« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Příloha Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Příloha Vyvěšeno 24. dubna 2020
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,SVAZKY OBCÍ,REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI
<br> P Ř Í L O H A
<br> sestavena k 31.12.2019
<br> (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa)
<br> Obec Šubířov; IČO 00288845; Šubířov 40,798 52 Šubířov
<br> Obec
<br> Okamžik sestavení: 12.2.2020 v 12:36
<br> Předmět činnosti:
<br> A.1.Informace podle § 7 odst.3 zákona
<br> A.2.Informace podle § 7 odst.4 zákona
<br> K účtování používáme účetní program KEO od firmy Alis spol.s r.o <.>,tak,aby bylo zachováno věrné zobrazení a kvalitní
vypovídající schopnost účetní závěrky <.>
<br> A.3.Informace podle § 7 odst.5 zákona
<br> Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč <.>
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek,tj.součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy,kde jsou také ostatní
jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků <.>
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz
Rozvaha.O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha <.>
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky <.>
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378
<br>
<br> BĚŽNÉ MINULÉ
<br> Ú Č E T N Í O B D O B Í
SU
<br> Číslo Název
<br> P O L O Ž K A
<br> A.4.Informace podle § 7 odst.5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů
<br> P.I.Majetek a závazky účetní jednotky 14 485,0014 485,00
<br> 1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901
<br> 2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 13 220,0013 220,00902
<br> 3.Vyřazené pohledávky 1 265,001 265,00905
<br> 4.Vyřazené závazky 906
<br> 5.Ostatní majetek 909
<br> P.II.Krátk.podm.pohl.z transferů a krátk.podm.závazky z transferů 0,000,00
<br> 1.Krátk.podm.pohledávky z předfinancování transferů 911
<br> 2.Krátk.podm.závazky z předfinancování transferů 912
<br> 3.Krátk.podm.pohledávky ze zahra...

Načteno

edesky.cz/d/3803349

Meta

Prodej   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz