« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Šubířov Vyvěšeno 24. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Návrh závěrečného účtu obce Šubířov za rok 2019 – Hospodaření příspěvkové organizace MŠ Šubířov Vyvěšeno 24. dubna 2020
R 0 Z V A H A PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
<br> Mateřská škola Šubířov.okres Prostějov,příspěvková organizace; IČO 75022478; Šublřov 35,798 52 Šubířov Právní forma: Školské zařizení Předmět činnosti: sestavená k 31.12.2019 (v Kč,s přesností na dvě desetinná místa) Okamžik sestaveni: 24.1.2020 v 11:39
<br> 1 2 ' 3 4 “ _ _ _ “_ ' _— ' _ ÚČETNÍ 'oeooe'i— “ _ i Název položky SU ' " BÉŽNÉ._ _? Hníd- BRUTTO KOREKCE NETTO AKTIVA CELKEM |_ 9135.46 1512430 75 662,40 ú“— 4105147! A.Stálá aldlva ; 15 724,00 1532400; 0.00: 0.00.|.Dlouhodobý nehmotný majetek ; 0,00 0,00: 0,00 0,00 1.Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 | 2.Software 013 i 3.Ocenitelná práva 014 4,Povolenky na emise a preferenční limity 015 5.orobný dlouhodobý nohníotný majetek 01 a “ 6.Ostatni dlouhodobý nehmotný majetek 019 ?,Nodokmooný dlouhodobý nehmotný majetek 041 ' 8.Poskytnuté zálohy na dlouhodoby nehmotný majetek 051 l 9.Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 _ ll.Dlouhodobý hmotný majetek 15 124.00 15 724,00“ 0,00 0,00 “ “t'po'z'emk'y— ' ' _ __ ' ' 031" _— 5— 1 _ 2.Kulturní předměty 032 _ __“— 3.Stavby ; 021 ; ; 4.Samostatné hmotmovité věci a soubory hmotmovltýoh vecí 022 ' ' 5.Pěstllelské oelkytrvalj'rch porostů: 025 6.Drobný dlouhodoby hmotný majetek 028 1 5 “324,00 15 ?24,00; 7.Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 &,Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 _ 9.Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052.10.Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 ' Ill.DIothnŠnčnl níajoholt ' “ ' ___' ' 0,00— ' ' Bílí-__ 0,05— _ " 0.00“ 1.Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 001 _ 2,Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 032 * 3,Dluhové oanné papíry držené do splatnoati 063 5.Termínované vklady dlouhodobé nee e.Ostatni dlouhodobý hnanoni majetek 069 „IV.-“Dlouhodobé pohledávky __ _.<.>.<.> _ ' mího; 0,70- ' W _“ 0T0 1.Poskytnuté návratné flnant'wlí vypomool dlouhodobé 452 2.Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 484 ' 3.Dlouhodobá poskytnuté zálohy 455 5.Ostatní dlouhodo...

Načteno

edesky.cz/d/3803346

Meta

Prodej   Pronájem   Rozpočet  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz