« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - Zápis ZO ze dne 24.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

přílohy k zápisu
Obec Češov Češov 49
<br> 506 01 Jičín
<br> Příloha č.1
<br> Zágisu ze zasedání Zastupitelstva_obce Češov.; ne 24.4.2020 — Prgenční listina
<br> Jméno a příjmení člena zastupitelstva obce: Podpis:
<br> Hynková Vendula //_/ 33?
<br> XXXXXXX XXXXXXXX
<br> XXXXXXX XXXX čf
<br> XXXX XXXXX.?
<br> Ing.XXXXXXXXX XXXXX
<br> Obec Češov,Češcnv XXř IČ: XXX?XXXX
<br> Rozpočtové opatření č.5/2019 - v kompetenci starosty
<br> ODPA POI.úprava 1111 109000 1112 3300 1113 8600
<br> 1121 101700 1211 96400 1382 100 4222 -2 53 595 3399 2321 4000
<br> 3632 2111 -5000 3632 2139 -3038,5 3639 3111 5780 672465 výdaje ODPA POL úprava 4359 5499 5200 6171 5329 -35 6171 5321 -1000 4165
<br> Předkládá: Hynková V <.>
<br> V Češově dne 30.12.2019
<br> 20 informováno dne:
<br> Třídění RS
<br> celkem ukazatele:
<br> celkem
<br> ukazatele a územnir 345 423 Kč 23 400.00 Kč 9 Kč a svoz komunálního 2 Kč komunálních 40 00 Kč : finančních 1 Kč 2 00
<br> - závazné tr :.SR ze SR v rámci souhr.dot.vztahu od '
<br> celkem 2 755 98? ukazatele:
<br> ' celkem 2 555 987
<br> 100 000
<br> ukazatele záležitosti lesního 24 100 000 voda 390 a čištění vod a nakládání 5 ke 30 00 díla v zemědělské kra 60 eřske 4 :áležítosti 5 atelevize 13 záležitosti církvi a sděl.ostředků 40 ' činnost 49 osvětlení ebnictvi 50 zemní 100 a svoz nebe ' 10 a svoz komunálních ' 232 000 o vzhled obcí a zeleň 522 000 00 si a činnosti voblasti sociálnl 25 000 ochrana - dobrovolná část 155 000 00 ení obcí 432 000 00 mistni 214 465 a z finančních 2 funkčně 21 finanční 34
<br> Finanční k osobám Mateřská škola Volanice SDH Liběšice
<br> Veseli
<br> XXXXX XXXXXXX ešov
<br> Financování změna stavu finančních
<br> Rozklikávaci rozpočty minulých let.včetně plnění,jsou zveřejněné na internetu viz.: https:llmonitor.statnipokladna.cz!ucetni-iednotkaloozuqslíprehled
<br> Zpracovala: V.anková
<br> vyvěšeno: 08.03.2020 Sejmuto: 21032020
<br> OBEC čEšov Zastupitelstvo obce Češov Obecně závazná vyhláška obce Češov &.1l2020,o místním poplatku ze psů „Z 1 4.)c...
k nahlédnutí
Zápis
<br> z 1.zasedání Zastupitelstva obce Češov <,>
<br> konaného dne 24.4.2020,od 18:00 hodin <.>
<br> Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Češov (dále též jako „zastupitelstvo“) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou obce Vladimírem Kořínkem (dále jako „předsedající“) <.>
<br> Předsedající schůze dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č.1) konstatoval,že jsou přítomni 4 členové zastupitelstva (z celkového počtu 5 všech členů zastupitelstva),takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (podle § 92 odst.3 zákona o obcích) <.>
<br> Přítomni: Kořínek V <.>,Hynková V <.>,Ing.Kořínková L,Zajíček J <.>
<br> Omluven: XXXX M <.>
<br> X.Určení ověřovatelů a zapisovatelů
Předsedající navrhl určit ověřovatelem zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J <.>,zapisovatele Hynkovou V.<.> K návrhu nebyl vznesen protinávrh <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov určuje ověřovateli zápisu Ing.Kořínkovou L <.>,Zajíčka J <.>,zapisovatelem Hynkovou V.<.>
Výsledek hlasování: Pro 4
Proti 0
Zdrželi se 0
Usnesení bylo schváleno <.>
<br> 1.1 Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.K návrhu programu nebyl vznesen další návrh k doplnění programu <.>
<br> Předsedající dal hlasovat o návrhu programu <.>
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Češov schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
Návrh programu:
<br> 1) Odsouhlasení programu,ověřovatelů a zapisovatelky
<br> 2) Kontrola plnění dříve přijatých usnesení
<br> 3) Rozpočtové opatření č.5/2019 v kompetenci starosty
<br> 4) Žádost Josefa Cermana o koupi části obecního pozemku p.p.č.674/1 v k.ú.Češov
<br> 5) Žádost Mysliveckého spolku XXXXX XXXXXXX Češov o možnosti výsadby plodonosných dřevin na pozemcích obce Češov v k.ú.Češov a k.ú.Liběšice
<br> 6) Inventarizační zpráva
<br> 7) Schválení rozpočtu na rok 2020
<br> 8) Schválení Obecně závazné vyhlášky ob...

Načteno

edesky.cz/d/3822831

Meta

Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet   Prodej   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz