« Najít podobné dokumenty

Obec Češov - MZ - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Češov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

k nahlédnutí
Ministerstvo zemědělství
Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br>
<br>
Spisová značka.: 14LH9964/2020-16212
Č.j.: 17110/2020-MZE-16212
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
Telefon: XXXXXXXXX
E-mail: Jiri.Bily@mze.cz
ID DS: yphaax8
<br>
<br>
Adresa: Těšnov 65/17,Nové Město,110 00 Praha 1
<br>
V Praze dne : 2.4.2020
<br>
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br>
OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br>
<br>
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle
ustanovení § 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“) <,>
v souladu s § 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „správní řád“),vydává podle § 51a lesního zákona následující
<br>
opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst.1,§ 31
odst.6,§ 32 odst.1 a § 33 odst.1 až 3 lesního zákona:
<br>
I <.>
<br> 1.V lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich
ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost
vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně
vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci
zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí
být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ní zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br>
<br>
<br>
<br> 17110/2020-MZE-16212 2
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně
od ustanovení § 29 odst.1 lesního zákona možno použít reprodukční materiál lesních
dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro
zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s
reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.149/2003 Sb <.>,o uvádění do
oběhu reprodu...

Načteno

edesky.cz/d/3767854

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Češov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz