« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Návrh závěrečného účtu obce za rok 2019

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výkaz zisku a ztráty 12.2019
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> Obec Nalžovice; IČO 00242772; Chlum 21,Nalžovice,262 93
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Datum sestavení: 12.2.2020
<br> Právní forma: Obec
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Za období: 12/2019
<br> Předmět činnosti:
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Hlavní činnost Hospodářskáčinnost
<br> A.NÁKLADY CELKEM 11 558 257,69 1 864 632,18 14 117 872,70 1 928 957,81
I.Náklady z činnosti 9 969 863,74 1 864 632,18 11 148 797,61 1 928 957,81
<br> 1.Spotřeba materiálu 501 576 970,64 62 608,81 451 966,88 74 845,37
<br> 2.Spotřeba energie 502 293 426,96 188 247,12 203 590,44 206 147,68
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 4.Prodané zboží 504 8 535,46 0,00 5 623,94 0,00
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 8.Opravy a udržování 511 938 093,69 26 323,00 232 248,12 262 866,18
<br> 9.Cestovné 512 22 352,00 0,00 24 211,00 0,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 513 19 172,00 0,00 13 095,00 0,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 12.Ostatní služby 518 1 781 474,85 941 384,25 4 926 850,99 796 145,58
<br> 13.Mzdové náklady 521 2 204 315,00 463 105,00 2 072 236,00 443 875,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 524 585 464,00 142 509,00 590 505,00 140 678,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 525 6 470,00 0,00 6 687,00 0,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 527 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 17.Jiné sociální náklady 528 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 18.Daň silniční 531 0,00 0,00 0,00 500,00
<br> 19.Daň z nemovitostí 532 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538 0,00 0,00 0,00 0,00
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 0,00 0,00...
Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu 12.2019
V Ý K A Z P R O H O D N O C E N Í P L N Ě N Í R O Z P O Č T U
ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ,DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Nalžovice; IČO 00242772; Chlum 21,Nalžovice,262 93
<br> Za období: 12/2019
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 29.1.2020
<br> F i n 2 - 12 M
<br> I.Rozpočtové příjmy
<br> 1 2
<br> Schválený rozpočet Rozpočet pozměnáchPoložkaParagraf
<br> 3
<br> Výsledek od počátku
roku
<br> a b
<br> Text Plnění v%
<br> 1111 2 162 000,00 2 162 000,00 2 737 493,88Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 126,62
<br> 1112 50 000,00 50 000,00 73 219,97Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 146,44
<br> 1113 200 000,00 200 000,00 247 016,91Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 123,51
<br> 1121 2 000 000,00 2 000 000,00 2 300 499,55Daň z příjmů právnických osob 115,02
<br> 1122 0,00 338 960,00 338 960,00Daň z příjmů právnických osob za obce 100,00
<br> 1211 4 100 000,00 4 100 000,00 5 177 937,74Daň z přidané hodnoty 126,29
<br> 1334 0,00 0,00 16 151,00Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00
<br> 1340 440 000,00 440 000,00 449 700,00Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy 102,20
<br> 1341 13 000,00 13 000,00 14 708,00Poplatek ze psů 113,14
<br> 1342 110 000,00 110 000,00 119 220,00Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 108,38
<br> 1343 0,00 0,00 200,00Poplatek za užívání veřejného prostranství 0,00
<br> 1345 50 000,00 50 000,00 46 565,00Poplatek z ubytovací kapacity 93,13
<br> 1361 10 000,00 10 000,00 12 450,00Správní poplatky 124,50
<br> 1381 0,00 0,00 16 489,70Daň z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her 0,00
<br> 1382 50 000,00 50 000,00 45 557,74Zrušený odvod z loterií a pod.her kr.výher.hrac.přístrojů 91,12
<br> 1511 600 000,00 600 000,00 736 448,78Daň z nemovitých věcí 122,74
<br> 4111 0,00 19 157,00 19 157,00Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy stát.rozpočt...
Rozvaha 12.2019
R O Z V A H A
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Nalžovice; IČO 00242772; Chlum 21,Nalžovice,262 93
<br> Za období: 12/2019
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 12.2.2020
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné
Minulé
<br> Brutto Korekce
<br> Syntetický
účetNázev položky
<br> 3 4
<br> Netto
<br> AKTIVA CELKEM 142 937 986,49 39 077 035,53 103 860 950,96 100 155 743,68
A.Stálá aktiva 121 984 944,75 39 054 205,53 82 930 739,22 83 980 689,88
I.Dlouhodobý nehmotný majetek 256 530,40 159 730,40 96 800,00 0,00
<br> 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 0,00 0,00 0,00 0,00012
<br> 2.Software 0,00 0,00 0,00 0,00013
<br> 3.Ocenitelná práva 0,00 0,00 0,00 0,00014
<br> 4.Povolenky na emise a preferenční limity 0,00 0,00 0,00 0,00015
<br> 5.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 159 730,40 159 730,40 0,00 0,00018
<br> 6.Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 96 800,00 0,00 96 800,00 0,00019
<br> 7.Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00041
<br> 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 0.00 0,00 0,00051
<br> 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 0,00 0.00 0,00 0,00035
<br> II.Dlouhodobý hmotný majetek 121 728 414,35 38 894 475,13 82 833 939,22 83 980 689,88
<br> 1.Pozemky 16 356 017,47 0,00 16 356 017,47 16 369 909,72031
<br> 2.Kulturní předměty 30 000,00 0,00 30 000,00 30 000,00032
<br> 3.Stavby 94 984 865,03 34 666 363,97 60 318 501,06 61 762 511,47021
<br> 4.Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 3 725 494,76 1 302 450,56 2 423 044,20 2 620 192,20022
<br> 5.Pěstitelské celky trvalých porostů 0,00 0,00 0,00 0,00025
<br> 6.Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 925 660,60 2 925 660,60 0,00 0,00028
<br> 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 0,00 0,00 0,00 0,00029
<br> 8.Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 3 706 376,49 0,00 3 706 376,49 3 198 076,49042
<br> 9.Poskytnuté...
Příloha 12.2019
P Ř Í L O H A
<br> Předmět činnosti:
<br> Obec Nalžovice; IČO 00242772; Chlum 21,Nalžovice,262 93
<br> Za období: 12/2019
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> Právní forma: Obec
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Datum výkazu: 31.12.2019
<br> Datum sestavení: 12.2.2020
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> Změna XXXXX v účtování mezi jednotlivými účetními obdobími (DPPO) <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> 17Strana 1 /
<br>
<br> 1 2
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> Běžné Minulé
<br> ÚčetNázev položky
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 357 428,44 0,00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 0,00 0,00
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 357 428,44 0,00
<br> 3.Vyřazené pohledávky 905 0,00 0,00
<br> 4.Vyřazené závazky 906 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní majetek 909 0,00 0,00
<br> P.II.Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 175 000,00 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 0,00 0,00
<br> 2.Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 0,00 0,00
<br> 4.Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 0,00 0,00
<br> 5.Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 175 000,00 0,00
<br> 6.Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 0,00 0,00
<br> P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 4 908 811,36 0,00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 0,00 0,00
<br> 2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 0,00 0,00
<br> 3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 0,00 0,00
<br> 4.Dlo...
Nalžovice - zpráva 2019 - strojově čitelná
Zborovská 11
<br> 150 21 Praha 5
<br>
<br> SpZn: SZ_077515/2019/KUSK Stejnopis č <.>
<br> Čj.: 002537/2020/KUSK
<br>
<br> Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce
<br> NALŽOVICE
IČ: 00242772
<br> za rok 2019
<br>
Přezkoumání hospodaření obce Nalžovice za rok 2019 bylo zahájeno dne 08.08.2019
<br> doručením oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření zaslaného přezkoumávajícím
<br> orgánem <.>
<br>
<br> Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech:
<br>  05.12.2019
 04.03.2020
<br> na základě zákona č.420/2004 Sb <.>,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných
<br> celků a dobrovolných svazků obcí,ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem
<br> č.255/2012 Sb <.>,o kontrole (kontrolní řád) <.>
<br>
<br> Přezkoumávané období: 01.01.2019 - 31.12.2019
<br>
<br>
<br> Přezkoumání proběhlo v sídle obce: Nalžovice
<br> Chlum 21
<br> 262 93 Nalžovice
<br>
<br> Přezkoumání vykonali:
<br> - kontrolor pověřený řízením přezkoumání: Ing.XXXX XXXXXXXX
- kontroloři: Ing.XXXXXX XXXXXXXXXX (dne X.X.XXXX)
Ing.Zdenka Zavřelová (dne 4.3.2020)
<br> XXXXX XXXXX (dne X.XX.XXXX)
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> Zástupci obce: XXXX XXXXXXXXXX - starostka
<br> XXXX XXXXXXXX - hlavní účetní
<br>
<br>
<br>
<br>
<br> 2
<br> Pověření k přezkoumání podle § 5 odst.1 zákona č.420/2004 Sb <.>,§ 4 a § 6 zákona
<br> č.255/2012 Sb <.>,vše ve znění pozdějších předpisů,vydala vedoucí Odboru interního auditu
<br> a kontroly Krajského úřadu Středočeského kraje Mgr.XXXXXXXX XXXXXXXXX Týcová
<br> dne XX.X.XXXX pod č.j.096538/2019/KUSK <.>
<br>
<br> Předmětem přezkoumání jsou dle ust.§ 2 zák.č.420/2004 Sb <.>,ve znění pozdějších
<br> předpisů,údaje o ročním hospodaření územního celku,tvořící součást závěrečného účtu podle
<br> zákona č.250/2000 Sb <.>,ve znění pozdějších předpisů,a to:
<br> - plnění příjmů a výdajů rozpočtu,včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových
<br> prostředků <,>
<br> - finanční operace,týkající se tvorby a použití peněžních fondů <,>
<br> - náklady a výnosy podnikatels...
Návrh závěrečného účtu za rok 2019
Ober: Nalžoviee
<br> NÁVRH - Závěrečný účet za rok 2019
<br> Sestavenir ke dni 31.12.2019
<br> Údaje o organizaci
<br> Název Úhoz: Naížovteo Adresa Chlum 21
<br> 252 93 Nalžovieo lČD ooz4ztt2
<br> Právní Iorma Oboe
<br> Kommi údaje Telefon 318354125 Email uoetni© nalzovieo.cz
<br> Oba-ah zůvimčného účtu
<br> 1.Údaje o plnění příjmů.výdajů dle tříd za rok 21119 11.Vvt'tčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu 111.Stav běžných účtů obce k 3 1.| 2.21.1121
<br> W.Plnění rozpočtu - zavazne ukazatele za období 2131? v.Hospodářská činnost
<br> UI.Hospodaření příspěvkové organizace
<br> WI.Členství obce
<br> V111.Přezkoumání hospodaření obce za rok 3119
<br> Přílohy k závěrečnému účtu obce za rok 211W:
<br> 1) výkaz Fin 2-12 plnění rozpočtu Use k 31.12.2019
<br> 21 Rozvaha k 31.12.2019
<br> 3) Výkaa zisku a ztráty k 31.12.2431?
<br> 4) Příloha k 31.12.3149
<br> 5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Naížoviee
<br> Rozpočet obce na rok 2919 schválilo zasmpitelstvo obce dne 13.12.2918 usnesením č.9212919- K rozpočtu bylo přijato l 1 změn.Ke měnám docházelo na základě rozhodnutí zastupitelstva
<br> obce na veřejných zasedani <.>
<br> !.Ú a'e ní ří'mů (1119 dle tříd za rok 2919 Ukazatel Schválený Rozpočet po Čerpání 2919 rozpočet 2919 měnách 2919 Třída 1 — daňové příimy 9385999 Kč 191239159 Kč 1233215111211 Kč Třída 2 — nedaňové příjmy 1992499 Kč 1921291 Kč 121935139 Kč Třída 3 -— kapitálové příjmy 9 Kč 939.159 Kč 939.159,99 Kč Třída 4 - přijaté transfery 825.999 Kč 5.521.951' Kč 435995199 Kč Příjmy celkem 12.512.499 Kč 19.56.2119? Kč 2924141111155 Kč Konsolidace 9 Kč 4949999 Kč 4.999.999,99 Kč Příjmy celkem po konsolidaci 12.512.499 Kč 1392239? Kč 16.247.497.65 Kč Třída 5 — 11111111 výdaje 19929499 Kč 1451-4993 Kč 1251199293111 Kč Třída 9 - kapitálové výdaje 1.159.999 Kč 2.948.934 Kč 2412.51 1.1 '1' Kč Výdaje celkem 12129499 Kč 1122231? Kč 14.952.399,9tí Kč Konsolidace 9 Kč 43549999 Kč 4.999.999.99 Kč výdaje celkem po konsolidaci 111294119 Kč 12592511? Kč 1...

Načteno

edesky.cz/d/3822573

Meta

Pronájem   Prodej   Pronájem   Rozpočet   Volby   Prodej   Prodej   Rozpočet   Veřejná zakázka   Pronájem   Rozpočet   Stavby   Jednání zastupitelstva   Jednání zastupitelstva   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz