« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Výzva Vyvěšeno 8. dubna 2020, sňato 23. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Výzva Vyvěšeno 8. dubna 2020, sňato 23. dubna 2020
MĚSTSKÝ ÚŘAD KONICE Odbor výstavby
<br> Masarykovo nám.27,798 52 Konice Pracoviště Na Pří honech 405,798 52 Konice
<br> SPiS.ZN.: STU.214I2020/CRH
<br> Cu.: KON 382412020 SOOIXOOBSGGT
<br> VYŘIZUJE: XXXX XXXXXX
<br> TEL.: XXXXXXXXX _ liiiiiiiliiilllliiliiiiiiiiiliiliiii
<br> E-MAIL: sona.crhova©konice.cz „,v
<br> FAX: “ 0.356 faB/,a ČV
<br> DATUM: 6.4.2020 o“ zf' "LD 43
<br> Š/LZ/zo d?;(g <,>
<br> Veřejná vyhláška ' if * &; ff;—
<br> Výzva “if
<br> /
<br> k odstranění nedostatků podání
<br> Městský úřad Konice,odbor výstavby,příslušný podle 5 6 zákona č.183/2006 Sb <.>,o územním plánování a stavebním řádu,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon"),obdržel dne 20.3.2020 návrh na prověření a provedení stavby ! stavebních úprav rodinného domu čp.135 na p.p.č.st.9012 v k.ú.a obci Subířov.Podání bylo doručeno anonymně,bez fyzického či elektronického podpisu <.>
<br> Vzhledem k tomu,že se jedná o podání,které dle 5 37 odst.2,zák.č.500/2004 Sb <.>,správní řád neobsahuje předepsané náležitosti,MěU Konice,odbor výstavby dle 5 37 odst.3,zák.č.50012004 Sb <.>,správní řád
<br> vyzývá podatele,aby v termínu do 31.5.2020 doplnil následující podklady
<br> — Vpřípadě fyzické osoby (jméno,příjmení,datum narození a místo trvalého pobytu,popřípadě jinou adresu na doručování)
<br> — V případě právnické osoby (název nebo obchodní firmu,identifikační číslo nebo obdobný údaj a adresu sídla,popřípadě jinou adresu na doručování) <.>
<br> Poučenh Pokud nebudou výše uvedené podklady doplněny,MěÚ Konice,odbor výstavby podání dle 5 43,odst.1,písm.a),správní řád,usnesením odloží <.>
<br> otisk úředního razítka
<br> Ing.XXXXX XXXXX vedoucí odboru výstavby Příloha:
<br> — Podaný návrh
<br> Č.j.KON 3824/2020 str.2
<br> Tuto výzvu obdrží Obec Šubířov 1 x a město Konice 1 x.Výzva bude vyvěšena na úřední desce na dobu nejméně 15 dnů ode dne doručení a poté jej zašle zpět stavebnímu úřadu s vyznačením data vyvěšení a sejmutí,včetně razítka a podpisu oprávněné osoby <.>
<br> Toto výzva ...

Načteno

edesky.cz/d/3798578

Meta

Veřejná vyhláška   Územní plánování  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz