« Najít podobné dokumenty

Obec Lhota (Praha-východ) - Sbírka zákonů a mimořádní opatření

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Lhota (Praha-východ).


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-7.-3.-2020-k-návratu-z-pobytu-na-území-Italské-republiky.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha 17.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 10381/2020-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX019YEIE*
MZDRX019YEIE
<br> ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle § 68 odst.1
a 3 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
I <.>
ruší mimořádné opatření ze dne 7.března 2020,č.j.: MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN <.>
<br>
II <.>
Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání <.>
<br>
<br> Odůvodnění:
<br>
Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 10381/2020-1/MIN/KAN ze dne
7.března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem osobám s přechodným a trvalým
pobytem v České republice pobývajícím na území České republiky nad 90 dní nebo
zaměstnaným na území České republiky,které se v období od 7.března 2020 navrátily
z pobytu na území Italské republiky do České republiky,nařízeno,aby bezprostředně
po návratu do České republiky oznámily tuto skutečnost,a to telefonicky nebo jiným
vzdáleným přístupem,svému registrujícímu poskytovateli zdravotních služeb v oboru
všeobecné praktické lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,nebo nemají-li
registrujícího poskytovatele,pak jakémukoli poskytovateli v oboru všeobecné praktické
lékařství nebo praktické lékařství pro děti a dorost,s některými výjimkami a některými dalšími
doplňujícími povinnostmi <.>
<br> Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily
důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného
zdraví je bezodkladně zruší nebo změní <.>
<br> Vzhledem k tomu,že vláda České republika přijala usnesení ze dne 30.března 2020 č.334 <,>
vyhlášené pod č.142/2020 Sb <.>,kterým od 31.března 2020 nař...
Zrušení-mimořádného-opatření-ze-dne-4.-3.-2020-k-hromadným-akcím-nad-5000-osob.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 1
<br> Praha 17.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 9826/2020-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX019YEAI*
MZDRX019YEAI
<br> ZRUŠENÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“) postupem podle § 68 odst.1
a 3 ve spojení s § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb.<,>
<br>
I <.>
ruší mimořádné opatření ze dne 4.března 2020,č.j.: MZDR 9826/2020-1/HES <.>
<br>
II <.>
Toto zrušení mimořádného opatření nabývá účinnosti okamžikem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 9826/2020-1/HES ze dne
4.března 2020 (dále jen „mimořádné opatření“) bylo všem pořadatelům hromadných akcí
na území České republiky s předpokládanou účastí nad 5 000 osob denně nařízeno
s účinností ode dne 4.března 2020 oznámit konání takové akce místně příslušné krajské
hygienické stanici <.>
<br> Podle § 94a odst.4 zákona č.258/2000 Sb <.>,platí,že pokud pominuly nebo se změnily
důvody pro vydání opatření obecné povahy podle odstavce 2,orgán ochrany veřejného
zdraví je bezodkladně zruší nebo změní <.>
<br> Vzhledem k tomu,že vláda České republika přijala usnesení ze dne 15.března 2020 č.215 <,>
vyhlášené pod č.85/2020 Sb <.>,kterým od 16.března 2020 zakázala volný pohyb osob
na území celé České republiky,odpadly tak důvody pro existenci mimořádného opatření <.>
<br>
<br>
<br> Mgr.et Mgr.XXXX XXXXXXX,MHA
ministr zdravotnictví
<br>
podepsáno elektronicky
<br>
<br>
2020-04-17T16:00:55+0000
Not specified
sb 66 FÚ zajištění péče.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 66 Rozeslána dne 17.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 178.Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření
<br> 179.Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
<br>
<br> 178
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 17.dubna 2020 č.421
<br> o zrušení krizového opatření
<br> Vláda
<br> zrušuje s účinností ode dne 20.dubna 2020 od 0:00 hod.usnesení vlády ze dne 12.března 2020 č.201 <,>
vyhlášené pod č.74/2020 Sb <.>,kterým zakázala žákům,studentům a některým dalším osobám účast na
vyjmenovaných druzích vzdělávání <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.178 / 2020Strana 1450 Částka 66
<br>
<br> 179
<br> USNESENÍ
<br> VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
<br> ze dne 17.dubna 2020 č.422
<br> o přijetí krizového opatření
<br> V návaznosti na usnesení vlády č.194 ze dne 12.března 2020,kterým vláda v souladu s čl.5 a 6 ústavního
zákona č.110/1998 Sb <.>,o bezpečnosti České republiky,vyhlásila pro území České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území
České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm.a) až e) a § 6 zákona č.240/2000 Sb <.>,o krizovém řízení
a o změně některých zákonů (krizový zákon),ve znění pozdějších předpisů,pro řešení vzniklé krizové
situace rozhodla o přijetí krizových opatření,tímto ve smyslu ustanovení § 6 odst.1 písm.c) a ustanovení
§ 6 odst.2 písm.e) krizového zákona <.>
<br> Vláda
<br> nařizuje,že zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let stanovené v bodě 1 usnesení vlády ze dne
15.března 2020 č.219,vyhlášeném pod č.89/2020 Sb <.>,se vztahuje i na děti,jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnanci v orgánech Finanční správy České republiky nebo ve Finančním analytickém úřadu <.>
<br> Předseda vlády:
<br> Ing.Babiš v.r <.>
<br> Sbírka zákonů č.179 / 2020Částka 66 Strana 1451
<br>
<br> Sbírka zákonů 2020Strana 1452 Částka 66
<br>
<br> Sbírka zá...
SB 65 úvěry Covid.pdf
Ročník 2020
<br> SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA
<br> Částka 65 Rozeslána dne 17.dubna 2020 Cena Kč 37,–
<br> O B S A H :
<br> 177.Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
<br>
<br> 177
<br> ZÁKON
<br> ze dne 16.dubna 2020
<br> o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
<br> Parlament se usnesl na tomto zákoně České re-
publiky:
<br> § 1
<br> Předmět úpravy
<br> Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti
splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 <.>
<br> § 2
<br> Vymezení některých pojmů
<br> Pro účely tohoto zákona se rozumí
<br> a) úvěrem odložená platba,peněžitá zápůjčka <,>
úvěr nebo obdobná finanční služba <,>
<br> b) úvěrovaným spotřebitel nebo podnikatel,kte-
rému byl poskytnut úvěr nebo na kterého přešel
nebo který převzal dluh z takto poskytnutého
úvěru <,>
<br> c) úvěrujícím ten,kdo jako podnikatel poskytl
úvěr úvěrovanému nebo kdo nabyl pohledávku
z takto poskytnutého úvěru <.>
<br> § 3
<br> Působnost
<br> (1) Tento zákon se použije na úvěr sjednaný
a čerpaný před 26.březnem 2020 <.>
<br> (2) Tento zákon se dále použije na úvěr sjed-
naný před 26.březnem 2020,jde-li o úvěr
<br> a) zajištěný nemovitou věcí nebo věcným právem
k nemovité věci <,>
<br> b) účelově určený k
<br> 1.nabytí,vypořádání nebo zachování práv k ne-
movité věci nebo součásti nemovité věci <,>
<br> 2.výstavbě nemovité věci nebo součásti nemo-
vité věci <,>
<br> 3.úhradě za převod družstevního podílu v by-
tovém družstvu nebo nabytí účasti v jiné
právnické osobě za účelem získání práva uží-
vání bytu nebo rodinného domu <,>
<br> 4.změně stavby podle stavebního zákona nebo
jejímu připojení k veřejným sítím <,>
<br> 5.úhradě nákladů spojených se získáním úvěru
poskytnutého k některému z účelů uvede-
ných v bodech 1 až 4,nebo
<br> 6.splacení úvěru poskytnutého k některému
z účelů uvedených v bodech 1 až 6,nebo
<br> c) poskytnutý stavební spořitelnou podle zákona
upravujícího stavební spoření <....
Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-27.-4.-2020.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 5
<br> Praha 17.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16484/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019YAC0*
MZDRX019YAC0
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
1.Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
<br> a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti <,>
<br> b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup
potravin,léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky
a jiného drogistického zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata <,>
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,doplnění pohonných
hmot,odkládání odpadu <,>
<br> d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých <,>
<br> g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
<br> 1.bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br> 2.ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče,včetně
dobrovolnické činnosti <,>
<br>
<br>
<br>
<b...
Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020-1.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 17.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16193/2020-2/MIN/KAN
<br> *MZDRX019XPVT*
MZDRX019XPVT
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
1.Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou:
<br>  prodeje potravin <,>
 prodeje pohonných hmot <,>
 prodeje paliv <,>
 prodeje hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
 lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
 prodeje malých domácích zvířat <,>
 prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata <,>
 prodeje brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
 prodeje novin a časopisů <,>
 prodeje tabákových výrobků <,>
 služeb prádelen a čistíren,nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu <,>
 oprav silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob <,>
 odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích <,>
 prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
 prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
 pokladního prodeje jízdenek <,>
 lázeňská zařízení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně
<br> rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění <,>
 provozování pohřební služby <,>
 prodeje květin <,>
 provádění staveb a jejich odstraňování,projektová činnost ve výstavbě <,>
<br> geologické práce,zeměměřičství,test...
Mimořádné-opatření-Chytrá-karanténa.pdf
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 17.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16545/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019YGGA*
MZDRX019YGGA
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
šíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
<br> I <.>
<br> Všem krajům a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit koordinaci činností
místně příslušných krajských hygienických stanic (dále jen „KHS”),poskytovatelů
zdravotnické záchranné služby (dále jen „ZZS“) s poskytovateli zdravotních služeb
zajišťujících odběr vzorků potřebných k diagnostice infekčního onemocnění COVID-19
(dále jen „odběrná místa“) a mobilními odběrnými týmy zdravotnické záchranné
služby a Armády České republiky (dále jen „mobilní odběrné týmy”).Všem krajům
a hlavnímu městu Praze se nařizuje zabezpečit předávání informací Centrálnímu
řídícímu týmu COVID-19 (dále jen “CŘT”) v rozsahu čl.I mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví č.j.MZDR 14629/2020-1/NH ze dne 3.dubna 2020
a metodického opatření č.j.MZDR 14628/2020-1/NH ze dne 7.dubna 2020 <.>
<br>
<br> II <.>
<br> KHS se nařizuje vytvořit žádanky k provedení odběrů prostřednictvím odběrných míst
nebo cestou mobilních odběrných týmů a k vyšetření infekčního onemocnění COVID-
19.KHS se nařizuje vytvořit tyto žádanky na základě telefonického kontaktování osob
s příznaky onemocnění COVID-19 i osob bez těchto příznaků,které byly v rizikovém
kontaktu s osobou,která má laboratorně potvrzenou diagnózu COVID-19 <.>
Kontaktování osob s ohledem na mimořádná opatření MZ bude probíhat i
prostřednictvím studentů lékařských fakult,kteří ...

Načteno

edesky.cz/d/3790386

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Lhota (Praha-východ)      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz