« Najít podobné dokumenty

Obec Nalžovice - Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ze 14. a 15.4.2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Nalžovice.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Mimořádné-opatření-elektronické-žádanky-v-prostředí-NZIS-s-účinností-od-16.-4.-2020
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha,dne 15.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16215/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019XB8Q*
MZDRX019XB8Q
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br> I <.>
<br> 1.Všem orgánům ochrany veřejného zdraví podle zákona č.258/2000 Sb <.>,které žádají
o provedení odběru vzorku za účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru
SARS-CoV-2,se s účinností od 16.dubna 2020 nařizuje,aby pro tento účel výlučně
používaly elektronickou žádanku,kterou vyplňují a odesílají v technickém prostředí
Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů,a která je
dostupná na adresách:
<br>  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Overeni/Prihlaseni a
<br>  https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/CUD/Zadanka <,>
<br> doplněných o specifické přístupové odkazy do technického prostředí Národního
zdravotnického informačního systému a resortních registrů,které jsou rozesílány
Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR na kontaktní adresy elektronické
pošty orgánů ochrany veřejného zdraví podle zákona č.258/2000 Sb <.>
<br>
<br> 2.Všem poskytovatelům zdravotních služeb,kteří žádají o provedení odběru vzorku za
účelem vyšetření pacienta na přítomnost koronaviru SARS-CoV-2,se s účinností od
16.dubna 2020 nařizuje,aby i v případě,že používají vlastní druh žádanky,pro tento
účel používali rovněž elektronickou žádanku,kterou vyplňují a odesílají v technickém
prostředí Národního zdravotnického informačního systému a resortních registrů...
Mimořádné-opatření-nařízení-Vězeňské-službě-ČR
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 2
<br> Praha,dne 15.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16220/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019XBK2*
MZDRX019XBK2
<br> M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č <.>
258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně vězněných osob <,>
příslušníků a občanských zaměstnanců Vězeňské služby a dalších osob přicházejících do
styku s vězni,a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené
novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> S účinností ode dne 16.dubna 2020 od 00:00 hod.se Vězeňské službě České republiky
nařizuje
<br> 1.vydávat rozhodnutí o dočasném společném ubytování pracovně zařazených
odsouzených vykonávajících trest ve věznici s ostrahou v nízkém a středním
stupni zabezpečení nebo ve středním a vysokém stupni zabezpečení tak,aby bylo
sníženo riziko ohrožení šíření onemocnění COVID-19 u odsouzených i personálu
Vězeňské služby České republiky,s tím,že společně budou ubytováni odsouzení
podle jejich zařazení na pracoviště tak,aby byli odděleně od ostatních
odsouzených společně ubytováni odsouzení,kteří jsou zařazeni na
a.pracoviště s volným pohybem mimo věznici <,>
b.nestřežená pracoviště,a
c.pracoviště nezbytná k zajištění chodu věznic a vazebních věznic <,>
<br> 2.rozhodnutí podle bodu 1 vydávat po dobu do zrušení tohoto mimořádného
opatření,nejpozději však do dne 1.července 2020 <.>
<br>
II <.>
<br>
Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání <.>
<br>
Odůvodnění:
<br> Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-
2 <.>
<br> Předmětem opatření je ...
Mimořádné-opatření-–-zákaz-návštěv-pacientů-ve-zdravotnických-zařízeních-a-zařízeních-sociálních-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-16.-4.-2020
Ministerstvo zdravotnictví
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 3
<br> Praha,dne 15.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16214/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019XB4A*
MZDRX019XB4A
<br>
<br>
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br>
<br> 1.Všem poskytovatelům zdravotních služeb se nařizuje zákaz návštěv pacientů
v zdravotnických zařízeních,ve kterých se poskytuje lůžková péče,s výjimkou:
<br>  přítomnosti třetí osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení za podmínek
podle bodu 2 <,>
<br>  návštěv nezletilých pacientů <,>
 návštěv pacientů s omezenou svéprávností <,>
 návštěv pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu
<br> nevyléčitelného onemocnění <.>
<br>
2.Všem poskytovatelům zdravotních služeb se zakazuje umožnit přítomnost třetí
osoby při porodu ve zdravotnickém zařízení v případě,že nejsou splněny tyto
podmínky:
<br>  třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné
domácnosti <,>
<br>  porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním
sociálním zařízením <,>
<br>  bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami <,>
 třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo
<br> boxu <,>
 třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky
<br> onemocnění COVID-19 <,>
 třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest
<br> (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje) <.>
<br>
<br>
<br> Str.2 z 3
<br> 3.Všem zařízením sociálních služeb (po...
Mimořádné-opatření-nařízení-k-organizaci-a-provádění-karantény-v-sociálních-službách
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 14.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 15932/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019WG3T*
MZDRX019WG3T
<br>
M I M O Ř Á D N É O P A T Ř E N Í
<br>
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
I <.>
<br> 1.Všem osobám,vykonávajícím u poskytovatele sociálních služeb v zařízení domovů
pro osoby se zdravotním postižením,domovů pro seniory a domovů se zvláštním
režimem a u poskytovatele sociálních služeb poskytujícího odlehčovací služby
v pobytové formě sociálních služeb (dále jen „poskytovatel sociálních služeb“)
<br> a) zdravotnické povolání podle zákona č.95/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a
uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu
zdravotnického povolání lékaře,zubního lékaře a farmaceuta,ve znění
pozdějších předpisů,nebo zákona č.96/2004 Sb <.>,o podmínkách získávání a
uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání
a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně
některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
povoláních),ve znění pozdějších předpisů,(dále jen „zdravotnický pracovník“) <,>
<br> b) základní činnosti při poskytování sociálních služeb podle zákona
č.108/2006 Sb <.>,o sociálních službách,ve znění pozdějších předpisů,(dále jen
„pracovník sociálních služeb“)
<br> se nařizuje v případě,že zjistí,že byly v přímém kontaktu s osobou,u které bylo
potvrzeno onemocnění COVID-19,bez přiměřených osobních ochranných
prostředků (dále jen „rizikový kontakt“),aby o XXX bezodkladně in...
Mimořádné-opatření-–-ukončování-karantény-s-účinností-od-22.-4.-2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2 Str.1 z 3 Praha,dne 15.dubna 2020 Č.j.: MZDR 16211/2020-1/MIN/KAN *MZDRX019XAYB* MZDRX019XAYB MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle § 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID19 způsobené novým koronavirem SARS- CoV-2 toto mimořádné opatření: I.Všem registrujícím poskytovatelům zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro děti a dorost se s účinností od 22.dubna 2020 nařizuje,aby u osob,kterým byla nařízena karanténa z důvodu kontaktu s osobou s onemocněním COVID-19,karanténu ukončili po splnění všech následujících klinických a laboratorních kritérií: a) uplynutí 14 dnů od prvního dne nařízené karantény,b) nepřítomnost klinických příznaků onemocnění COVID-19 po uplynutí 14 dnů od nařízení karantény; osoba je afebrilní (teplota < 37,0 °C) a bez zdravotních potíží dosud známých pro COVID-19,které nelze vysvětlit jiným onemocněním (kašel,dušnost,zažívací obtíže,rýma,ztráta chuti a čichu),c) provedení krevního testu na přítomnost protilátek – RAPID testu (dále jen „RT“) nebo PCR testu výtěru z horních cest dýchacích (dále jen „PCR test“) nejdříve za 14 dnů od nařízení karantény; nebyl-li osobě proveden PCR test,je poskytovatel povinen provést RT nebo jeho provedení zajistit po předchozí domluvě u jiného poskytovatele zdravotních služeb,a d) negativní výsledek na přítomnost protilátek třídy IgM a IgG v RT nebo PCR testu (v případě pozitivního výsledku na přítomnost protilátek třídy IgM a/nebo IgG rozhodne o ukončení karantény výsledek PCR testu).Str.2 z 3 II.Krajským hygienickým stanicím se s účinností od 22.dubna 2020 nařizuje v případě osob,k...
Mimořádné-opatření-zákaz-volného-pohybu-osob-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 15.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16195/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019X9SC*
MZDRX019X9SC
<br>
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Zakazuje se volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti <,>
<br> b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými <,>
<br> c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např.nákup
potravin,léků a zdravotnických prostředků,hygienického zboží,kosmetiky
a jiného drogistického zboží,krmiv a dalších potřeb pro zvířata),včetně potřeb
příbuzných a osob blízkých,zajištění péče o děti,zajištění péče o zvířata <,>
využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,doplnění pohonných
hmot,odkládání odpadu <,>
<br> d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou
osobu (např.dobrovolnictví,sousedská výpomoc) <,>
<br> e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,a zařízení veterinární péče <,>
<br> f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,včetně zajištění
nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých <,>
<br> g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění
<br> 1.bezpečnosti,vnitřního pořádku a řešení krizové situace <,>
<br> 2.ochrany zdraví,poskytování zdravotní nebo sociální péče,včetně
dobrovolnické činnosti <,>
<br>
<br>
<br>
<b...
Mimořádné-opatření-uzavření-škol-a-školských-zařízení-s-účinností-od-20.-4.-2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 3
<br> Praha 15.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16184/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019X8PY*
MZDRX019X8PY
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br>
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br>
1.Zakazuje se osobní přítomnost žáků a studentů na základním,středním a vyšším
<br> odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona
č.561/2004 Sb <.>,o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon),ve znění pozdějších předpisů,a při akcích pořádaných
těmito školami <.>
<br>
2.Zakazuje se osobní přítomnost studentů na výuce a zkouškách při studiu
<br> na vysoké škole podle zákona č.111/1998 Sb <.>,o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),ve znění pozdějších
předpisů.Zákaz osobní přítomnosti studentů podle věty první se nevztahuje na
individuální návštěvy knihoven a studoven za účelem vyzvednutí nebo odevzdání
studijní literatury a na osobní přítomnost studentů v závěrečném ročníku studia:
 na konzultaci nebo na zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob <,>
 na laboratorní,experimentální nebo uměleckou práci zejména pro realizaci
<br> závěrečných prací v rámci studia v bakalářském,magisterském nebo
doktorském studijním programu za přítomnosti nejvýše 5 osob <,>
<br>  na klinické a praktické výuce a praxi <.>
<br> Student se účastní uvedených forem výuky,zkoušky nebo jiné činnosti na vysoké
škole pouze při splnění následujících podmínek:
 je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících vi...
Mimořádné-opatření-zákaz-maloobchodního-prodeje-a-služeb-s-výjimkami-s-účinností-od-20.-4.-2020
MINISTERSTVO ZDRAVOTNICTVÍ
Palackého náměstí 375/4,128 01 Praha 2
<br> Str.1 z 4
<br> Praha 15.dubna 2020
<br> Č.j.: MZDR 16193/2020-1/MIN/KAN
<br> *MZDRX019X94O*
MZDRX019X94O
<br> MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ
<br> Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst.1 písm.g) zákona
č.258/2000 Sb <.>,o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů <,>
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č.258/2000 Sb.“),nařizuje postupem podle
§ 69 odst.1 písm.i) a odst.2 zákona č.258/2000 Sb.k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-
CoV-2 toto mimořádné opatření:
<br>
<br> I <.>
<br> 1.Zakazuje se maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách,s výjimkou:
 prodeje potravin <,>
 prodeje pohonných hmot <,>
 prodeje paliv <,>
 prodeje hygienického zboží,kosmetiky a jiného drogistického zboží <,>
 lékárny,výdejny a prodejny zdravotnických prostředků <,>
 prodeje malých domácích zvířat <,>
 prodeje krmiv a dalších potřeb pro zvířata <,>
 prodeje brýlí,kontaktních čoček a souvisejícího zboží <,>
 prodeje novin a časopisů <,>
 prodeje tabákových výrobků <,>
 služeb prádelen a čistíren,nejde-li o samoobslužnou prádelnu a čistírnu <,>
 oprav silničních vozidel,pokud v provozovně není současně více než 30 osob <,>
 odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích <,>
 prodeje náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím <,>
 provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilky od třetí strany <,>
 prodeje zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby <,>
 pokladního prodeje jízdenek <,>
 lázeňská zařízení,pokud v nich bude poskytována pouze lázeňská léčebně
<br> rehabilitační péče hrazená alespoň zčásti z veřejného zdravotního pojištění <,>
 provozování pohřební služby <,>
 prodeje květin <,>
 provádění staveb a jejich odstraňování,projektová činnost ve výstavbě <,>
<br> geologické práce,zeměměřičství,testování,měře...

Načteno

edesky.cz/d/3778119

Meta

Prodej   Prodej  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Nalžovice      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz