na svém zasedání dne 24.4.2020 usneslo vydat na základě 5 14 zákona č.5631990 Sb <.>,o místních poplatcích,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon místních poplatcích“),a v souladu s š 10 písm.d) a 5 84 odst.2 písm.h) zákona č.1282000 Sb <.>,o obcích (obecní zřízení),ve znění pozdějších předpisů,tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „tato vyhláška“):
<br> Čl.1 Úvodní ustanovení
<br> (1) Obec Češov touto vyhláškou zavádí mistni poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů (dále jen „poplatek“) <.>
<br> (2) Správcem poplatku je obecní úřad.1
<br> Čl.2 Poplatník
<br> (1) Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru.přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů platí2:
<br> a) fyzická osoba přihlášena v obci <,>
<br> 13) fyzická osoba,která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci,byt nebo rodinný dům,ve kterých není přihlášena žádná fyzická osoba,a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; ma-Ii ke stavbě určené k individuální rekreaci,bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob,jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně <.>
<br> (2) Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba.Za fyzické osoby žijící vrodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.Osoby,které platí poplatek za více fyzických osob,jsou povinny správci poplatku oznámit jméno,popřípadě jména,příjmení a data narození osob,za které poplatek
<br> piatí.3
<br> (:|.3 Ohlašovací povinnost
<br> (1) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 15.dnů ode dne,kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla <,>
<br> * š 15 odst.1 zákona.o místních p...

Načteno

edesky.cz/d/3822832

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz