« Najít podobné dokumenty

Obec Šubířov - Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Vyvěšeno 6. dubna 2020

Tento dokument byl načten z úřední desky, kterou vede Obec Šubířov.


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy Vyvěšeno 6. dubna 2020
Ministerstvo zemědělství Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
<br> 1T11DIÉUEE-MZE-1BZ12
<br> Spisová značka.: 14LH996412020-16212
<br> ci.: illiiilililiiiiliiililllllllllillll 0003294418153
<br> Vyřizuje: Ing.XXXX XXXX,Ph.D <.>
<br> Telefon: XXXXXXXXX
<br> E—mail: Jiri.Bily©mze.cz
<br> ID DS: yphaaxs
<br> Adresa: Těšnov 65l17,Nové Město,110 00 Praha 1 V Praze dne : 2.4.2020
<br> VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
<br> OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
<br> Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů,věcně příslušný podle ustanovení 5 49 odst.2 písm.e) zákona č.289/1995 Sb <.>,o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon),ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesni zákon“),v souladu s 5 171 a násl.zákona č.500/2004 Sb <.>,správní řád,ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád"),vydává podle 5 513 lesního zákona následující
<br> opatření obecné povahy <,>
<br> kterým rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení 5 29 odst.1,5 31 odst.6,5 32 odst.1 a g 33 odst.1 až 3 lesniho zákona:
<br> 1.v lesích na území České republiky,s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem
<br> 1.1.se stanoví,že na kůrovcové souše se až do 31.prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy,provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována;
<br> 1.2.se stanoví,že holina vzniklá na lesních pozemcích v důsledku nahodilé těžby musí být zalesněna do 5 let a lesní porosty na ni zajištěny do 10 let od jejího vzniku;
<br> 1.3.se stanoví,že při zalesňování v období do 31.prosince 2022 je odchylně od ustanovení 5 29 odst.1 lesniho zákona možno použít reprodukční materiál lesních dřevin z kterékoli přírodní lesní oblasti a nadmořské výšky.To neplatí pro zalesňování reprodukčním materiálem smrku ztepilého.Pravidla nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin podle zákona č.14912003 Sb <.>,o uvádění do oběhu reprodukčního ma...

Načteno

edesky.cz/d/3759092

Meta

Veřejná vyhláška  


Z důvodu ochrany osobních údajů nemůžeme dokumenty zobrazovat neregistrovaným uživatelům.

Chcete vědět víc?

Více dokumentů od Obec Šubířov      Zasílat nové dokumenty emailem      Napište portálu edesky.cz