« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Sbírka zákonů 72 (24. 4. 2020)

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

sb072-20-AK.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 72 Rozeslána dne 24.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 202.Nař ízení vlády,kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
<br> 203.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br> 204.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 202
<br> NAŘÍZENÍ VLÁDY
<br> ze dne 23.dubna 2020 <,>
<br> kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
<br> Vláda nařizuje podle § 9 odst.2 zákona č.526/
/1990 Sb <.>,o cenách,ve znění pozdějších předpisů:
<br> § 1
<br> Mimořádným opatřením při epidemii se pro
účely tohoto nařízení rozumí
a) krizové opatření podle § 2 písm.c) krizového
<br> zákona přijaté vládou České republiky v době
nouzového stavu <,>
<br> b) mimořádné opatření vydané v roce 2020 Minis-
terstvem zdravotnictví na základě § 69 odst.1 <,>
§ 69 odst.2 a § 80 odst.1 písm.g) zákona
o ochraně veřejného zdraví k ochraně obyvatel-
stva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření
onemocnění COVID-19 způsobeného novým
koronavirem SARS CoV-2 <,>
<br> c) mimořádné opatření vydané v roce 2020 kraj-
skou hygienickou stanicí na základě § 69 odst.1
písm.b),§ 69 odst.2,§ 82 odst.1 a § 82 odst.2
písm.m) zákona o ochraně veřejného zdraví
k zamezení dalšího šíření onemocnění
COVID-19 způsobeného novým koronavirem
SARS CoV-2 <.>
<br> § 2
<br> Nájemné z bytu nelze po dobu ode dne účin-
nosti tohoto nařízení do dne skončení mimořádného
opatření při epidemii zvyšovat <.>
<br> § 3
<br> Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy-
hlášení <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
<br> JUDr.Schillerová,Ph.D <.>,v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.202 / 2020Strana 1562 Částka 72
<br>
<br> 203
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 24.dubna 2020 č.458
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o...

Načteno

edesky.cz/d/3805286

Meta

Nic nerozpoznáno


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz