« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Výkaz zisku a ztráty Vyvěšeno 24. dubna 2020
V Ý K A Z Z I S K U A Z T R Á T Y
<br> ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> sestavený k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40,798 52 Šubířov
<br> Právní forma: Obec
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 12:35
<br> Předmět činnosti:
<br> Název položky účet MinuléBěžné
<br> Hlavní činnost Hospodářská
činnost
<br> Hospodářská
činnost
<br> Hlavní činnost
<br> 1 2 43
<br> ÚČETNÍ OBDOBÍ
<br> A.N Á K L A D Y C E L K E M 5 020 053,73 4 133 393,43
<br> I.Náklady z činnosti 4 869 693,30 3 952 212,96
<br> 1.Spotřeba materiálu 158 051,19501 136 998,94
<br> 2.Spotřeba energie 267 304,00502 202 527,00
<br> 3.Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503
<br> 4.Prodané zboží 504
<br> 5.Aktivace dlouhodobého majetku 506
<br> 6.Aktivace oběžného majetku 507
<br> 7.Změna stavu zásob vlastní výroby 508
<br> 8.Opravy a udržování 38 428,00511 114 768,00
<br> 9.Cestovné 220,00512 245,00
<br> 10.Náklady na reprezentaci 20 634,00513 12 449,00
<br> 11.Aktivace vnitroorganizačních služeb 516
<br> 12.Ostatní služby 574 980,83518 459 618,12
<br> 13.Mzdové náklady 1 201 529,18521 1 127 669,00
<br> 14.Zákonné sociální pojištění 364 061,00524 335 039,00
<br> 15.Jiné sociální pojištění 2 229,00525 2 160,00
<br> 16.Zákonné sociální náklady 2 414,00527
<br> 17.Jiné sociální náklady 528
<br> 18.Daň silniční 531
<br> 19.Daň z nemovitostí 532
<br> 20.Jiné daně a poplatky 538
<br> 22.Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541
<br> 23.Jiné pokuty a penále 542
<br> 24.Dary a jiná bezúplatná předání 83 606,00543 6 383,00
<br> 25.Prodaný materiál 544
<br> 26.XXXXX a škody XXX
<br> XX.Tvorba fondů XXX
<br> 28.Odpisy dlouhodobého majetku 1 892 630,00551 1 460 544,00
<br> 29.Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552
<br> 30.Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553
<br> 31.Prodané pozemky 554
<br> 32.Tvorba a zúčtování rezerv 555
<br> 33.Tvorba a zúčtování opravných položek 1 036,60556 262,90
<br> 34.Náklady z vyřaze...

Načteno

edesky.cz/d/3803352

Meta

Prodej   Pronájem  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz